Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Maisemakuva kallioisesta ja metsäisestä Pohjavedenpuistosta.
Pohjavedenpuiston polut ovat asukkaiden ahkerassa käytössä. Kuva: Antti Halkka

Helsingin kaupunki on tekemässä pahan virheen ja järjestelmällisen luontokatoteon suunnitellessaan massiivista rakentamista ainutlaatuisen Pohjavedenpuiston alueelle Meri-Rastilan itäosaan. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) on valinnut Pohjavedenpuiston LUONTOKATO-esimerkkikohteeksi.

Helsy on ottanut kantaa kaavaehdotukseen käsittelyn kaikissa vaiheissa. Koska valtuustossa hyväksyttyyn asemakaavaan sisältyy edelleen isoja ongelmia, Helsy päätti valittaa yhdessä Kallahti Kallvik ry:n kanssa Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 19.11.2021 ja myöhemmin (25.11.2022) myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen, josta päätöstä ei ole vielä tullut.

Jos puiston korkea, kallioinen alue rakennetaan, menetetään lähes puolet nykyisestä Pohjavedenpuistosta. Tällä hetkellä korkeimmat lakialueet, joista osa on merkitty kaavassa rakennettavaksi ja osa virkistysalueeksi, muodostavat kalliometsineen, avokallioineen, kallionyppylöineen ja jyrkänteineen maisemallisesti poikkeuksellisen vaihtelevan ja vaikuttavan kokonaisuuden, josta puiden lomasta pilkottaa meri.

Pohjavedenpuiston kalliot ja niiden ympärillä kasvavat kangasmetsät ovat lähiasukkaiden rakastamia ja ahkerassa käytössä, mikä lisää alueen lähistöllä asuvienihmisten hyvinvointia. Meri-Rastilan täydennysrakentaminen lisää puiston käyttöä samalla, kun sen pinta-ala kutistuu puoleen. Tämä tulee näkymään metsän kulumisena sekä kasvien, kääpien, sammalten, jäkälien ja eläinlajien vähenemisenä. Lopputuloksena on voimakkaasti kuluva virkistysalue, joka on vain muisto nykyisestä hienosta, hyvin ympäristön metsiin kytkeytyneestä kokonaisuudesta.

Meri-Rastilan itäosan kaavaa on käsitelty kaikissa kaupungin päätäntäelimissä ja myös oikeudessa

Meri-Rastilan itäosan kaava on käynyt lävitse kaikki Helsingin kaupungin päätäntäelimet: kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston. Helsy on lähestynyt kaikkien edellä mainittujen päätäntäelinten  jäseniä ja vedonnut alueen kaavan uudelleen valmistelun puolesta, mutta kaavasuunnittelu on jatkunut entiseltä pohjalta vetoomuksista huolimatta. 

Helsy valitti kaavapäätöksestä yhdessä Kallahti Kallvik ry:n kanssa myös Helsingin hallinto-oikeuteen – tuloksetta. Viimeiseksi yhdistykset veivät asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöstä ei ole vielä saatu.

Maisemakuva kallioisesta ja metsäisestä Pohjavedenpuistosta.
Pohjavedenpuistossa kasvaa lahopuiden lisäksi muun muassa erittäin harvinaista olkikerikääpää. Kuva: Antti Halkka.

Kaupunginvaltuuston enemmistö ei suostunut palauttamaan kaavaa uuteen valmisteluun

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.10.2021 äänestettiin kaavan palauttamisesta uuteen valmisteluunkahteen otteeseen, mutta palautusehdotukset eivät saaneet riittävää kannatusta.Kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuutettu Mia Haglund (VAS) ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran (SDP) kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kortteli 54165 suunnitellaan uudelleen, jotta Pohjavedenpuiston pohjoisosa kallioineen säilyy yhtenäisenä viheralueena ja rakentaminen METSO ll -luokituksen metsän päälle minimoidaan.

Nämä valtuutetut vastustivat esitystä (58):

KESK: Laura Kolbe ja Terhi Peltokorpi.

KOK: Harry Bogomoloff, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Juha Hakola, Anniina Iskanius, Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Elina Valtonen, Juhana Vartiainen ja Maarit Vierunen.

KD: Mika Ebeling. 

LIIK: Joel Harkimo. 

PS: Wille Rydman. 

RKP: Silja Borgarsdottir Sandelin, Nora Grotenfelt, Björn Månsson, Petrus Pennanen ja Marcus Rantala. 

SDP: Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar ja Pilvi Torsti. 

VIHR: Outi Alanko-Kahiluoto, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen ja Sanna Vesikansa.

Nämä valtuutetu kannattivat esitystä (22):

PS: Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen ja Pirkko Ruohonen-Lerner. 

SDP: Ville Jalovaara, Ilkka Taipale ja Sinikka Vepsä.

VAS: Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Elina Kauppila, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Sami Muttilainen ja Tuomas Nevanlinna. VIHR: Mari Holopainen ja Shawn Huff.

Toisessa esityksessä ehdotettiin Pohjavedenpuiston säilyttämistä rakentamattomana

Lisäksi kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuutettu Laura Korpinen (PS) esitti valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lernerin (PS) kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: Pohjavedenpuiston nykyinen metsäalue tulee säilyttää rakentamattomana.

Samat 58 valtuutettua kuin edeltävässä äänestyksessä vastustivat tätäkin esitystä. Myös esitystä kannattaneet 13 henkilöä olivat samat kuin aiemmassa äänestyksessä, lukuun ottamatta tyhjää äänestäneitä.

Kaava-alueella kasvaa muun muassa erittäin uhanalaista lahokaviosammalta

Meri-Rastila sijoittuu Vartiokylänlahden ja Kallahdenselän väliselle niemimäiselle kallioselänteelle. Alueen maastonmuodot ovat vaihtelevat ja paikoin jyrkkäpiirteiset. Pohjavedenpuiston kallioinen lakialue on Vuotien eteläpuolella sarjan pohjoisin ja samalla kaava-alueen korkein kohta.

Kaupungin teettämässä kartoituksessa kalliometsät edustavat II arvoluokan METSO-metsiä. Rakennettavaksi merkityllä alueella on myös arvokas katajaa kasvava metsäkuvio ja lahokaviosammaleen elinympäristö. Pohjavedenpuiston länsireunasta on lisäksi havainto koko Suomessa erittäin harvinaisesta olkikerikäävästä (Ceriporia humilis). 

Lisätietoa:

Lue Helsyn vetoomus kaupunginvaltuustolle

Lue Helsyn valitus Helsingin hallinto-oikeuteen

Tutustu valituslupahakemukseen ja valitukseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Lue Vuosaaren alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020