Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri Kajaanin yhdistys

Kajaani
Navigaatio päälle/pois

MUISTUTUS ERILLISISTÄ METSIEN HOITO-JA KÄYT­TÖ­SUUN­NI­TEL­MIS­TA / Kajaani 11.11.2019

Maastokäynti Olliskanvaarassa 2017
Maastokäynnillä Olliskanvaarassa syksyllä 2017

KAJAANIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA

MUISTUTUS ERILLISISTÄ METSIEN HOITO-JA KÄYTTÖSUUNNITELMISTA

Jätimme 25.10.2016 yhdessä useiden Kajaanin kaupungin alueella toimivien asukasjärjestöjen kanssa ympäristötekniselle lautakunnalle aloitteen Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueiden irrottamiseksi Kajaanin kaupungin metsäsuunnitelmasta erillissuunnittelualueiksi. Samalla esitimme Olliskanvaaran osalta sen METSO-suojelukelpoisuuden selvittämistä (liite 1). Lisäksi jätimme Kajaanin kaupungille 27.2.2017 esityksen, että Kajaanin kaupunki osallistuisi arvokkailla luontokohteillaan. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjaan. Kohteiksi esitimme tällöin Pirunvaaran ja Olliskanvaaran alueita (liite 2). Tätä esitystä ei tuolloin kaupungin puolesta hyväksytty, mutta Kajaanin kaupunginhallitus päätti hyväksyä järjestöjen aiemman esityksen alueiden erillissuunnittelusta 16.5.2017.

Alueita koskevat erilliset suunnitelmat olivat ensimmäisen kerran muistutuksia varten nähtävänä syyskuussa 2019. Tällöin kävi ilmi, että kaupunki oli tehnyt edeltävänä kesänä hakkuita Olliskanvaaran erillissuunnitteluun rajatulla alueella, mikä on vastoin kaupunginhallituksen edellä mainittua päätöstä. Muistutuksessamme syyskuussa 2019 vaadimme kaupunkia tekemään asiasta perusteellisen selvityksen. Kyseessä on vakava menettelytapavirhe, joka vie pohjaa koko kuulemismenettelyn uskottavuudelta ja edustaa joka tapauksessa huonoa hallintotapaa (liite 3).

Tiedossamme ei ole, onko menettelytavan virheellisyyttä vielä kaupungin toimesta selvitetty. Myös muiden esillä olleiden puutteellisuuksien ja näytteillepanon epäselvyyden ja vaikeaselkoisuuden otimme muistutuksessamme esille. Tämän johdosta erillissuunnitelmat asetettiin uudelleen nähtäville 19.10.2019.

Nyt esillä olevissa uusissa suunnitelmissa on edelleen epäselvyyttä mm. Pirunvaaran suunnitelmakarttojen osalta. Esillä on nyt toimenpidekartta, joka edellisessä kuulemisessa sisältyi kaupungin teettämään selvitystyöhön, mutta silloin erillisen linkin alla esillä ollut toimenpidekartta, joka poikkesi tästä huomattavasti, on nyt poistettu uudesta näytteillepanosta. Näin on tehty, vaikka juuri sen perusteella syntyi julkisuudessakin esillä ollut käsitys avohakkuiden välttämisestä Pirunvaaran alueella. Nyt esillä olevassa uudessa toimenpidekartassa Pirunvaaran retkipolun varteen sisältyy myös avohakkuita. Millä perusteella edellinen kevyempiä menetelmiä korostanut suunnitelmakartta poistettiin ja miksi ylipäänsä esillä oli alkuvaiheessa kaksi erilaista karttaa Pirunvaarasta? Kummasta niistä piti siis antaa lausunto? Karttoihin liittyvä epäselvyys oli vielä räikeämpi Olliskanvaaran kohdalla, josta esillä oli ensimmäisen kuulemisen aikana kolme erilaista karttaa!

Suunnitelmat ovat epäselviä myös ehdotettujen hakkuutapojen osalta. Pirunvaaralle ehdotetaan virkistyksen ja luontoarvojen kannalta keskeisille osille mm. maisemahakkuita ja pienaukkohakkuita. Maisemahakkuiden osalta ei käy ilmi, kuinka paljon hakataan ja miten hakkuut ko. kuvioille sijoittuvat esim. retkeilypolkuun nähden. Onko kyse yksittäisten puiden poistosta, harvennuksesta vai maiseman laajemmasta avaamisesta? Pienaukkohakkuiden laajuutta ja aukkojen määrää ja sijoittumista kuvioiden sisällä ei myöskään selvennetä. Pirunvaaran luontoarvojen kannalta tämä on erityisen ongelmallista. Retkipolun varteen sijoittuu myös laajempi avohakkuukuvio, joka aikaisemmassa näytteillepanossa oli merkitty pienaukkokohteeksi. Myös Olliskanvaarassa on luonnonsuojelullisesti arvokkaalle vanhan metsän alueelle sijoitettu pienaukkohakkuita, mikä on ristiriidassa alueen suojelutavoitteen kanssa.

Ehdotamme Pirunvaaran ja Olliskanvaaran osalta niiden virkistyksen ja luonnonsuojelun kannalta keskeisten osien jättämistä metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle ja niiden suojelumahdollisuuden selvittämistä uudelleen joko kaupungin omalla päätöksellä tai METSO-ohjelman puitteissa.

KUVIOKOHTAISET HUOMIOT KOHTEISTA:

Jotta kohteiden suojelun selvitystyö voisi toteutua esitämme seuraavat kuviokohtaiset rajaukset toistaiseksi toimenpiteiltä säästettävistä kuvioista:

Pirunvaaran alue: esitämme, että toimenpiteiltä säästettävä alue käsittää ainakin kuviot: 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 116 ja 119.

Lisäksi avohakkuista erillisillä kuvioilla 8, 122 ja 134 tulee luopua.

 

Olliskanvaaran alue: toimenpiteiltä säästettävä alue käsittää ainakin kuviot: 27, 28, 33, 38, 40, ,43, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 85, 92 ja 95.

Yllä mainituilla kuvioilla tulee tehdä täydentäviä luontotyyppi- ja lajistoselvityksiä. Olliskanvaaran alueelta on aiempina vuosina tehty liito-oravahavaintoja ja sen metsistä huomattavaa osaa on yhä edelleen pidettävä potentiaalisina liito-oravan elinalueina. Liito-oravaselvitykset tulee tehdä kevätaikaan.

Heinimäen alue: alue on virkistyksen kannalta keskeinen ja tämä on pääosin hyvin huomioitu nyt esillä olevassa suunnitelmassa. Esitämme kuitenkin Erkinpolun läheisyyteen sijoittuvista pienaukkohakkuista sekä alueen itäosaan sijoittuvista kunnostusojituksista luopumista.

Kajaanissa 11.11.2019

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry

Elsa Lankinen, Pj /  Sini Kirkelä, Sihteer

 

Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Vesa Hyyryläinen

Puheenjohtaja

Liite1

Liite2

Liite3