Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Liittokokous Porissa pidetään 3.-4.9.2022

Liittokokouksessa valitaan liitolle uusi liittohallituksen puheenjohtaja sekä valtuuston puheenjohtaja. Lisäksi liittokokous päättää liiton strategian tulevalle kolmevuotiskaudelle.

Mitä ovat nämä Missio, Visio ja Strategia? Eivät ainakaan uusia eliöitä. Mutta avataan niitä vähän.

Missio on toiminta-ajatus, minkä takia yhdistys on olemassa.

SLL:llä onkin oivallinen missio: Yhdessä suojelemme suomalaisen luonnon

Visio tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yhdistyksemme haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. Hyvä visio ei määritä haluttua tulevaisuutta liian tarkasti ja kuvaa sitä yleensä 5-10 vuoden päästä.

Visio voi olla myös hyvä tarina eikä liian tarkka tulevaisuuden tavoitetila. Suomen luonnonsuojeluliiton visiot eli tavoitteet ovat jäsenillemme ja vapaaehtoisille niitä syitä joiden vuoksi tähän yhdistykseen kuulutaan. Siksi on tärkeää, että tavoitteet ovat selkeitä, tavoitettavia ja tuottavat tuloksia joista voimme olla ylpeitä.

Alla lueteltuna osa sivuiltamme löytyvistä tulevaisuuden tavoitteista eli visioista:

  • Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on tehdä suomalaisesta maataloudesta aidosti vihreää. Maatalousympäristöjen uhanalaiset perinnemaisemat tarvitsevat hoitoa, ja vieraslajien leviäminen voidaan estää ajoissa.
  • Luonnonsuojeluliiton perusajatuksena on pyrkiä edistämään ekologisesti kestävää toimintaa ja siihen pyritään vaikuttamalla sekä valmisteltavaan lainsäädäntöön että sen soveltamiseen, jotta ympäristö tulisi otetuksi päätöksenteossa paremmin huomioon.
  • Luonnonsuojeluliitto työskentelee monin keinoin puhtaamman Itämeren ja sisävesien hyväksi.
  • Luonnonsuojeluliitto työskentelee aktiivisesti kaivostoiminnan ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden puolesta.
  • Suomen luonnonsuojeluliiton Itämeriohjelma kokoaa liiton näkemykset siitä, miten Itämeren ja sen valuma-alueen tilaa tulee parantaa.
  • Metsät ovat suomalaisille rakkaita. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää huolta ja kamppailee sen puolesta ympäri maata, että metsämme säilyvät elinvoimaisina myös tuleville sukupolville.
  • Luonnonsuojeluliitto haluaa lopettaa turpeenpolton ja turhien metsäojitusten tukemisen ja suojella viimeiset luonnontilaiset suot.
  • Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. 
  • Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla.

Strategiaan taas kirjataan ne toimenpiteet, joilla päästään tietyn ajanjakson kuluessa vision tavoitteisiin.

SLL:n liittokokous päättää 3 vuotiskauden strategiasta, jota valtuusto noudattaa laatiessaan vuosittaisen tavoiteohjelman liitolle ja hallinnolle. Liittohallitus toimeenpanee tavoiteohjelman yksityiskohtaiset tavoitteet valtuuston toivomusten ja tavoiteohjelman mukaisesti.

3v strategia pilkotaan siis vuosittaisiksi konkreettisiksi tavoitteiksi, joilla päästään tulevaisuuden tavoitetilaan.

Strategian laatiminen liittokokouksessa kaikille yhteiseksi tavoitetilaksi ei ole helppoa. Mielipiteitä on varmasti kymmeniä, jollei satoja, erilaisia.

Mutta hyvällä yhteistyöllä liittokokouksen työryhmissä sekä pitämällä kirkkaana mielessä mihin pyrimme, päästään varmasti kaikkia tyydyttävään 3-vuotisstrategiaan.

Liittokokous voi halutessaan ohjeistaa valtuustoa ponsilla tai antaa julkilausuman tavoitteistaan.

Hienoa liittokokousta toivottaen,

Anni