Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigaatio päälle/pois

 

RASEBORGS NATUR rf, RAASEPORIN LUONTO ry

Slutgiltigt godkända 29.3.2017  i Ekenäs

1 NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Raseborgs Natur rf, på finska Raaseporin Luonto ry. Föreningens hemort är Raseborgs stad. Föreningen är medlem i Natur och Miljö rf och Suomen luonnonsuojeluliiton  Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf.

2 SYFTE

Föreningens ändamål är att främja hållbar utveckling, naturskydd och miljövård i Raseborg

3 VERKSAMHETSFORMER

Föreningen förverkligar sitt ändamål genom att:

 • väcka och stöda intresset för natur-, landskaps- och miljövård samt kulturmiljöer
 • ordna möten och föredrag
 • informera allmänheten genom massmedia
 • bevaka de faktorer som kan inverka på livsmiljön
 • Stöda bevarande av fornminnen och kulturarv
 • föreslå eller yttra sig om åtgärder i naturskydds- och miljöfrågor för myndigheter och beslutande organ
 • lyfta fram behov att skydda natur och miljö för markägare och samhällsplanerare
 • stöda en allsidig naturkännedom genom att ordna exkursioner för allmänheten och ge saklig handledning i samband med dem
 • stöda forskning som gäller naturen
 • införskaffa och donera mark i avsikt att skydda den

4 MEDELANSKAFFNING

För att stöda verksamheten kan föreningen införskaffa medel genom insamlingar och lotterier och genom att ta emot testamenten och donationer. Föreningen har rätt att äga och inneha såväl lös som fast egendom.

5 MEDLEMMAR

Enskilda personer kan ansluta sig till föreningen som ordinarie medlemmar och övriga medlemmar som definieras av huvudorganisationerna. Därtill kan lagenliga organisationer och samfund, inklusive kommuner, ansluta sig som kollektiva medlemmar. Medlemmarna godkänns av styrelsen.

En ordinarie medlem skall erlägga en årlig medlemsavgift som fastställs vid höstmötet. Som familjemedlemmar godkänns personer som bor i samma hushåll som en ordinarie medlem. En familjemedlem betalar en årlig medlemsavgift som fastställs vid föreningens höstmöte. Medlemsavgiften för kollektiva medlemmar kan avvika från medlemsavgiften för personmedlemmar.

En medlem har rätt att avsluta sitt medlemskap genom en skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande, eller genom att anmäla detta vid föreningens möte. En medlem, som inte har betalt sin medlemsavgift inom ett år efter det avgiften fakturerats eller som motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

6 STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av en ordförande och fem till nio medlemmar samt 1-4 suppleanter. Ordförande väljs för ett kalenderår och övriga medlemmar för tre kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid val avgör emellertid lotten.

7 SEKTIONER

Styrelsen kan vid behov grunda sektioner samt bestämma deras uppgifter och sammansättning. Styrelsens ordförande och viceordförande skall kallas till sektionens möten som självskrivna medlemmar. I övrigt utser sektionerna egna funktionärer.

8 NAMNTECKNARE

Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem.

9 RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsperiod och verksamhetsår är ett kalenderår. Bokslutet tillsammans med nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall återlämna handlingarna tillsammans med sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

10 KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN

Styrelsen kallar samman föreningens möten. Möteskallelsen skall delges medlemmarna senast sju dagar före mötet på så sätt att en skriftlig kallelse skickas till varje medlem eller så att kallelsen publiceras i en tidning som bestämts på höstmötet.

11 FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen håller årligen två ordinarie möten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet hålls under februari eller mars, på en tid som fastställs av styrelsen. Höstmötet hålls på en tid som fastställs av styrelsen under september eller oktober. Ett extra möte kan hållas då:

 1. föreningens möte beslutar det
 2. styrelsen beslutar det eller
 3. minst tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. 

Vid föreningens möte har varje medlem en (1) röst. En kollektiv medlem har en röst som används av ett befullmäktigat ombud. 

Som föreningens beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller lika, avgörs val genom lottning. Sakbeslut avgörs av mötets ordförandes åsikt.

12 VÅRMÖTE OCH HÖSTMÖTE

Vid vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, protokollförare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 4. Fastställelse av föredragningslistan
 5. Föredragning av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
 7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en medlem vill att ett ärende skall behandlas vid vårmötet, skall han meddela om detta inom januari månad.

Vid höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, protokollförare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 4. Fastställelse av föredragningslistan
 5. Verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret
 6. Medlemsavgifterna för det kommande verksamhetsåret för ordinarie och kollektiv medlem samt familjemedlem
 7. Budgeten för det kommande verksamhetsåret
 8. Val av styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret
 9. Val av tre styrelsemedlemmar för tre verksamhetsår i stället för dem som är i tur att avgå
 10. Eventuella kompletteringsval till styrelsen
 11. Val av två revisorer och en suppleant för dem för det kommande verksamhetsåret
 12. Beslut om den eller de tidningar i vilka möteskallelser skall ingå
 13. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en medlem vill att ett ärende skall behandlas vid höstmötet, skall han meddela om detta inom augusti månad.

13 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Ändring av stadgarna samt beslut om föreningens upplösning kan ske på två på varandra följande möten, om minst två tredjedelar av de givna rösterna vid vartdera mötet stöder beslutet. Mellan dessa möten bör en tid på minst tre veckor ha förflutit.

I möteskallelsen bör meddelas om stadgeförändringsförslag och förslag om föreningens upplösning.

Om föreningen upplöses skall dess egendom användas för ändamål som sammanfaller med föreningens syften.

14 ÖVRIGA STADGANDEN

I övrigt gäller vad som stadgas i föreningslagen.