Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kajaanin tuu­li­voi­maoh­jel­maan

Meidän mielestä Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelman vaihtoehto ”luonnonmukainen” V3 vaikuttaa kannattavimmalta ehdotukselta, vaikka sekään ei ole täysin ongelmaton. Tässä vaihtoehdossa Kajaanin alueelle rakennettaisiin 100-120 tuulivoimalaa vuoteen 2035 mennessä. Tuulivoima-alueet sijoittuvat ohjelman mukaan pääsääntöisesti jo rakennetuille tai muuten maankäytössä oleville alueille, sekä vähintään 2000 m etäisyydelle asutuksesta. Lisäksi Oulujärven rannat saavat viiden kilometrin suojavyöhykkeen. Tuulivoimarakentamisen keskittäminen esimerkiksi teiden, teollisuusalueiden ja muun rakennetun ympäristön läheisyyteen säästää merkittävästi luontoa. Luonnonsuojelualueet sekä erämaiset alueet tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Tuulivoiman lisärakentaminen on tärkeä askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja osa sen edellyttämää energiasiirtymää. Samalla on äärimmäisen tärkeä vaalia luonnon monimuotoisuutta ja pyrkiä estämään luontokatoa. Kainuussa luontokadon pysäyttämisen tehokkaimpia toimia on säästää ja suojella monimuotoiset ja muut arvokkaat alueet riittävän laajoina. Energiatuotannossa on keskeistä uusien tuotantomuotojen lisäksi panostaa energiansäästöön, kulutuksen vähentämiseen ja energian käytön suunnitteluun. Myös tässä kaupungin päätöksillä on merkittävä rooli.

Tuulivoimaohjelman toisessa vaihtoehdossa ”yhteensovittava V2” voimaloiden ja johtoverkoston rakentamista kohdistuisi voimakkaasti myös erämaisille alueille mm. Talaskankaan suojelualueen läheisyyteen, vanhojen metsien alueille sekä susireviireille eri puolilla Kajaania. On lyhytnäköistä pirstoa viimeisiä erämaisia ja luonnontilaisia alueita voimakkaalla rakentamisella, mitä tuulivoimaloiden lisäksi siihen liittyvä infra tuo mukanaan. Suunnittelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi uhanalaisen suden ja silmälläpidettävän metsäpeuran elinympäristöt ja jättää ne rakentamisen ulkopuolelle. Suden ja ihmisen välisten konfliktien välttämiseksi sudelle ja sen saaliseläimille tulisi taata niille mieluista, rakentamatonta aluetta, jossa eläimet voivat elää lajinomaisesti ihmisiä välttäen.

Tuulivoimaohjelman skenaariossa V3 huomioidaan vaihtoehdoista parhaiten arvokkaat luontokohteet ja uhanalaisten lajien elinalueet rajaamalla ne rakentamisen ulkopuolelle, mikä on myös ehdoton vaatimus. Laajemmat luonnontilaiset alueet tarjoavat lukuisille lajeille riittävästi elintilaa ja ne lisäävät lajien sopeutumismahdollisuuksia ilmastonmuutoksen edetessä. Lisäksi ihmisten hyvinvoinnille on merkittävää se, että Kajaanista löytyy myös tulevaisuudessa alueita, joissa voi kokea luonnonrauhaa, hiljaisuutta ja pimeyttä.

Mielestämme vaihtoehto V3 on hyvä pohja tulevan tuulivoimatuotannon suunnittelulle. Edelleen on erittäin tärkeää, että jokainen hanke tarkastellaan tapauskohtaisesti. Tällä tavalla toimien on mahdollista selvittää ja huomioida tarkemmin rakentamisen luontotyyppi-, linnusto- ja muut lajistovaikutukset ja sovittaa rakentaminen mahdollisimman kestävästi luonnon kannalta.

Energiaa tuottaessaan tuulivoima on päästötöntä, mutta voimaloiden perustaminen kuluttaa energiaa ja mineraaleja sekä muuttaa luonnon tilaa ja maisemaa läheltä ja kaukaa katsottuna. Hyvällä suunnittelulla ja sijoittelulla voidaan vähentää tuulivoiman luonnolle ja ihmisellekin aiheuttamia haittoja. Kajaanin tuulivoimaohjelmaa tarkastellessa on huomioitava myös se, että naapurikuntiin on suunnitteilla laajaa tuulivoimatuotantoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi maltillinen rakentaminen pienentää hankkeiden yhteisvaikutuksia yli kuntarajojen.

Kajaanissa 8.8.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys Ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri Ry