Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Paskonevan tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen täydennykseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

21.10.2010

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
ympäristölupavastuualue
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Dnro: PSAVI/62/04.08/2010

Hakija: Vapo Oy

Asia Lausunto Paskonevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksen täydennyksen johdosta ja vastine hakijan vastineeseen

Hakija on puolittanut Paskonevan pohjoisen osan kuivatusalan lieventääkseen kuivatuksen haitallisia vaikutuksia Paska-Vittouslammen valuma-alueella. Täydennysselvityksen mukaan hakija on maastossa tarkentanut ojaston virtaussuuntia. Liitteessä 1 on sinisellä varjostuksella esitetty hakijan näkemys lammen nykyisestä valuma-alueesta.

Uudenkin suunnitelman mukaan lammen valuma-alue kuitenkin pienenee ja sen laatu heikkenee. Pelkän ojaston virtaussuuntien selvitys maastossa ei myöskään vielä kovin paljon kerro kuivatuksen vaikutuksista lammen valuma-alueeseen. Voimaperäinen kuivatus ulottaa vaikutuksensa eristysojan ulkopuoliselle osalle ja vaikuttaa myös pohjaveden pinnan korkeuteen. Paskonevasta jäljelle jäävä ojittamaton lohko menettäisi vesivarastonsa ja kykynsä tuottaa turvetta. Suotyyppi muuttuisi joksikin nykytilasta selvästi poikkeavaksi. Näistä vaikutuksista hakija ei esitä mitään täydentävää tietoa. Luonnonsuojelupiirin mielestä hakemus on edelleen puutteellinen tiedoiltaan.

Luonnonsuojelupiiri katsoo, että pohjoisen lohkon pienentäminen ei olennaisesti vähentäisi hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Kuivattavan vaikutuksen ohella hankkeesta aiheutuisi lammen ympäristöön pölyämistä ja häiriötä, jotka merkittävästi heikentäisivät sen luontoarvoja.

Täydennyksessä ei ole mitään lisätietoa siitäkään, onko lammesta laskeva noro ympäristöineen vesilain 17 a §:n tarkoittama suojeltu luontotyyppi. Maastokartan mukaan noro lähiympäristöineen on luonnontilainen, vaikkakin ojitusten ympäröimä. Se jäisi turpeenottokentän alle. Samoin kävisi Paskapurolle.

Vittoudenjärvestä, joka on osa Paskonevan ja Paska-Vittouenlammen kosteikkokokonaisuutta ja kuivatusvesien vastaanottaja, ei täydennyksessä ole vaatimuksista huolimatta mitään lisätietoa. Hakija on rajannut sen virheellisesti vaikutusalueen ulkopuolelle.

Hakija katsoo myös, että hankkeella ei ole vaikutusta Nurmesjärven Natura-alueelle. Asiaa ei ole selvitetty siten, että niin voitaisiin päätellä. Parin kilometrin välimatka ei riitä syyksi sille, että hankkeella ei olisi vaikutuksia suojelualueelle, joka Natura-tietolomakkeen mukaan on yksi edustavimmista lintujärvistä entisen Oulun läänin alueella ja määritelty kansainvälisesti arvokkaaksi lintuvesialueeksi. Päinvastoin on oletettavaa, että Nurmesjärven ja Paskonevan, lammen sekä Vittoudenjärven välillä on vuorovaikutusta ja sillä merkitystä kyseisten alueiden luonnon monimuotoisuudelle. Niin on syytä olettaa, koska kuten Natura-lomakkeessa todetaan, järven valuma-alue on pääosin ojitettua rämettä. Lintujärvi on arvokas nimenomaan pesimäjärvenä. Runsaalle linnustolle ympäristön luonnontilaansa säilyttäneillä alueilla on suuri merkitys ruuan hankinnassa.

Täydentävä linnustoselvitys ei tuo valaistusta niihin asioihin, joihin sen piti Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikön lausunnon mukaan vastata. Selvitys on tehty oudon myöhään, vasta juhannuksen jälkeen, ja maastossa on käyty vain kerran. Kuulutuksen mukaan asiakirjat ovat olleet nähtävillä 29.1.-1.3.2010. Hakijalla olisi siten ollut aikaa teettää uusi linnustoselvitys oikea-aikaisesti eli ajoittaa ensimmäinen kartoitus jo toukokuulle. Aikaa olisi ollut myös useammalle maastokäynnille, jolloin olisi ollut mahdollista vastata asianmukaisesti luonnonsuojeluyksikön esittämiin vaatimuksiin. Nyt ovat jääneet selvittämättä muun muassa alueen merkitys Nurmesjärvellä pesivälle linnustolle, josta erikseen on mainittu kiljukotka. Muuttohaukan mahdollinen pesintä tai muu läsnäolo ei niinikään ole selvinnyt kyselyllä Metsähallitukselle. Jos näin olisi, muuttohaukan reviiri olisi jo ollut tiedossa eikä mitään lisäselvityspyyntöä olisi esitetty.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin mielestä täydentävä selvitys ja hakijan vastine eivät anna aihetta muuttaa vaatimusta hakemuksen hylkäämisestä ympäristönsuojelulain ja vesilain vastaisena.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri