Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Imatran yleiskaavan ehdotus lausunnolla

Sillan takana oleva Ukonniemen harju aiotaan yleiskaavan ehdotuksessa muuttaa asuinalueeksi. Kuva Juha Jantunen

Imatran yleiskaavan ”Kokoaan suurempi Imatra 2040” ehdotus oli nähtävillä toukokuussa 2024. Yhdistys jätti ehdotuksesta lausunnon, jossa puututtiin luonnon monimuotoisuutta ja kuntalaisten luonnon virkistyskäyttöä heikentäviin kohtiin.

Pääsääntöisesti vastustamme Imatran rantojen kaavoittamista asuinalueiksi, mikä estää niiden käyttöä kaikkien kuntalaisten monin tavoin tärkeinä lähivirkistysalueina. Luonnossa liikkumisella on lukuisia myönteisiä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia terveysvaikutuksia. Tutkimusten mukaan yleisimmin käytetyt ulkoilualueet ovat lähiluonnossa ja myös rantojen läheisyys houkuttaa ulkoilemaan. Siksi Imatralla tulisi ennemmin suojella luontoalueita ja kehittää niiden virkistyskäyttöä kuin rakentamalla pilata niitä. Kevyen liikenteen siltojen rakentaminen Saimaan saarten välille on kannatettavaa toimintaa. Siltojen avulla saarten virkistyskäytön mahdollisuudet kasvavat, kun saaret tulevat helposti kuntalaisten ja myös matkailijoiden saavutettavaksi.

Imatran alueella on hyvin vähän suojelualueita, vaikka luonnon kannalta arvokkaita kohteita olisi useita. Jopa aiemmin virallisesti suojelualueeksi päätetty Itä-Siitolan metsä on kaavassa merkitty virkistyskäyttöalueeksi (VL). Ehkä se on vain huolimattomuusvirhe, mutta se on korjattava lopulliseen kaavaan ja samalla suojelualueitta voisi hyvin laajentaa Aronmäen puolen liito-oravametsään.

Aurinkovoiman tuotantoon oli ehdotuksessa varattu useita alueita. Lähtökohtaisesti aurinkovoiman lisääminen on tärkeää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, mutta aurinkovoimaa tulee sijoittaa jo rakennettuun ympäristöön sekä valmiiksi avoimille alueille eikä metsiä tule raivata paneelikentiksi. Erityisen sopimattomina alueita ovat aurinkovoimaselvityksessä mainitut Linnasuon metsä ja Kurkisuon luonnonsuojelualueeseen rajoittuva Hattukorpi.

Seuraavassa lueteltu muita yhdistyksen tekemiä ehdotuksia yleiskaavan ehdotukseen:

  • Ukonniemen kapean ja luonnonkauniin harjun asuinaluemerkintä tulee poistaa. Yleiskaavan oma tekstikin estää harjun pilaamisen rakentamalla: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ei saa aiheuttaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa.” 
  • Lammassaareen ei saa rakentaa lisää. Lammassaari lienee Imatran suosituin ulkoilualue eikä sen pilaaminen rakentamalla ole mitenkään perusteltavissa.
  • Mustalammen – Niskalammen metsäalueille merkittyä asuinaluetta tulee pienentää ainakin puoleen Saimaan rannan puolelta. Asutusta voi lisätä nykyisen tieverkoston varteen.
  • Pässiniemessä viheryhteyden katkaisevaa C-aluetta tulee pienentää kunnollisen viheryhteyden aikaansaamiseksi.
  • Paajalan metsä on ympäristön asukkaille ja koululaisille merkittäväksi osoittautunut luontoalue ja metsäyhteys, joten ehdotuksessa VL-rajaus on syytä piirtää tarkasti tonttirajoja myöten, jotta alue säilyisi mahdollisimman laajana.
  • Karhukallio-Hosseinlahti -alueella VL-alueen rajaus tulee piirtää tonttirajoja myöten. Kaavaehdotuksessa nyt näkyvä oikominen pienentää arvokasta metsäaluetta.
  • Hallikkaanjoen varren rantametsät tulee suojella.
  • Tainionkosken kanavan rakentamiselle on edelleen varaus kaavaehdotuksessa. Kanavan rakentaminen olisi yhteisten varojen tuhlausta ja siksi varaus on syytä poistaa kaavasta.