Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsyn yhteydenotto koskien Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ase­ma­kaa­vaeh­do­tus­ta

Vallisaari, kuva: Antti Halkka

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys lähetti sähköpostin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille 4.12.2018 koskien Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotusta, jotta saarien luontoarvot turvattaisiin paremmin. Helsy toteaa yhteydenotossaan, että Helsingin kaupungilla ei pitäisi olla mitään erityistä syytä tukea esitettyä matkailurakentamista, koska se vähentää alueiden luontoarvoja sekä sulkee aluetta pois yleisestä virkistyskäytöstä.

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen,

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään mainitun asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville ja ehdollista hyväksymistä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää asemakaavaehdotuksen esittämää huomattavaa rakentamista Kuninkaansaaressa S-pääkäyttötarkoituksella merkitylle alueelle Vallisaaren ja Kuninkaansaaren muodostaman kokonaisuuden luonnolle haitallisena ja saarten yleistä virkistyskäyttöä estävänä.

Mielestämme Kuninkaansaaren pohjoispää ei sovellu majoitusrakentamistarkoitukseen. Mahdollisten majoitusrakennusten sijoittuminen ja määrä olisikin tutkittava uudelleen.

Kaavaselostuksen mukaan ”Uuden rakentamisen myötä maisema muuttuu luonnontilaisen kaltaisesta metsästä rakennetuksi Kuninkaansaaren pohjoisrannalla.”

Kaavakartasta ilmenee, että Kuninkaansaaren pohjoisosa osoitettaisiin laajasti majoitusrakentamiseen.

Kaavassa alueen pääkäyttötarkoitus on suojelualue ja kaavamääräys seuraava ”Alue on maisemakuvallisesti arvokasta kokonaisuutta ja se liittyy laajempaan linnoitushistoriallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen. Alueella on myös luonnonympäristön kannalta arvokkaita kohteita. Aluetta tulee hoitaa niin, että sen arvot ja ominaispiirteet säilyvät.”

Kuninkaansaari, Vallisaari ja läheiset pikkusaaret siirtyivät jo vuonna 2001 Helsingin suunnan puolustusvoimien saarten eri tarkoituksiin suunnatussa eräänlaisessa isojaossa Metsähallituksen luonnonsuojelun taseeseen. Idea oli siten se, että ensi- ja toissijainen saarten käyttö on luonnonsuojelua. Muu kehittäminen olisi räätälöitävä tähän raamiin.

Metsähallituksessa on noussut 2000-luvun mittaan kehittynyt halu rahoittaa saarten hoidon aiheuttamia kustannuksia myös sellaisella kehittämisellä, joka ei alkuperäiseen tasesiirtoon kuulunut. Virkistysarvoista huolehtimisen rinnalla on kulkenut koko ajan myös erilaisia saarten luontoalueille kohdentuvia matkailuhankkeita, ja nyt siis ehdotetaan uutta rakentamiselta säästyneelle luonnonalueelle sijoittuvaa majoitusmökkien kylää joka käytännössä varaisi suuren osa saaresta mökkiläisille.

Kaavaselostuksessa ei perustella mökkikylän tarvetta ja ylipäänsä se jää selostuksessa vähäiselle huomiolle. Vain kartoista ilmenee miten voimakkaasta muutoksesta on kysymys. Laaja mökittäminen johtaisi väistämättä alueen ominaispiirteiden heikkenemiseen eikä sovi yhteen alueen pääkäyttötarkoituksen kanssa.

Helsingin kaupungilla ei pitäisi olla mitään erityistä syytä tukea esitettyä matkailurakentamista, koska se vähentää luontoarvoja sekä sulkee aluetta pois yleisestä virkistyskäytöstä.

Kartan perusteella Kuninkaansaaren pohjoisharjanteen ja -rannan rakentamiseen tarkoitettu alue on kooltaan hieman alle neljä hehtaaria, sisältäen 2 600 kerrosneliömetriä rakentamisoikeutta (yksi 450 m2 huoltorakennus, 20 paritalomökkiä (siis 40 mökkiä) alle 50 m2 ja 15 alle 50 m2 mökkiä sekä 5 kulmataloa, a’ alle 1000m2. Em. kaikki max 2-kerroksina). Toteutuessaan rakentaminen estäisi alueen vapaan retkeilykäytön, johon alue nyt soveltuu mainiosti. Nyt alue on järeän yli 100-vuotiaan mäntymetsän peittämä jylhä kangas, joka muodostaa kansalaisille erinomaisen elämyksellisen yhtenäisen retkeilyalueen.

Vallisaaren koilliskulman huomattava täydennysrakentaminen katsotaan luontojärjestöissäkin perustelluksi, mutta muun kannattaisi olla hyvin maltillinen. Rakentamishankkeet tulisi kohdentaa Vallisaaren luoteisosaan. Jos eivät sinne sovellu, eivät ne sovellu muuallekaan.

Kuninkaansaaren pohjoisosan metsäalue on sinällään mukavaa, melko luonnonmukaista kallioista varttunutta metsää. Alue sopii erinomaisen hyvin virkistyskäyttöön eli osaksi SL-varausta.

Kaavailtu matkailurakentaminen aiheuttaisi ympäristöönsä myös sellaista välillistä kulutusta, jota ei aiheudu perusvirkistyskäytöstä.

Havainnekuvien perusteella uusi rakentaminen näkyisi myös Kuninkaansaaren pohjoisrannan tällä hetkellä hienossa ja perinteisessä maisemaprofiilissa hyvinkin kauas. Vallisaaren näkymän muuttuessa selvästikin olisi Kuninkaansaari syytä säilyttää pohjoisrannallaan luonnonmukaisena saaristomännikkönä, jolloin se samalla palvelisi kaikkien kävijöiden virkistystarpeita.

Helsingissä 4.12.2018