Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on sekä asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä että asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus tai TSA) 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin nimi

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

Kirkkokatu 35

70100 KUOPIO

y-tunnus: 0731742-2

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n jäsenrekisteriin kuuluu yhdistykseen vapaaehtoisesti liittyneet jäsenet, Suomen luonnonsuojeluliiton kautta liittyneet jäsenet sekä yhdistyksen jaostojen kautta liittyneet jäsenet. Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jaostoja ovat Savon Sieniseura, Sigma, Saturnus, Lintuyhdistys Kuikka sekä Kuopion Nuoret Luonnon Ystävät.        

Rekisterinpitäjänä ja yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen jäsenvastaava Pekka Tenhunen, Koivulahdentie 176 b 71210 TUUSJÄRVI, klyy.tenhunen@mbnet.fi. puh. 044 289 2220

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttaminen, jäsenten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, yhteydenpito jäsenistöön sekä yhdistyksen lakisääteinen vaatimus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä. KLYY-sähköpostilistalle henkilöt liittyvät omalla erillisellä ilmoituksellaan.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus, ja artiklan 6.1(c) mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Henkilön maksaessa yhdistyksen jäsenmaksun hän suostuu samalla niiden jäsenrekisteriin tallentamista varten. Yhdistys voi kuitenkin tarvittaessa pyytää suostumusta henkilöltä myös suoraan.

Ensisijaisena tietolähteenä toimivat jäsenen yhdistykselle luovuttamat tiedot. Tietoja voidaan niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi päivittää myös muihin julkisesti saatavilla oleviin rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista.

Rekisterin tietosisältö

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen jaostojen jäsenistä kerättävät tiedot:

  • syntymävuosi

  • etu- ja sukunimi

  • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja katuosoitteet

  • Jaosto minkä kautta kuuluu yhdistykseen

  • tiedot jäsenmaksun suorituksista

 

Sähköpostilistan luetteloon lisätään henkilön sähköpostiosoite sekä etu- ja sukunimi.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämätöntä. KLYY-sähköpostilistalta henkilön tiedot poistetaan kun hän on eronnut tai ilmaissut halunsa erota listalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön eroavan yhdistyksestä. Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukko-, XML- tai JSON-muodossa. Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy, rekisteröidylle tiedotetaan tästä erikseen.

Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Kaikki henkilötiedot voidaan yhdistyksen jäsenpalvelun parantamiseksi ja jäsenmaksuperinnän tehostamiseksi siirtää yhdistyksen valitsemaan uuteen jäsenrekisterin hallintasovellukseen. Mitään henkilötietoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin ja sähköpostilistan tietoihin, nimeää yhdistyksen hallitus.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen ja jäsensuhteen ylläpidon kannalta. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus varmistetaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.

  • Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän yhteyshenkilön hallinnassa olevalla laitteella, salasanalla suojattuna.

  • Sähköpostilistaa ylläpidetään  palvelimella jonka tietoturvasta vastaa sähköpostilistan ylläpitäjä sekä palveluntarjoaja.

  • Yhdistys arvio tietojenkäsittelyn turvallisuuteen vaikuttavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta säännöllisesti.

  • Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin edellä määritellyiltä tietojen käsittelyyn oikeutetuilta henkilöiltä. Oikeutetut henkilöt tunnistetaan asianmukaisella pääsynvalvonnalla.

KLYY:n toimintaa ja tapahtumia

Tulevasta toiminnasta löydät tietoa "Tapahtumat"-kohdasta. Lue myös puheenjohtajan kirjoittamaa Pöllöpostia. Siellä kerrotaan KLYY:n ajankohtaisista…

Lue lisää

Tule mukaan toimintaan

KLYY:n säännöt

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y.

Lue lisää