Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vartinojan tuulipuiston osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

16.1.2012

Siikajoen kunta
Kunnanhallitus
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 16.12.2011

Asia: Lausunto Vartinojan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta

Luonnonsuojelupiiri antoi Vartinojan osayleiskaavaluonnoksesta lausunnon pyynnöstä 10.11.2011. Luonnos oli nähtävillä 11.10.-10.11.2011. Lausunnossaan luonnonsuojelupiiri piti hanketta kannatettavana ja pääosin toteuttamiskelpoisena. Ainoan kritiikin ja muutosvaatimuksen herätti aie sijoittaa tuulivoimala harjujensuojelualueelle. Luonnonsuojelupiiri kertoi kantanaan, että voimalan pystyttämistä Vartinvaaran-Kivivaaran harjujensuojelualueelle ei voi hyväksyä ja esitti siksi voimalan numero 8 poistamista kaavaluonnoksesta maakuntakaavan ja usean lain sekä hyvän tavan vastaisena.

Kaavaehdotus on pantu nähtäville lähes välittömästi luonnoksen jälkeen 15.12.2011-16.1.2012 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus sisältää edelleen varauksen tuulivoimalan/voimaloiden pystyttämiseksi myös Vartinvaaran-Kivivaaran harjujensuojelualueelle. Sen johdosta luopnnonsuojelupiiri toistaa kantanaan, että varaus voimalalle/voimaloille harjujensuojelualueelle ei ole hyväksyttävissä ja se pitää poistaa.

Kaavoittaja ei ole vastannut mitään luonnonsuojelupiirin kaavaluonnoksesta antaman lausunnon johdosta. Kaavaehdotuksen esittelyaineistossa, lausuntopyynnön mukana tulleessa tai verkossa esillä olevassa, ei myöskään ole mitään tietoa kaavoittajan näkemyksistä luonnksesta saamaansa palautteeseen. Varsinkin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-pohjanmaan liiton näkemys kaavaluonnoksesta olisi ollut tarpeellinen lisätieto siitä, onko rakentaminen harjujensuojelualueelle mahdollista ja jos on, niin millaisin ehdoin ja täyttyvätkö ehdot kyseisessä tapauksessa.

Konsulttina toimivan Rambollin laatimassa Siikajoen Vartinojan tuulivoimalaitosten ympäristövaikutusten selvityksessä ei ole mitään arviota rakentamisen vaikutuksista harjujensuojelualueelle eikä arviota myöskään lainsäädännöllisestä toteuttamismahdollisuudesta. Kaavaselostuksessa asiasta todetaan sivulla 27 seuraavaa: Yksi suunnitelluista voimaloista sijaitsee Kivivaara-Vartinvaaran valtakunnallisessa harjujensuojeluohjelmassa suojellun harjualueen etelälaidalla. Kivivaara-Vartinvaara on geologisesti ja maisemallisesti arvokas harju, jonka lakiosassa on näyttäviä muinaisrantoja. Muodostuma on loivapiirteinen, mutta kohoaa yli 20 metriä ympäröivää suomaastoa ylemmäksi. Harju on geologisesti mielenkiintoinen, sillä se kuuluu mannerjäätikön uudelleen peittämiin muodostumiin. Harjualueen suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla.

Vartinvaara-Kivivaara harjumuodostuman harjuluonnon monimuotoisuus sekä harjualueiden luonteenomaisten geologisten, geomorfologisten ja maisemallisten arvojen ei katsota vaarantuvan Vartinojan tuulipuistohankkeen vuoksi, mikäli varmistetaan, ettei voimalan rakentamisen aikana jouduta tekemään laajoja maanvaihtoja voimalan perustamisen yhteydessä. Voimalat on ainakin pohjavesi- ja harjujensuojelualueella tarkoitus toteuttaa paalu- tai kallioon ankkuroitavalla perustamistavalla, jolloin vältytään laajoilta massanvaihdoilta.

Kaavakartassa tuulivoimala-aluetta osoittaa yksi kaavamerkintä, jossa oleva luku kertoo, kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Harjunesuojelualueella on merkintä tv2 sekä katkoviivalla rajattu osittainen alue. Kaavamääräykset koskevat tuulivoimalan ominaispiirteitä.

Kaavakartassa on myös merkitty harjujensuojelualue omalla merkinnällään. Sen ohessa olevassa suunnittelumääräyksessä todetaan samoin kuin maakuntakaavassa, että alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kaumeusarvoja tai erikoisia luonnonersiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. Suunnittelumääräys sisällä tarkempia rakentamisohjeita.

Harjujensuojelualueelle sijoittuu myös merkintä ohjeellisesta maakaapelista ja tielinjauksesta. Samat merkinnät ovat myös harjunesuojelualueen rajalla, mutta rajauksen ulkopuolella. Suunnittelumääräyksissä tai kaavaselostuksessa sen paremmin kuin ympäristövaikutusten arvioinnissakaan ei ole ohjeistusta kaapelin ja tielinjauksen toteutustavasta geologisen muodostuman suojelun huomioon ottamiseksi.

Vartinojan tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b pykälässä tuulivoimarakentamista koskevan yeiskaavan erityisistä sisältövaatimuksista todetaan, että laadittaessa 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavassa muutoin säädetään, huiolehdittava siitä, että: 1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella; 2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön; 3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää. Yleiskaavan sisältövaatimuksia koskevan lainkohdan (MRL 39 §) mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun muassa 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla sekä 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen.

Tuulivoimala-alueen kaavoittaminen harjujensuojelualueelle ei edusta laimukaista hyvää maankäytön suunnittelua. Vartinojan kaavaehdotus varauksineen ja suunnittelumääräyksineen ei myöskään perustu riittäviin selvityksiin eikä vaikutuksia Kivivaaran-Vartinvaaran harjujensuojelualueelle ole lainkaan arvioitu. Kaavaselostuksessa on vain lyhyt suojeluohjelmasta kopioitu kuvaus kohteesta ja toteamus yhden voimalan sijoittumisesta suojelualueelle. Varsinainen vaikutusten arviointi kuitenkin edelleen puuttuu. Harjujensuojelualuetta ei noteerattu konsultin laatimassa vaikutusten arvioinnissa eikä arviointia ole täydennetty.

Harjujensuojelu tapahtuu maa-aineslain nojalla. Lain 3 §:n mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Hankkeessa ei ole kyse maa-ainesten otosta, mutta voimalan rakentamisesta ja toiminnasta ja sähkönsiirrosta aiheutuvan maanmuokkauksen vaikutukset vastaisivat maa-aineslaissa kuvattuja kielteisiä vaikutuksia kuten erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista.

Luonnonsuojelulain 2 luvun 9 §:n mukaan valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella ei saa suorittaa sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen (toimenpiderajoitus). ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa 1 momentissa tarkoitetusta rajoituksesta, jos suojelun tarkoitus ei mainittavasti vaarannu. Valtion viranomaisen ja laitoksen on suunnitellessaan toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta luonnonsuojeluohjelman toteuttamista. Kaavaehdotuksessa ei ole mitään tietoa viranomaisen kannasta ja arviosta poikkeusluvan tarpeesta ja sen myöntämismahdollisuuksista.

Luonnonsuojelupiiri pyytää saada päätöksen kaavaehdotuksesta perusteluineen ja valitusosoituksineen tiedoksi (MRL 65 §).

Merja Ylönen
sihteeri