Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys toimitti met­sä­kar­toi­tus­ra­por­tin Paraisten kaupungille

Yhdistys toimitti tammikuun 2021 lopussa kaupungille raportin, joka perustuu kaupungin metsissä tehtyihin kartoituksiin. Kartoituksista ja raportin laadinnasta vastasi yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi Kaj-Ove Pettersson. ”Skogsskydd i Pargas stads skogar” -raportissa esitetään tiettyjen luonnonarvoiltaan merkittävien palstojen tai niiden osien suojelua ja nostetaan esiin vaihtoehtoisten metsänkäsittelymenetelmien mahdollisuuksia. Kartoituksien pohjalta tehdään myös palsta- ja kuviokohtaisia ehdotuksia tavoista, joilla huomioitaisiin paremmin kohteiden luontoarvoja ja erityispiirteitä.
Raportti toimitettiin kaupungille seuraavin saatesanoin:
”Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on erittäin huolestunut nykyaikaisen tehometsätalouden vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuteen. Maailmanlaajuisesti käynnissä oleva kuudes sukupuuttoaalto on tieteellinen fakta ja Suomessa juuri monet metsäisten ympäristöjen lajit ovat uhanalaisia. Uhanalaisuuskehitys on ollut joidenkin lajien kohdalla hyvin nopeaa ja uhkaa edelleen kiihtyä. Lajien sekä elinympäristöjen uhanalaistumisen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi täytyy luonnon monimuotoisuus huomioida entistä paremmin kaikessa metsien käytössä. Useiden tutkimuksien mukaan nykyiset suojelutoimet ja pelkät suojelualueet eivät riitä, vaan vaaditaan myös metsätalouden menetelmien ja standardien uudistamista. Metsien kestävällä käytöllä on myös suuri merkitys Suomen ja kuntien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Käynnissä oleva koronapandemia on osoittanut metsien tärkeyden suomalaisten hyvinvoinnille. Myös Paraisilla ihmiset ovat lähteneet sankoin joukoin lähimetsiin ulkoilemaan, marjastamaan ja sienestämään sekä hakemaan elämyksiä saaristokaupunkimme ainutlaatuisesta luonnosta. Paraisilla asutusta on varsin tasaisesti eri puolilla kuntaa ja metsäalueet ovat pieniä ja rikkonaisia. Tämä korostaa entisestään lähimetsien tärkeyttä ihmisten virkistykselle.
Edellä mainittujen asioiden vuoksi toivomme, että Paraisten kaupunki toimisi osaltaan edelläkävijänä, hyödyntäisi raportissa esitettyjä tietoja ja kantaisi vastuunsa monimuotoisuuden köyhtymisen sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ihmisten virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi sekä sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseksi.
On myös tärkeää ymmärtää, että tämä ei välttämättä tarkoita kaupungille taloudellisia menetyksiä. Vanhat toimintatavat eivät välttämättä ole se paras tapa luonnon, mutta eivät myöskään kunnan talouden näkökulmasta. Nykyään alalla on useita toimijoita ja viime aikaiset tutkimukset ovat lisänneet tietoa vaihtoehtoisista toimintatavoista ja menetelmistä. Monissa tapauksissa myös suojelu METSO-ohjelman kautta voi olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto.”