Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Joensuun yhdistys

Joensuu
Navigaatio päälle/pois

Joensuun seudun luonnonystävät ry

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Joensuun seudun luonnonystävät ry ja kotipaikka on Joensuu.

Yhdistyksen tarkoitus on herättää ja ylläpitää harrastusta luonnon ja ympäristön tuntemiseen, tutkimiseen ja suojelemiseen. Tarkoituksensa yhdistys pyrkii saavuttamaan harjoittamalla kokous-, kurssi-, retkeily- ja julkaisutoimintaa sekä muilla tarkoitusta edistävillä, edellä mainittuihin verrattavilla toimintamuodoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, apurahoina, keräyksin asianomaisen luvan hankittuaan ja se voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, lahjoittajajäsenet ja opiskelijajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen tai lahjoittajajäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.

Yhdistyksen lahjoittajajäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun ja vapaaehtoisen lahjoitusmaksun suoraveloitukseen perustuvan lahjoitusohjelman mukaisesti. Lahjoittajajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous määrää. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittuina kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä ja mahdolliset 0-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittaessa muitakin toimihenkilöitä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla tai ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

4) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5) Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

6) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

7) Valitaan edustajat tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokouksiin.

8) Määrätään jäsenmaksun suuruus.

9) Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

11) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

12) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 8 §:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää tietyn asian käsittelemiseksi.

10§

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta voidaan jäsen hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

11§

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä vuosikokouksessa tai sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

12§

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edustavalle, lähinnä pohjoiskarjalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa.

13§

Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Toiminta

Joensuun seudun luonnonystävät ry eli JSLY on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Yhdistykseemme kuuluu joensuulaisten lisäksi…

Lue lisää

Lausunnot

JSLY:n tekemiä lausuntoja (PDF)

Lue lisää

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Alta löydät toimintasuunnittelmat ja -kertomukset pdf-muodossa.

Lue lisää