Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Mielipiteet, lausunnot, muistutukset ja valitukset vuonna 2021

1) 5. maaliskuuta lausunto Kaicell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA – hankeesta Kainuun ELY-keskukselle

3) 30.4. Muistutus Elementis Uutelan kaivoksen (PSAVI19947/2019) laajennuksesta 30.4.2021 asti

4) 30.4. Tuen ilmaisu Paltamon luonto ry:n ja Kainuun lintutieteellisen yhdistys ryn antamaan lausuntoon Oulujärven Kuostonsaaren ja Kaarresalon Natura-arvionnista ja metsänkäyttöilmoituksesta: Viite: Lausuntopyyntö POPELY /437/2020, POPELY/3021/2020

5) 14.5. Lausunto Vaikuta vesiin Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027. Kuultavana 2.11.-14.5.2021

6) 20.5. Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle yhdessä Vesiluonnon puolesta ryn kanssa 20.5.2021, Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Tukesin päätöstä (31.5.2019) koskien Kaivospiirin lakkauttamista koskevaa asiaa. Haltija: Mondo Mineral B.V., Kaiv. Nro 806, nimi: Jormua 1, sijainti: Kajaani. Ennakkotapaus.

7) 21.5. Lausunto Kainuun ELY:lle Kajaanin Katajamäen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta

8) 28.5. Yhteismuistutus (piiri, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta, Vesiluonnon puolesta ry) Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon Terrafamen ympäristösuojelulain ja vesilainmukaisen lupahakemuksen uudelleen kuulutuksesta, Drno PSAVI/2461/2017: ”Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnanaloittaminen, Sotkamo”. Sekä siihen liittyvät hankkeet yhtäaikaisesti kuulutettu, Dnro PSAVI/4347/2020 ”Uuden sivukivialueen KL1 ympäristölupa, Sotkamo” ja kuuluttamaton, Dnro PSAVI/4479/2021 ”Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuotusalueen laajentaminen ensimmäisen laajennusvaiheen osalta, Sotkamo” ja YVA-vaiheen hanke[1] ”Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus, Sotkamo”. Asia A. Ympäristönsuojelulain 186 §:n mukainen vireillepano sen selvittämiseksi, kuinka Terrafame Oy:n nykyinen toiminta täyttää ympäristölainsäädännön 135 §, 137 §, 175 §, 176 §, ja 181 §:n velvoitteet. B. Muistutus kuulutettuihin Terrafamen kaivos- ja malminrikastustoiminnan ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. C. Muistutus Terrafame Oy:n hakemukseen toiminnan aloittamisluvasta muutoksenhausta huolimatta. D. Hankekokonaisuus. Muistutus hankkeesta väärin irrotetuista KL1 sivukivialueen luvasta, jota ilman nykyisen kaivoksen toiminta loppuisi 2021 tai 2023, sekä pikaluvasta primäärikentän laajentamiseksi. (Muistutamme myös vireillä olevasta laajennuslupahankkeesta, jonka tarkoituksena olisi kaksinkertaistaa kaivoksen kohtuuttomat ympäristöjalanjäljet ja jätteiden määrät 60 vuoden aikana ja tehdä Kolmisoppijärvestä osa kaivannaisjätteiden välitöntä vaikutusaluetta. Louhintasuunnitelmista voidaan päätellä, että Kuusilammen louhoksen edes jotenkin kannattavan suuntainen louhinta päättyisi muutamassa vuodessa ja jätteenmäärä olisi voimakkaassa kasvussa. YSL:n mukaan hankekokonaisuus tulee käsitellä yhdessä. Vesilain intressivertailuun tarvitaan tiedot kaivoksen kannattavuudesta.)

9) 26.7 Fingrid YVA-selostus lausunto yhdessä Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Etelä- Savon luonnonsuojelu piiri ryn kanssa. Lähetetty Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin toimesta.

10) 30.7. Valitus Tukesin päätöksestä Paltamon Mieslahden kaivospiirin (KaivNro 3030) laajenemisesta ja luvan lykkäämisestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen yhdessä Paltamon luonto ry:n kanssa

11) 2.8. (lisäaika) Lausunto Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston (Abo Wind oy ja Metsähallitus) ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvä 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Kainuun ELY:lle yhdessä Kajaanin yhdistyksen ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 62- 68 tuuliturbiinia.

12) 9.8. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle, Asia: Muutoksenhaku, Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuotusalueen lohkojen 2 ja 3 laajentaminen; Sotkamo, VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro: PSAVI /4479/2021, Lupapäätös 125/2021, Antopäivä 2.7.2021, yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton, SLL Kajaanin yhdistys ry, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ryn ja Iisalmen luonnon ystäväin yhdistys ryn kanssa.

13) 16.8. Lausunto Puolangan Hietavaaran tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta Puolangan kunnalle yhdessä Ylä-Kainuun luonto ryn, Paltamon luonto ryn ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. 16 turbiinia.

14) 20.9. Lausunto: KAIELY/160/2020, Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, sekä KAIELY/482/2018, Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen – hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (sakka-yva).

15) Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville. Puolangan kuntaan lausunto tai mielipide viimeistään 6.11.2021.

16) 6.11. Lausunto Puolangan Hietavaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta Puolangan kuntaan

17) 15.11. Lausunto Kainuu-ohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta Kainuun liittoon.