Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri Oulun yhdistys

Oulu
Navigaatio päälle/pois

Johdanto

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulussa sekä pyrkii vahvistamaan kaupunkilaisten luontosuhdetta ja ympäristötuntemusta. Yhdistyksen tavoitteena on puolustaa monimuotoista luontoa ja terveellistä elinympäristöä. Paikallisen luonnon tuntemus on toiminnan perusta, jota hyödynnetään yhdistyksen aloitteissa, kannanotoissa ja suojeluesityksissä.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat jäsenille ja yleisölle tarkoitetut retket ja tapahtumat sekä teemakohtaiset kurssit, seminaarit ja opintopiirit. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Pohjois-Pohjanmaan piirin kampanjoissa ja tapahtumissa. Viranomaisille toimitetaan kirjallisia kannanottoja merkittävästi luontoon vaikuttavista kaavoista ja muista hankkeista sekä tarvittaessa valitetaan päätöksistä. Tärkeitä vaikuttamisen kohteita ovat hankintapolitiikka, liikenneratkaisut, energiahuolto, rakentamisen ohjaus ja maankäyttö. Yhdistyksessä seurataan aktiivisesti kaavoitushankkeita ja -suunnitelmia ja niihin pyritään pääsemään mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyötä seurataan ja otetaan kantaa eri vaiheissa. Kaavoituksen ja suunnitelmien seurantaa varten yhdistyksessä toimii kaavaseurantaryhmä, jossa kullakin toimijalla on vastuukuukausi. Vastuuhenkilö seuraa vireille tulevia asioita ja vinkkaa niistä muille, sekä koordinoi mahdollista kommentointia.

Yhdistyksessä tehdään vaikuttavaa ympäristökasvatustyötä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa olemalla luonnossa, lisäämällä tietoa luonnosta ja toimimalla luonnon puolesta. Retkien lisäksi luonto-osaamista edistetään esimerkiksi järjestämällä luontokerhoja, teemailtoja ja luentoja, joihin pyydetään puheenvuoroja asiantuntijoilta. Lisäksi yhdistys voi järjestää mielenosoituksia tärkeistä ajankohtaisista asioista. 

Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhteisen keskustelun ja jäsenkyselyiden pohjalta. Uusia toimijoita ja jäseniä pyritään saamaan mukaan tapahtumien, retkien ja jäseniltojen kautta. Uudet tulijat otetaan avoimesti mukaan ja kartoitetaan, mitä he haluaisivat tehdä luonnon ja yhdistyksen hyväksi. Uutta toimintaa ideoidaan yhdessä ja monipuolinen vaikuttaminen nähdään vahvuutena. Tavoitteena on, että yhdistyksessä löytyy kaikille luonnonystäville mielenkiintoista ja mukavaa toimintaa.

 

Luontokato pääteemana

Luonnonsuojeluliiton päätavoitteena vuonna 2023 on saada luontokadon ja ilmastokriisin pysäyttäminen päätöksenteon keskiöön. Kevään eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa määritellään seuraavien neljän vuoden ympäristöpolitiikka Suomessa. Esiin nostetaan erityisesti luontokato ja sen vaikutukset taloudesta ruokaturvaan. Käsillä olevaan energiapulaan esitetään ratkaisuja, joilla voidaan torjua ilmaston kuumenemista luontoarvoja heikentämättä. Luontokato ja ilmastokriisi sekä niiden taustalla oleva ylikulutus on ratkaistava samaan aikaan ja vihreä siirtymä tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. 

Luonnonsuojeluliiton unelmana on kotimaa, jossa luonto ei katoa ympäriltämme. Silloin myös meillä ihmisillä on tulevaisuus. Unelmiemme maassa kolmannes metsistä, soista, niityistä ja vesistä on suojeltu. Silloin uhanalaisilla lajeilla, kuten hömötiaisella, ahmalla ja saimaannorpalla, on tilaa elää. Monimuotoinen luonto auttaa meitä säilyttämään elinkelpoisen ilmaston.

Luonto elpyy ihmisen muokkaamilla alueilla. Talousmetsiä ja ojitettuja soita ennallistetaan ja valjastettuja jokia vapautetaan. Lajirikkaita niittyjä ja ketoja vaalitaan arvokkaina. Haitallisten vieraslajien leviäminen on hallinnassa. 

Nostamme luontokato-teemaa myös Oulussa esille pitkin vuotta. Nostamme esiin lähiluonnon ja kaupunkimetsien merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemipalveluille ja kaupunkilaisten terveydelle ja viihtyvyydelle. Laadimme virtuaalisia luontopolkuja/ opastemateriaalia nettiin. Näiden avulla esitellään kiinnostavia luontopaikkoja kaupunkilaisille. Mobiiliaineisto voi saada erityisesti nuoria kiinnostumaan luonnosta ja alkamaan toimimaan sen suojelun puolesta. Aineiston kokoamiseen voidaan palkata viestintäharjoittelija/opiskelija. Ekosysteemipalveluista järjestetään tiedotuskampanja, jossa kerran kuussa postataan mm. somekanaviin eri ekosysteemipalveluista. Teemaa tuodaan esille myös pönttötalkoiden/hyönteishotellin rakentamisen merkeissä, kesän niittotalkoissa ja vieraskasvien kitkentätalkoissa sekä luontoretkillä. Luontokadon hillintä tuodaan esille myös kommentoitaessa kaupungin suunnitelmia ja kaavoitusta sekä metsien hoitoa.

Yhdistys puolustaa kaupunkiluontoa sekä sen kulttuuriarvoa, esimerkiksi Hietasaaressa ja Oulujokisuistossa, jossa asuntomessut sekä Nallikarin alueen rakentaminen uhkaavat luontoa. Kaupunkimetsien merkitystä tuodaan esille järjestämällä muutamia asukasmetsäkävelyjä eri puolilla Oulua. Mukaan kutsutaan tavallisia oululaisia mm. asukasyhdistysten kautta. Tilaisuuksissa kerättyä palautetta viedään kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Näitä voidaan myös kutsua mukaan kävelyille. Kävelyillä halutaan kaupunkilaisten ääni kuuluviin, kun metsien hoito- ja käyttösuunnitelmatyössä osallistujajoukkoa rajattiin ja asukastilaisuus muutettiin virtuaaliseksi metsäkävelyksi.

Luontokatoteemaa tuodaan esille myös Oulussa eduskuntavaalien alla. Maaliskuussa järjestetään mielenosoitusmarssi usealla paikkakunnalla teemalla luontokadon sijaan luontotekoja. Myös Oulussa voisi olla tapahtuma yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös vaalipaneeli kansanedustajaehdokkaille olisi mahdollista järjestää.       

 

Metsäluonnon köyhtyminen halutaan pysäyttää 

Yhdistys järjesti kaksi metsäaiheista tilaisuutta 2021-2022. Teemana olivat kaupunkimetsät ja jatkuva kasvatus. Myös Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan 2023-2033 on pyritty vaikuttamaan ja työn valmistuessa seurataan aktiivisesti, miten suunnitelman linjauksia aletaan toteuttamaan ja ovatko toimenpiteet kaupungin strategioiden ja ilmastotavoitteiden mukaisia. Tavoitteena on edelleen, että Oulun kaupunki luopuu metsien tuottotavoitteesta omistamillaan mailla. Tuottotavoitteesta luopuminen toisi hyötyä mm. metsien hiilinielun säilyttämiseen ja kaupungin hiilineutraaliuden saavuttamiseen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden, virkistyskäyttöarvojen ja vesistöjen tilan parantamiseen. Mikäli tuottotavoitteesta ei voida vielä kokonaan luopua, tulisi kaupungin metsissä siirtyä ainakin jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen. 

Yhdistyksen tavoitteena on myös konkreettisesti edistää metsien suojelemista omalla toimialueellaan. Tähän yksi tärkeä väylä on vaikuttaminen kaupungin kaavoitukseen, jossa uhkaa usein jäädä arvokkaita metsäalueita rakentamisen alle. Työsarkaa riittää, sillä Lapin eteläpuolisella alueella vain 2% metsämaasta on suojeltu.

METSO-suojeluohjelma jatkuu vuoteen 2025 ja metsänomistajille tarjotaan vapaaehtoisuuteen perustuen mahdollisuuksia suojella metsiään. Yhdistyksessä seurataan METSO-rahoituksen kehitystä ja edistetään asiaa mahdollisesti kartoitusretkien ja metsälajien inventoinnin sekä kohteiden suojeluarvoista viestimisen kautta. Yhteistyötä voidaan tehdä Luonto-Liiton, Greenpeacen ja Elokapinan kanssa, joilla osaamista metsäasioissa.   

 

Kaivosasiaa seurataan, vesistöteemaa tuodaan esille

Martimo1-kaivoshankkeen myötä kaivosteema on erityisen ajankohtainen myös Oulun kaupungin alueella. Ruotsalaisomisteinen Arctic Minerals AB hakenut malminetsintälupaa Ylikiimingin Arkalassa. Luvasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Omien nettisivujensa mukaan yhtiö hakee alueelta ainakin kobolttia, lyijyä ja sinkkiä. Yhtiö kertoo tutkivansa malminetsintämahdollisuuksia myös muualla lähialueella sekä Haukiputaalla. Hankekokonaisuus on laaja ja sisältää Martimo 1 -varauksen lisäksi Katiska, Kumpusuo ja Haukipudas -kohteet. Yhdistys seuraa Martimo1-kaivoshanketta ja vaikuttaa asiaan yhdessä muiden tahojen kanssa. 

Myös malminetsintäalueen ulkopuolisten pienvesien ja erityisesti luonnontilaisten purojen merkitystä ja niitä uhkaavia toimintoja pyritään yhä nostamaan esille. Pienvesiretkiä järjestetään resurssien mukaan. Oulujoen tilaa halutaan edelleen nostaa julkiseen keskusteluun. Aiheita voivat olla muun muassa joen veden laatu ja sen vaikutus veden talouskäyttöön, vaelluskalakannat sekä metsien käytön ja maatalouden vaikutukset Oulujokeen. Oulujokeen liittyvien retkien järjestämisessä ja viestinnässä voidaan tehdä yhteistyötä Oulujokilaakson yhdistyksen ja piirin kanssa.

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaan halutaan Oulussa lisää kunnianhimoa

Oulun kaupungin ilmastotoimia kiritetään, sillä Oulun hiilineuraaliustavoite 2035 on selkeästi muita Suomen suuria kaupunkeja kunnianhimottomampi (Helsinki 2030, Espoo 2030, Tampere 2030, Vantaa 2030, Turku 2029). Yhdistyksessä halutaan tehdä töitä rohkean ja ennakoivan ilmastotyön eteen. Esimerkiksi turpeesta luopuminen nopeassa aikataulussa sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat asettamassa paineita puunkäytön lisäämiseen, mikä on kestämätön vaihtoehto. Ratkaisuina olisivat nopeat investoinnit muuhun kuin polttoon perustuviin energiantuotantotapoihin, kuten lämpöpumppuihin, maalämpöön sekä tuuli- ja aurinkovoimaan. 

Tavoitteena on, että energiamurroksesta saadaan keskustelua niin kuntalaisten kuin päättäjienkin keskuudessa. Vaihtoehtoisista ratkaisuista puun- ja turpeen poltolle  järjestetään kevättalvella seminaari, johon kutsutaan mukaan energiahuollon toimijoita, asiantuntijoita ja poliitikkoja. 

Lisäksi yhdistys tuo ilmastoasioita esille viestintäkanavissaan teemapäivinä. Myös mielenosoituksia ja ilmastomarsseja voidaan järjestää. Ilmastonmuutos liittyy luonnonvarojen ylikulutukseen, joten aiheesta on luonteva nostaa keskustelua Earth Hourin ja kansallisen ylikulutuspäivän yhteydessä. Vähäpäästöisemmästä elämäntavasta ja ekologisesti kestävistä valinnoista jaetaan tietoa sosiaalisen median kanavissa ja esimerkiksi tempauksien ja kadulle jalkautumisen kautta. 

 

Jäsenhankintaa edistetään matalan kynnyksen tapahtumilla ja kampanjoilla

Ympäristötapahtumien ja luontoretkien lisäksi on tärkeää jalkautua sinne, missä ihmiset liikkuvat ja keskustella luontoon, ilmastoon ja luonnonsuojeluun liittyvistä asioista sekä toivottaa ihmiset tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan. Katukampanjointia ja jäsenhankintaa voidaan tulevana vuonna tehdä myös erilaisissa tapahtumissa Oulun alueella, kuten esimerkiksi tori- tai puistotapahtumissa, festivaaleilla tai Taiteiden yössä. Esillä pidettäviä asioita voivat olla esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton luontokatokampanja sekä metsä-, vesistö- ja ilmastotavoitteet. Tapahtumissa ihmisiä jututetaan, heille jaetaan esitteitä ja jäsenlehtiä sekä mahdollisesti kerätään allekirjoituksia johonkin aloitteeseen. Heille myös ehdotetaan Luonnonsuojeluliiton jäseneksi liittymistä. Tätä työtä voidaan tehdä feissaushenkisemmin myös jonkin tapahtuman, johon ei itse osallistuta, läheisyydessä, tai kokonaan ilman erillisiä tapahtumiakin. Jäsenhankintaan voidaan panostaa myös sosiaalisen median kautta.

Yhdistyksellä olisi mahdollista järjestää yleisölle avoimia vapaamuotoisia peli-iltoja tai muita rentohenkisiä iltamia. Näiden tarkoituksena on pitää hauskaa yhdessä ja antaa ihmisille mahdollisuus tutustua yhdistyksen aktiiveihin ja sitä kautta ehkä toimintaankin. Hyvässä tapauksessa joku alkaa tilaisuuden johdosta aktiivitoimijaksi. 

Jäsenhankinnassa on tärkeää luoda ihmisille tunne, että yhdistyksen toimintaan voi kuka tahansa luonnosta tai ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinnostunut tulla mukaan juuri omalla tavallaan ja oman aikansa puitteissa, kuitenkin sitoutuen yhteiseen tavoitteeseen. Myös satunnainen ja kertaluontoisempikin apu, joka on nykyään suosittu tapa olla mukana vapaaehtoistyössä, on arvokasta ja erittäin tervetullutta. Erityisesti nuoria voidaan aktivoida mukaan lyhyempien kampanjoiden kautta. 

 

Retkikerho tekee lähiluonnon tutuksi oululaisille

Retket ovat tärkeitä yhdistyksen toimijoille ja ehkä myös yhdistyksen näkyvin toiminnan muoto. Retket ovat helppo tapa tutustua yhdistykseen, paikalliseen luontoon, luonnonsuojelutyöhön ja yhdistyksen toimijoihin. Yhdistyksen retkistä vastaa Retkikerho. Retkikerho on ainutlaatuinen, lähes 500 ihmisen yhteisö, jolla ei ole hallitusta tai muuta muodollista hallintoa. Retkikerho on portti Luonnonsuojeluliiton jäsenyyteen ja toimijaksi ryhtymiseen. Retkikerho on tarkkailupaikka, jossa voi ’turvallisen matkan päästä’ tutustua luonnonharrastajiin ja -suojelijoihin ennen päätöstä liittyä Luonnonsuojeluliiton jäseneksi. 

Yhdistys järjestää retkien ohella luontoharrastusta esitteleviä kursseja, oppitunteja, teemapäiviä, kerhoja ja seminaareja. Tapahtumat voivat olla yleisölle avoimia tai tarjottuja tietylle kohderyhmälle, kuten koululuokalle, ja niiden tavoitteena on luontoharrastuksen edistäminen. Ohjelman sisällössä otetaan huomioon monipuolisesti erilaiset elinympäristöt ja niiden asukit: niin metsät, suot, vesistöt kuin eri lajiryhmätkin. Ranta- ja suistokaupunki Oulussa erityisesti arvokkaan maankohoamisrannikon ja herkän Itämeren suojelu sekä Oulujoen tilan parantaminen ovat tärkeitä teemoja. 

Ainakin seuraavat retket ja tapahtumat pyritään toteuttamaan 2023:

  • Pihabongaus tammikuun lopussa
  • Luonto lainassa -viikko yhteistyössä kirjastojen kanssa viikolla 5
  • Hanhiretki huhtikuussa bussilla Limingan ja Tyrnävän lintupaikoille
  • Luonnonkukkien päivä 18.6., kasviretki
  • Suomen luonnon päivä 26.8.
  • Joutsenretki Hailuotoon lokakuussa bussilla
  • Kekri ja tonttupolku Loppulassa/ Oulu26-toiminta
  • Yhdistyksen pikkujoulut

Kesällä tehdään luonnonhoitotöitä ja torjutaan vieraskasveja

Keväällä ja kesällä yhdistys järjestää useammat talkoot, joissa poistetaan vieraskasveja, hoidetaan niittyjä ja siivotaan ympäristöä roskista. Lumien sulettua ensimmäisenä päästään roskien kimppuun. Siivoustalkoita voidaan järjestää resurssien mukaan isommin tai pienimuotoisemmin eri puolilla kaupunkia.

Vieraskasvilajien torjuntatalkoita pyritään järjestämään aiempina vuosina aloitetuilla kohteilla  (mm. Pateniemi, Turkansaari, Meriniemi), joissa työ pääsi hyvin käyntiin kahtena edellisenä vuonna Oulun kaupungin vieraslajihankkeen myötä. Yhteistyötä kaupungin kanssa halutaan jatkaa. Muita jo pitempään hoidettuja alueita tarkkaillaan ja niissäkin voidaan järjestää talkoita tarpeen ja resurssien mukaan. 

Niittotalkoita järjestetään heinä-elokuun aikana. Yhdistys jatkaa luonnonhoitotyötä Puomitien niityllä Hietasaaressa. Oulun toimijat voivat osallistua myös luonnonsuojelupiirin talkookohteiden hoitoon Kiimingin Haaraojalla sekä Muhoksen Sarviselänkankaalla ja Tikanlantossa.

 

Loppulan remontti etenee

Yhdistys on mukana Sanginjoen Loppulan entisen metsänvartijantalon remonttiprojektissa. Yhdistyksen talkoolaisia on ollut mukana vuonna 2022 talon tyhjentämisessä ja remontin valmistelussa. Remontti alkoi marraskuussa 2022 ja ensimmäinen  vaihe jatkuu maaliskuulle 2023. Loppulan ystävät ry hakee rahoitusta remontin saattamiseksi loppuun vuoden 2023 aikana. Talkoilua on luultavasti luvassa paljon myös 2023: pihan siivous remontin jäljiltä, piharakennusten kunnostusta, ehkä metsämiesten kämpän purku jne. Kesällä ja syksyllä on luultavasti mahdollista järjestää pihapiirissä joitakin tapahtumia. Mikäli päärakennus ei ole vielä käyttökunnossa, talli voi toimia tukikohtana. Esimerkiksi Suomen luonnon päivän tapahtuma elokuun lopussa ja Kekri marraskuun alussa olisivat mahdollisia. Yhteistyötä tehdään Sanginjoella erityisesti Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa mm. tapahtumien järjestämisessä, alueen tunnettuuden lisäämisessä, käyttäjien tarpeiden arvioimisessa ja mahdollisissa ennallistamistalkoissa. 

 

Vaikutetaan yhdessä ja viestitään toiminnasta avoimesti

Yhdistyksen toiminnan halutaan olevan sekä vaikuttavaa että toimijoille antoisaa. Ympäristöasioiden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa sinnikkyys palkitaan. Yhdistys pyrkii edistämään Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteita viestinnän ja toiminnan kautta sekä asettamalla omia, paikallisesti sopivia tavoitteita. Jokaisen yhdistyksen aktiivitoimijan ja jäsenen antama panos on tärkeä, ja kaikkia kannustetaan toimimaan omien voimavarojen, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Erilaiset näkökulmat ovat tervetulleita ja yhdistyksessä ollaan avoimia oppimaan uutta ja kehittymään. Erehtyäkin saa ja epäonnistumisista pyritään yhdessä ottamaan opiksi. 

Yhdistyksen toiminnasta viestitään säännöllisesti verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, Luontoaiheisessa Whatsapp-ryhmässä ja jäsenten sähköpostilistoilla. Vuonna 2021 aloitettu jäsenkirje tiivistää yhdistyksen ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, sekä tarjoaa jäsenille tietoa siitä miten toimintaan voi tulla mukaan. Jäsenkirjeen ohella jatketaan myös uusille jäsenille tarkoitetun kirjeen toimittamista säännöllisesti. Lisäksi jatketaan ja tehostetaan yhteistyötä muiden tahojen kanssa, esimerkkeinä Luonto-Liitto, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Kestävän kehityksen keskus sekä Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja naapuriyhdistykset. Yhdessä toimimalla olemme vaikuttavampia.

Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys osallistuu ympäristö- ja luontoasioita koskevaan päätöksentekoon sidosryhmätoiminnan ja lausuntojen…

Lue lisää
Suo-orvokki Hepo-ojan varressa

Vuosittaiset yleisötapahtumat

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksellä on muutamia perinteisiä vuosittaisia yleisötapahtumia: hanhiretki busseilla lakeuden pelloille,…

Lue lisää

Mukaan toimintaan?

Haluaisitko sinä tehdä jotain luonnon puolesta kanssamme? Varmasti moni tämän sivun esimerkkiluettelon tehtävistä sopii sinulle. Kysy…

Lue lisää

Vinkkejä vaikuttamiseen

Tälle sivulle on tarkoitus koota ohjeita ja materiaaleja, joita yhdistyksen ulkopuolisetkin kansalaiset voisivat hyödyntää luonnonsuojelutavoitteiden…

Lue lisää
Loppulan vanha metsänvartijatalo

Luontokahvila

Loppulan vanha metsänvartijan talo Sanginjoen ulkometsän laitamilla toimii kesäviikonloppuisin (ja joskus muulloinkin, seuraa tapahtumakalenteria!)…

Lue lisää

Uutiskirjeet

Jäsenkirje2021 1

Lue lisää

Vieraskasvitalkoot

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys on jo usean vuoden ajan järjestänyt vieraskasvitalkoita Oulun kaupungin puistotoimen kanssa. Perinteisesti…

Lue lisää