Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Honkanevan tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een lisäalueen ym­pä­ris­tö­lu­pa-asia

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

4.5.2011

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Dnro: PSAVI/368/04.08/2010

Hakija: Turveruukki Oy

Asia: Honkanevan turvetuotantoalueen lisäalueen ympäristölupa ja aikaisemmin myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Siikajoki

Vaatimus

Turveruukki Oyn lupahakemus kuivattaa Honkanevan 53 hehtaarin suuruinen lisäalue turpeennoston aloittamiseksi tulee hylätä.

Suon kuivatus aiheuttaisi ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 2) ja 4) kohtien vastaista merkittävää ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa ja erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista ja estäisi hankkeen vaikutusalueen vesistöissä vesienhoitolain 21 §:n tavoitteen toteutumisen.

Perustelut

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaan Honkanevan laskuvesistön, Siikajoen vesimuodostumien tila on pääosin välttävä tai tyydyttävä ja keinotekoisissa ja voimakkaasti muutetuissa osissa välttävä tai tyydyttävä suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Tavoitteena on saavuttaa kaikissa vesimuodostumissa hyvä tai hyvä saavutettavissa oleva tila. Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus valtaosassa vesimuodostumia sekä happamuuden aiheuttamat haitat Siikajoen pääuomassa ja Luohuanjoessa.

Siikajoen alaosalla fosforin kokonaiskuormitusta tulisi saada vähennetyksi noin puoleen nykyisestä, jotta joen keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus alenisi tasolle 40 μg/l. Lisäksi kaikkien vesimuodostumien alueilla kiinnitetään ohjelmassa huomiota siihen, ettei mustaliuskekallioperän paljastuminen maankäytön seurauksena (muun muassa maa-ainesten otto) tai pohjavesipinnan laskeminen kuivatuksella aiheuta happamuuskuormitusta.

Siikajoen alaosa on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja Luohuanjoki välttäväksi. Molempien tilatavoite on hyvä ja sen saavuttaminen edellyttää lisätoimenpiteitä. Niilläkään ei tilatavoitetta saavuteta vuoteen 2015 mennessä. Siikajoen alaosalla lisäaikaa tarvitaan vuoteen 2021 ja Luohuanjoella peräti vuoteen 2027 asti.

Siikajoen alaosalla ja sen sivujoella, Luohuanjoella erityisongelmana ovat maaperästä kuivatustoiminnan seurauksena tuleva happamuus- ja metallikuormitus ja siitä aiheutuvat myrkylliset vaikutukset ekosysteemissä. Lisätoimenpiteenä Siikajoen alaosalle ja Luohuanjoelle esitetään erilaisia kuormitusta vähentäviä toimia sekä toimenpiteitä, joilla vähennetään happamien sulfaattimaiden kuivatusten happamuus- ja metallikuormitusta ja uuden kuormituksen muodostumisen riskiä.

Honkaneva on tällaista riskialuetta. Vuosina 2008 ja 2009 siltä lähtevästä vedestä on loppukesällä mitattu pH 3.2-3.5 välillä olevia pitoisuuksia ja riski myrkyllisiin päästöihin kasvaa, mitä syvempään suota kuivatetaan. Honkanevan suunniteltu lisäalue (53 ha) on pääosin ojittamatonta suota, jolta happamoitumista aiheuttavia päästöjä ei tule, ellei suota kuivateta.

Kuten hakemuksesta käy ilmi Siikajoen valuma-alueella on kymmeniä turpeenottoalueita. Honkaneva on ympäristön ojituksista ja viereisestä turvesuosta huolimatta säilynyt vesitaloudeltaan suoekosysteeminä ja sillä on havaittu useita uhanalaisia suotyyppejä. Linnustoselvitys on tehty virheellisin menetelmin, mutta sekin osoittaa, että suo on elinkelpoinen. Luonnontilaisen suonosan kuivatus olisi selvästi maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäyttötavoitteiden vastaista. Niiden mukaan turpeenotto on ohjattava jo ennestään ojitetuille tai luonnontilalataan merkittävästi muuttuneille soille. Turpeenoton vaikutuksia on tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava huomioon erityisesti suoluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden asettamat vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 6 §.n 2 kohdan mukaan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa aluetta koskevat kaavamääräykset. Maakuntakaavassa on turpeenottoa koskeva yleinen suunnittelumääräys, joka noudattaa alueidenkäyttötavoitetta. Sen lisäksi Siikajokilaaksoa koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen (maakuntakaavan maaseudun kehittämisen kohdealue-merkintä, suunnittelumääräys mk-4).

Ottaen huomioon Siikajoen alaosan ja Luohuanjoen vesien heikon tilan ja happamoitumisriskien todennäköisyyden sekä seudun suoluonnon uhanalaistumisen Honkanevan lisäalueelle ei tule myöntää kuivatuslupaa ja jo käytössä olevat ja mahdollisesti tyhjentyneet lohkot tulee soistaa uudelleen.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri