Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri

Pohjois-Savo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri on maakunnan paikallisyhdistysten yhteyslinkki ja itsenäinen itsekin.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021  

 

Piirin toiminnan keskeisinä organisoijina ovat piirihallitus ja palkattu osa-aikainen työntekijä (aluesihteeri).

Piirihallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen edustus. Näin turvataan hyvät vaikutusmahdollisuudet piiriin sekä kehitetään yhteistoimintaa. Lisäksi piiri lähettää paikallisyhdistyksille vuoden aikana yhdistyskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa järjestetään koulutustapahtumia yhdistysten toimijoille.

Työntekijän toimipaikkana on piirin toimitila Kuopiossa (Puijonkatu 15).

Vuoden aikana aluesihteeri vierailee paikallisyhdistysten kokouksissa ja tilaisuuksissa. Kartoitetaan piirin ja yhdistysten sekä eri toimintaryhmien yhteistoiminnan tarpeita ja tuetaan heikosti toimivia yhdistyksiä avustuksilla. Lisäksi kehitetään paikallisyhdistysten viestintää, toimintaa ja jäsenhankintaa.

Tuetaan paikallisyhdistyksiä Kilta-jäsenrekisterin hoitamisessa.

Piirin luonnonsuojelutyö on monipuolista käsittäen vesistöjen, soiden, metsien sekä uhanalaisten lajien ja niiden elinalueiden suojelun. Piiri pyrkii vaikuttamaan lausuntojen, kannanottojen, aloitteiden ja valitusten avulla myös kaavoitukseen, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan ja haittojen hillitsemiseen sekä muuhun päätöksentekoon Pohjois-Savon alueella.

Osallistutaan valtakunnalliseen ”VieKas LIFE” eli vieraslajihankkeeseen. Yhteistyö alueellamme on lähtenyt hyvin käyntiin ja Pohjois-Savossa on oma aluekoordinaattori.

Järjestetään tapahtumia myös muiden toimijoiden kanssa, kuten seurakunnat ja Suomen Latu.

Rastunsuo

Rastunsuon lintujärveä hoidetaan parantamalla eri tavoin lintujen elin- ja pesintäedellytyksiä sekä edistetään mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun. Käytännön hoitotoimista, laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti, vastaa piirihallituksen asettama Rastunsuon lintujärven hoitokunta.

Yhteistyö

Osallistutaan eri yhteistyöryhmien toimintaan: Luonnonvarakeskus (Luke) /Pohjois-Savon alueellinen metsäneuvosto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) vesienhoidon yhteistyöryhmä, maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), METSO-yhteistyöryhmä ja Riistakeskus Pohjois-Savo. ELY-keskuksen vetämän, maakunnan ympäristöstrategiatyöryhmän toiminta jatkuu, piirillä on ryhmässä edustaja. Lisäksi olemme mukana Pohjois-Savon alueellisessa ympäristökasvatusverkostossa (Muikku-verkko).

Ollaan yhteistyössä metsähallituksen, Metsäntutkimuslaitoksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), riistanhoito- ja metsästäjäyhdistysten sekä Nilsiän reitin vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Ympäristötiedon levittäminen

Suuren yleisön luonto- ja luonnonsuojelutietoutta edistetään lehtikirjoitusten lisäksi jakamalla valistusmateriaalia ja järjestämällä yleisötilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa sekä myös osallistumalla muiden järjestöjen kanssa järjestettyihin yleisötapahtumiin.

Minna merikotka

Osallistutaan Minna-merikotkan seurantaan.

 Kampanjat ja tapahtumat

 Vesivuosi 2021, virtavedet

 Järjestetään konkreettista toimintaa Suomen luonnonsuojeluliiton vesivuoteen liittyen. Vuoden 2021 aiheena virtavedet.

  • Julkaisun suunnittelu. Kalan merkitys lähiruokana. Vesistöjen kalatalouden hoito ja käytön kehittäminen kotitarve- ja ammattikalastuksen, lähiruuan tuotannon, kaupallisen markkinoinnin ja vientimahdollisuuksien näkökulmista. Järviluonto retkikohteena. Tuodaan esiin luonnonsuojelunäkökulmaa. Asiantuntija- ja viranomaisnäkökulma
  • vaikutetaan alueellisten pienten voimaloiden mahdolliseen purkamiseen ja kalateiden rakentamiseen.
  • Vesiseminaari/webinaari

Madollisuuksien mukaan järjestetään vesiaiheinen seminaari/webinaari yhteistyössä paikallisyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, jossa pohditaan, mitä kaikkea alueen vesistöt luontoympäristönä antaa Kuopiolle ja Pohjois- Savolle? (Nostetaan esille muun muassa alueen reittivesistö vertaistaan hakevana luonnonihmeenä ja luontoaarteistona. Lisäksi esille voidaan suojelunäkökulmaa ja esimerkkejä arvokkaimmilta ja /tai puoleensa vetävimmiltä kohteilta ja tarkastellaan rantojen ja rantamaisemien suojelutarpeita sekä alueen matkailua kestävän kehityksen näkökulmasta sekä osaltaan kiinteästi liittyen matkailuelinkeinojen potentiaalisiin kehitysnäkymiin. Kulttuurinen / kasvatuksellinen näkökulma voidaan nostaa myös esiin.

 

Irti turpeesta- kampanja

Osallistutaan Irti turpeesta-kampanjaan muun muassa levittämällä tietoa kampanjasta ja keräämällä nimiä kansalaisaloitteeseen.

 

Luonto lainassa-viikko, kirjasto 1.2.-7.2.2021

Luonto lainassa kirjastoviikon teemana virtavedet.

 

Toritapahtuma yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) kanssa

Järjestetään luonnonsuojeluliiton näkyvyyttä lisäävä tapahtuma Kuopion torille. Mukana KLYY ja mahdollisesti muita toimijoita. Tapahtumassa kansalaiset saavat rakentaa itselleen linnunpönttöjä.

Tulevaisuus käsissämme tässä ja nyt satamatorilla

Olemme pyynnöstä mukana esittelemässä järjestöä Tulevaisuus tässä ja nyt-tapahtumassa Kuopion satamatorilla 16.5.2021.

Edistetään Nilsiän reitin kalateiden kunnostusta.

 

Retket

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan retkiä yhdistyksien jäsenille ja muille kiinnostuneille esimerkiksi Karhonaareen ja suolle.

 

Tiedotus ja viestintä

 

Tiedotus ja viestintäkanavina toimivat piirin verkkosivut Suomen luonnonsuojeluliiton sivujen alla osoitteessa www.sll.fi/pohjois-savo, Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo) yhteiset Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/sllitasuomi, Luonnonsuojelija-lehti, paikallisyhdistysten Fb- ja kotisivut sekä tiedotteet.