Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Töölönlahti ja Eläin­tar­han­lah­ti: Valitus kevyen liikenteen sillan ja tul­va­suo­je­lu­ra­ken­tei­den rakentamiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Kyhmyjoutsenen pesä hankealueella 29.5.2021. Kuva: Tiina Tarkkanen

Jätimme 26.6.2023 yhdessä Siltasaariseura ry:n, Töölö-Seura ry:n ja Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) 17.5.2023 antamaa päätöstä ”Kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen, Helsinki”, dnro ESAVI/37747/2022. Päätöksellään ESAVI on pidentänyt jo toistamiseen Helsingin kaupungille alunperin vuonna 2015 myöntämäänsä vesilain mukaisen luvan voimassaoloaikaa, nyt aina 31.12.2027 saakka.

Luvassa on kyse siitä, että Helsingin kaupunki on ilmoittanut ESAVI:lle haluavansa suojella Finlandia-talon kellareita mahdollisilta tulvilta rakentamalla Eläintarhanlahden puolelle Töölönlahden vedenpinnan korkeutta säätelevät tulvasuojelurakenteet.

Valituksessa vaadimme ensisijaisesti Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan ESAVI:n päätöksen, jolloin kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle asetettua määräaikaa ei jatketa. Toissijainen vaatimuksemme on, että alkuperäisen päätöksen lupaehtoja tarkastellaan uudestaan. Lisäksi vaadimme täytäntöönpanokieltoa asiaa koskevan valituksen käsittelyn ajaksi.

Valituksessa olemme tuoneet esiin muun muassa, että edellytykset hankkeen toteuttamiselle puuttuvat, hanke ei ole yleisen edun mukainen, ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi ja kaupunki ei ole hoitanut päätöksentekoa asianmukaisesti. ESAVI:n päätös ei myöskään huomioi alueen ympäristöolosuhteista kertynyttä uutta tietoa, kuten tietoja pohjasedimenttien epäpuhtauksista ja lintulajiston runsastumisesta. Helsingin kaupunki on itsekin todennut, että Töölönlahden ekologinen tila on kohentunut ja vesialue soveltuisi luontoarvojensa puolesta luonnonsuojelualueeksi.

Valituksemme on luettavissa pdf-muodossa täältä: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2023/06/VALITUS-Kevyen-liikenteen-sillan-ja-tulvasuojelurakenteiden-rakentamiselle-asetetun-maaraajan-jatkaminen-anonymisoitu.pdf

ESAVI:n päätös löytyy täältä: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2307177