Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Ikaalisten yhdistys

Ikaalinen
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Finngridin Kris­tii­nan­kau­pun­ki-Nokia 400 + 110 kilovoltin voi­ma­joh­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta

Olimme lokakuussa mukana lyhyellä huomiolla Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven yhdistysten yhteisessä lausunnossa, joka koski Finngridin voimajohtohankkeen YVA-selostusta.

Ikaalisten alueella uusi voimajohto kulkee entisen vieressä ja laajentaa siten johtoaukean leveyttä. Välittömässä läheisyydessä on myös rautatie. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti  kapealla Vahonkosken kannaksella, joka on maisemallisesti edustava, suosittu virkistyspaikka. Joen varresta ja ympäristön metsäkuviolta on tehty myös runsaasti liito-oravahavaintoja viimeisen viiden vuoden aikana (laji.fi). Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, onko  havainnot otettu huomioon linjauksen suunnittelussa. Uusi linjaus sijoittuu todennäköiselle liito-oravareviirille ja lisäisi elinympäristöjen pirstoutumista. Vahojoen ympäristö on tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, josta löytyy runsaspuustoisia tuoreen ja lehtomaisen kankaan varttuneita sekametsiä, rantametsiä ja pellon reunoja. Esitämme, että  uusi voimajohto sijoitetaan olemassa olevaan johtokäytävään.

23.11.2023 yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan Ely-keskus tiedotti, että YVA-selostusta on täydennettävä ennen perustellun päätelmän antamista etenkin hankkeen luontovaikutusten arvioinnin ja Natura-arviointien osalta. Muut täydennystarpeet liittyvät mm. pohjavesialueiden lähtötietoihin. Täydennetty arviointiselostus kuulutetaan ja asetetaan nähtäville uudestaan.