Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Espoon ympäristöyhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-ja ympäristönsuojelua ja- hoitoa sekä kaupunkiympäristön säilymistä luonnoltaan monimuotoisena ja viihtyisänä ja toimia luonnon- ja ympäristönsuojelua arvostavien ihmisten yhdyssiteenä Espoossa.

Espoon ympäristöyhdistys ry – Esbo miljöförening rf

 

1§ Nimi, kotipaikka ja organisatorinen asema

 

Yhdistyksen nimi on Espoon ympäristöyhdistys ry, Esbo miljöfärening rf, ja sen kotikunta on Espoon kaupunki.Yhdistys toimii Suomen luonnonsuojeluliito ry ja Natur och miljö rf-nimisten keskusjärjestöjen sekä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri-Nylands miljövårdsdistrikt ry- nimisen piirijärjestön paikallisyhdistyksenä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon-ja ympäristönsuojelua ja- hoitoa sekä kaupunkiympäristön säilymistä luonnoltaan monimuotoisena ja viihtyisänä ja toimia luonnon- ja ympäristönsuojelua arvostavien ihmisten yhdyssiteenä Espoossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys- seuraa maankäytön ja luonnonhoitotoimien suunnittelua ja toteuttamista sekä ottaa niihin kantaa- antaa lausuntoja ja tekee aloitteita, esityksiä ja kannanottoja tarkoitusperiinsä liittyvissä asioissa- harjoittaa valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä yleisötilaisuuksia, kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa- lisää luonnonharrastusta ja- tietämystä järjestämällä retkiä ja leirejä- edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta.

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuina, apurahoina ja avustuksina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää rahakeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia sekä harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa ja tarvikevälitystä. Yhdistys voi harjoittaa myös muuta sellaista taloudellista toimintaa joka välittömästi liityy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Liittyessään jäsenen on valittava, rekisteröidäänkö hänet suomen- vai ruotsinkielisessä keskusjärjestössä.

Yhdistyksen perheenjäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö samoin ehdoin kuin varsinainen jäsen.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla, jäsenmaksuvelvoitteensa täyttäneellä varsinaisella ja perheenjäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6§ Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun.

Varsinaisten jäsenten, perheenjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen myös eri keskusjärjestöissä rekisteröidyillä jäsenille, riippuen keskus- ja piirijärjestöjen yhdistykselle määräämistä jäsenkohtaisista maksuista.

Kuhunkin talouteen tulee vain yksi jäsenlehti. Varsinaiselle jäsenelle osoitettujen tiedotusten katsotaan tulleen myös perheenjäsenten tietoon.

7§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen, joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksua toimintavuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. Yhdistyksestä voi erota myös ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksen tulee erottaa yhdistyksestä myös perheenjäsen, kun samassa taloudessa asuva varsinainen jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.

Jäsen, joka on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai julkisesti toiminut yhdistyksen tarkoitusta vastaan, voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyslaissa sanotulla tavalla.

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan, valittu puheenjohtaja, kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina 6-10 varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ja vuodeksi kerrallaan valittuina 2-4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Espoon nuoret ympäristönsuojelijat ry voi asettaa hallitukseen äänioikeudettoman tarkkailijan, jonka hallitus hyväksyy.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen varsinaiset kokoukset jotka ovat syyskokous ja kevät(vuosi)kokous sekä ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevät(vuosi)kokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen postitetaan jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta tai julkaistaan jäsenistön keskuudessa yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

10§ Syyskokous ja kevät(vuosi)kokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja vahvistetaan kokouksen työjärjestys

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

– valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

– valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalleja eroavien tilalle

– valitaan hallituksen varajäsenet

– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Yhdistyksenkevät(vuosi)kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja vahvistetaan kokouksen työjärjestys

– esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen siihen määräämät kaksi henkilöä yhdessä.

12§ Tili ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ Ilmoittamisvelvollisuus

Yhdistyksen hallituksen on lähetettävä keskusjärjestöille ja piirijärjestölle kahden viikon kuluessa vuosikokouksesta edellisen vuoden toimintakertomus ja ilmoitus yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta sekä muut niiden pyytämät tiedot.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun asiasta on kokouskutsussa mainittu ja muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosa äänistä.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kuukausi ja enintään kuusi kuukautta, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsuissa ja purkamisen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen se mukaisesti, kun purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous päättää. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava keskusjärjestöille ja piirijärjestölle.

16§ Yleisviittaus yhdistyslakiin

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

___

Näiden sääntöjen pykäliin 8,9 ja 10 tehdyt muutokset ovat hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 29.3.2003 ja yhdistyksen vuosikokouksessa 29.3.2003.

Yhdistys

Espoon ympäristöyhdistys, eli Espyy, on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Espoossa. Yhdistys on toiminut vapaaehtoisvoimin espoolaisen…

Lue lisää

Jäsenposti

Espyyn keskeisiä viestintäkanavia verkkosivujen ohella ovat uutiset, jäsenkirje ja Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti Luonnonsuojelija. Espyy…

Lue lisää

Yhteystiedot

Toimintasuunnitelmat ja – kertomukset

Toimintasuunnitelmat:  

Lue lisää

Jäsenlehti ja esite

Alta löydät Espoon ympäristöyhdistyksen jäsenlehtien sähköiset versiot, City-Huuhkajan ja sitä aiemmin julkaistun Espyy-lehden. Tiedotusmateriaali…

Lue lisää