Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hallainvuoren luon­non­suo­je­lua­lu­een hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannanotto Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (diaarinumero HEL 2022-011816)

Olemme tutustuneet Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnokseen ja tehneet alueelle useita maastokäyntejä. Esitetyn suojelualueen luonnonsuojeluohjelmarajauksesta järkeväksi laajentunut rajaus on erittäin tervetullut luonnonsuojelullisten tavoitteiden, lajiston elinolosuhteiden ja Kivinokasta Kivikon kautta Sipoonkorpeen jatkuvan ekologisen yhteyden kannalta.

Kannatamme suunnitelmaluonnoksessa esitettyjä keinoja ohjata ja rajoittaa liikkumista. Näin saadaan estettyä kulumista. Kuitenkin kuluneimmilla alueilla on opasteissa ilmaistava voimakkaammin, että kyseisen alueen rauhaan jättäminen on välttämätöntä, jos kasvillisuuden halutaan elpyvän. Samaan yhteyteen tarvitaan selkeää informaatiota kulumisen ja luonnon monimuotoisuuden kytkeytymisestä toisiinsa. Informaatio perustelee rajoituksia ja suosituksia. Ehkä jossain voisi jopa esittää kuvallisia skenaarioita kulumisen seurauksista, kun maltetaan pysyä merkityillä pääpoluilla tai kun kulutetaan uusia sivupolkuja.

Lahopuun merkitys ei ole vielä laajasti tuttua ulkoilijoille. Siksi siitä kannattaa kertoa kuvallisesti ja sanallisesti selkeillä infotauluilla.

Pidämme hyvänä sitä, että tiheiköiden jättäminen eläinten suojapaikkoina on otettu esiin. Tiheikköjen tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tästä tulee huolehtia luonnonhoidon suunnittelussa ennen toteutusta. Kaiken kaikkiaan istutusalueiden hoitotoimien on syytä olla vähäisiä ja luonnon prosessien kaltaisia.

Hallainvuoren luonnonsuojelualueen kytkeytymistä Herttoniemen ja Kivikon metsien suuntaan on tärkeää parantaa, kuten suunnitelmaluonnoksessa tuodaan esiin. Pohjoispuolinen silta rakennettiin aikoinaan pelkäksi kevyen liikenteen sillaksi. Sillalle istutettiin vähäistä kasvillisuutta, joka ei ole menestynyt kovin hyvin. Koska siltaa tuskin levennetään, sen istutuksia on lisättävä ja kunnostettava, samoin kasvualustaa parannettava niin, että kasvillisuus tarjoaa kunnollista suojaa ja houkuttelee eläimiä siirtymään sillan yli. Lisäksi Hallainvuoren ja Herttoniemen metsien välille on rakennettava Helsingin ensimmäinen oikea vihersilta, joka on ollut esillä muun muassa Karhunkaatajan alueen suunnittelussa.

Helsingissä 31.10.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry