Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto lumenhallinnan kehittämisen han­ke­ko­ko­nai­suu­des­ta

Lähetimme 2.10.2023 Helsingin kaupunginhallitukselle kannanoton koskien lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuutta:

Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet,

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tyytyväinen lumen keräykseen ja sulatukseen tarkoitettujen alueiden lukumäärän kasvattamiseen ja hajauttamiseen kaupungin lumenhallinnan kehittämisen hankekokonaisuudessa, joka on kaupunginhallituksen esityslistalla tänään. Haluamme kuitenkin tuoda esiin muutaman ongelman ja kehitysehdotuksen hankekokonaisuuteen liittyen:

  • Lumen mereen kaato tulisi lopettaa välittömästi, joko ensi talveksi tai sitä seuraavaksi. Hernesaareen voidaan rakentaa vain muutaman hehtaarin tilan vaativa maalle sijoitettu, asianmukaisin suodatus- ja muin laitteistoin varustettu lumenkäsittelypaikka. Myös muita asemakaavoja tulee päivittää, jotta lumen sijoittamiselle saadaan asianmukaiset tilat ja kuljetusmatkat lyhyiksi. Paikkojen on syytä olla monikäyttöisiä niin, että niillä on muuksi kuin talviajaksi sopivaa, esimerkiksi virkistykseen tai liikuntaan liittyvää, käyttöä.
  • Välivarasointipaikat ja niiden tulevaisuus tulisi myös käsitellä hankekokonaisuudessa – nyt välivarastointipaikkoja ei mainita lainkaan. Mikäli välivarastointipaikat ovat asemakaavan vastaisia, on laadittava suunnitelma, miten ne kunnostetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön.
  • Lumenhallinnan tavoitetilassa tulisi mainita myös jalankulkijat ja jalankulun sujuvuus sekä turvallisuus.
  • Toimenpiteissä ja aikataulussa olisi hyvä eritellä tarkemmin, miten lumen lähivarastointi toteutetaan. Lähivarastointipaikat ovat kadunvarsia, pysäköintialueita, aukioita ja puistoja. Olisi hyvä eritellä, miten suuri osuus varastoidaan millekin. Lisäksi pitää määritellä, että arvokkaille luontoalueille, kuten arvokkaille kasvillisuusalueille, metsiin ja vesistöjen varsille, lunta ei varastoida lainkaan.
  • Vuosittaisen budjettivaraustarpeen lisäksi olisi hyvä mainita, kuinka suuret lumenhallinnan kustannukset ovat tällä hetkellä.
  • Suunnitelmassa tulisi mainita, minne uudet maaläjityspaikat aiotaan perustaa

Toivomme teidän huomioivan nämä näkökohdat, kun käsittelette lumenhallinnan hankekokonaisuutta.

Lopuksi haluamme vielä kiittää kaupunkiympäristölautakuntaa tärkeästä lisäyksestä hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin: ”Lumenvastaanottopaikoissa on estettävä haitta-aineiden ja mikromuovien päätyminen ympäristöön erityisesti arvokkaiden luontoalueiden läheisyydessä. Herttoniemen lumenvastaanottopaikan ympäristönsuojelutarpeiden selvittämisen jälkeen on ryhdyttävä pikaisiin toimiin haittavaikutusten lieventämiseksi, jotta Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle tai lähiympäristöön ei päädy haitta-aineita ja roskaa lumen varastoinnista.”

Helsingissä 2.10.2023

Noora Kaunisto

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry