Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Oulun kaupungin / Oulun Veden Ison Olvasjärven ja Vainionsuon tekojärven säännöstelyä koskevan valituksensa täydennyksestä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

10.10.2011

Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao(at)oikeus.fi

Dnro 00977/11/5207

Asia: Vastine Oulun kaupungin / Oulun Veden Ison Olvasjärven ja Vainionsuon tekojärven säännöstelyä koskevan valituksensa täydennyksestä

Oulun kaupungin / Oulun Veden valitukseen liittyvät lisäselvitykset eivät sisällä mitään uutta tietoa. Hakija väistää edelleen pääasian, joka on hankkeesta johtuva merkittävä pohjavedenvirtaaman heikentyminen Kiiminkijoen ja Olvassuon Natura-alueille ja siitä aiheutuva haitta vesistölle, luontotyypeille ja lajistolle sekä virkistyskäytölle ja kalataloudelle.

Hakijan konsulttina toimiva Pöyry Oy toistaa jo aikaisemmin esittämäänsä väitettä, että nykytilanteessa Sorsuanoja on alivirtaamatilanteessa lähes kuiva. Kuvat kuivasta uomasta on kuitenkin otettu ennätyskuivana kesänä 2006, jolloin suuretkin purot joihin ei tule pohjavesiä, kuivuivat kokonaan. Vain pohjavesivaikutteisissa puroissa, kuten Sorsuanojassa, virtaamaa säilyi koko kesän ajan.

Lausunnon mukaan Kusiojan ja Sorsuanojan virtaamista ei ole olemassa virtaamatietoja, vaan ne on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen hydrologisen mallin perusteella. Mallin oletuksia ei lausunnossa mainita. Kesän 2006 poikkeavat olosuhteet ovat kuitenkin suurella todennäköisyydellä myös konsultin tiedossa. Kun laajan ja Naturassa suojellun vesistön hydrologisia olosuhteita suunnitellaan muutettavaksi merkittävästi, ei ole uskottavaa jättää paikkakohtaisia havaintoja kokonaan huomiotta ja pitäytyä perusteluissaan vain malliin pohjaavassa arviossa.

Pöyryn selvityksen mukaan Vainionsuon vedessä näyttää olevan runsaasti fosforia, josta 66 prosenttia on liukoisessa muodossa. Samoin rautaa ja kiintoainetta on runsaasti, eikä typpitasokaan ole alhainen, vaikka se verrokkisoilla olisikin korkeampi. Kaikilla Vainionsuon alapuolisilla vesistönosilla pitoisuudet ovat paljon alhaisempia ja etenkin liukoisten ravinteiden osuus vain pieni osa kokonaisravinteiden määrästä.

Rinnastamalla Kurunnevan ja Hirvinevan turvesuon pohjille rakennettujen altaiden ravinteiden alenevaa päästökäyrää Vainionsuon altaan kehitykseen, konsultti haluaa osoittaa Vainionsuon päästöjen alenevan selvästi vesittämisen jälkeen. Kurunnevan ja Hirvinevan ravinnepäästöjen kehitys on kuitenkin ilmoitettu vain kokonaisravinteina. Vesistövaikutusten kannalta olennaisia ovat liukoisten ravinteiden päästöt. Vainionsuon fosforista kaksi kolmasosaa on fosfaattina, mikä on selvästi suurempi osuus kuin monilla vertailusoilla, joten Pöyryn laskelma vesistövaikutusten vähenemisestä tuollaisenaan tuskin pitää paikkaansa.

Olvasjärven kohdalla väitteet säännöstelyn vedenlaatua parantavista vaikutuksista perustuvat kesäisten vesipintojen säilyttämiseen vähän nykyistä korkeammalla tasolla loppukesälle asti. Vedenpinnan korkeutta nostettaisiin varastoimalla kevään ylivaluntavesiä järvessä. Arviossa ei oteta huomioon ylivaluntavesien laatua ja viipymän vaikutuksia järven tilaan eikä järveen tulevan pohjaveden vähenemää, mikä tapahtuisi pohjaveden oton aloittamisen jälkeen. Jos Olvasjärven tilaa halutaan parantaa kesäisiä vesipintoja nostamalla, se tulee toteuttaa ilman pohjavedenottoa. Muutoin seurauksena voi olla vain järven tilan heikkeneminen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kielteinen päätös Iso Olvasjärven ja Vainionsuon säännöstelyhankkeesta perustuu käsitykseen, että esitetyllä säännöstelysuunnitelmalla ei pystytä kompensoimaan edes osaa pohjaveden virtaamien vähenemästä, koska vedenlaatu samalla heikkenee. Johtopäätös on looginen ja perustuu vesilain mukaiseen intressivertailuun, jota Oulun veden valitus ei miltään osin pysty kumoamaan.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri