Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto: Kompensaatio Kouvolan tapaan ei korvaa monimuotoisuuden vähenemistä

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin syyskokouksen kannanotto, 18.11.2020

Kompensaatio Kouvolan tapaan ei korvaa monimuotoisuuden vähenemistä

Kouvolan kaupunki on aikeissa tuhota Sammalsuon lähteen ja uhanalaisen harsosammalen esiintymän Kullasvaaran RRT-logistiikka-alueen rakentamisen yhteydessä. Tämän voi päätellä siitä, että kaupunki on ilmoittanut ”kompensoivansa” esiintymän mahdollisen tuhoutumisen suojelemalla harsosammalen toisen kasvupaikan, Valkealan Lautakorvessa sijaitsevan 2,4 hehtaarin lähteikköalueen.

Lautakorven esiintymän suojeleminen kuulostaa äkkiseltään hyvältä ja tervetulleelta asialta. Suojelupäätöksen perustelut kuitenkin ontuvat. Sekä vesilaki että metsälaki yksiselitteisesti kieltävät lähteiden hävittämisen, joten periaatteessa minkään ei pitäisi uhata Lautakorven lähteikköaluetta ja rauhoitettua harsosammalta, poislukien alueen vanha ojitus.

Lainsäädäntö mahdollistaa silti poikkeuksen lajien rauhoitussäännöksistä, joten yhtä lailla lain suojaama Sammalsuon lähde ja harsosammalesiintymä voidaan poikkeusluvalla hävittää tai vähintäänkin alueen luonnontilaa voidaan muuttaa. Mikäli RRT-hankkeen toteuttaminen niin vaatii, Kouvolan kaupunki hakee poikkeuslupaa harsosammalesiintymän hävittämiseen. Luvan se todennäköisesti myös saa hankkeen merkittävyyden vuoksi.

Lautakorven lähteikön suojelu ei paranna Kouvolan luonnon monimuotoisuutta kokonaisuutena mitenkään, kun monimuotoisuutta toisaalla heikennetään eikä tilalle tuoda mitään uutta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan ekologisen kompensaation tavoitteena on hyvittää ihmisen aiheuttamat luonnon monimuotoisuuden heikennykset. Hyvitys voidaan tehdä esimerkiksi kunnostamalla heikkolaatuisia elinympäristöjä.

Myös kaavoituksen valossa Sammalsuon uhatun lähteikön kohtalo on outo. Kouvolan kaupunki on laatinut Kullasvaaraan jo kaksi lainvoimaista asemakaavaa, mutta Sammalsuon lähde ei niihin sisälly. Oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa/kaavarungossa lähde kuuluu suojaviheralueeseen, jonka kaavamääräykset selväsanaisesti estävät alueen muuttamisen sellaisella tavalla, että sen ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.

Kouvolan kaupungin tulisi jättää Sammalsuon lähde uhanalaisine harsosammalineen rauhaan, sekä hankkia Lautakorven lähteikköalue kokonaisuudessaan omistukseensa ja ennallistaa se. Tällä tavalla Kouvola oikeasti kantaisi vastuutaan luonnon monimuotoisuudesta. Ennallistamistyöhön on tarjolla valtion rahoitusta.

Lautakorven lähteikköalueen suojelu ei hyvitä Sammalsuon lähteen hävittämistä.

Pekka Raukko, puheenjohtaja

Riku Rinnekangas, toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry