Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Mäntsälän yhdistys

Mäntsälä
Navigaatio päälle/pois

Patentti- ja rekisterihallitus
Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Merkitty rekisteriin: 25.01.1979

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry ja kotikunta Mäntsälä. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Mäntsälän kunnan. Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon alueensa piirijärjestön
kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä
toiminta-alueellaan.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat:

 • edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan
 • seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja
  yhteisöille
 • valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia,
  esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä viestinnän keinoin
 • elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä.
 • edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
 • perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

3§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen
tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja säännöt, maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.
Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen
maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää.Perhejäsenellä on
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen
varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa
vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.Opiskelijajäsenellä on
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka kannattaa
yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen
vuosikokous määrää.Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei
äänivaltaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on
velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen
johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden elokuun
loppuun mennessä.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä sen jälkeen kun tälle on varattu tilaisuus selityksen
antamiseen, mikäli jäsen toimii Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä ja sääntöjä
vastaan. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen
jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu
puheenjohtaja ja 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro
määräytyy arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista
hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessätasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi—maaliskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin
kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla, sähköpostilla tai ilmoituksella
vähintään viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla-, perhe- ja opiskelijajäsenillä yksi ääni. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessätasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana,
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
6) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
7) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
8) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
9) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
10) Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
1 1) Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet seuraavan vuoden alusta alkavalle
kaksivuotiskaudelle
12) Valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja
1 3) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
14) Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
15) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää
ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet
ylimääräiseen kokoukseen 95:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,
yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.

11§ Ilmoittamisvelvollisuus piirille
Yhdistyksen on lähetettävä piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle huhtikuun loppuun mennessä
toimintasuunnitelma, talousarvio ja edellisen vuoden toimintakertomus sekä tiedot yhdistyksen
hallituksen kokoonpanosta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuosuuksien saamiseksi piiriltä. Tiedot
voidaan lähettää sähköisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen
kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus ja piirihallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee
voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä ja
piirihallitus on sen hyväksynyt. Muuttuneet säännöt on toimitettava piirille ja Suomen
luonnonsuojeluliitolle niiden hyväksymisen jälkeen.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä
vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut
kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos
yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja
yhdistysrekisteriviranomaisille.
14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksi