Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Meri-Kymen yhdistys

Kotka
Navigaatio päälle/pois

MERI-KYMEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Meri-Kymen Luonto ry ja kotikunta Kotka. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Kotkan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään. Yhdistys liittyy Suomen Luonnonsuojeluliittoon sen Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri-nimisen piirijärjestön kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen toimintamuodot ovat

– edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan

– seurata paikallisia ympäristömuutoksia

– antaa lausuntoja toimintaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille

– valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, kursseja ja julkaisemalla alaa käsittelevää ympäristövalistusta

– elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä retkiä ja leirejä luontoon

– edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta

– edistää ekologisesti kestävää elämäntapaa

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan, järjestämään rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä jokainen luonnon- ja ympäristönsuojelusta kiinnostunut henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta voidaan jäsen katsoa eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden loppuun mennessä.

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 5 varsinaista ja 2-4 varajäsentä. Hallitus valitse keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja.

7§ yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen erikseen siihen tehtävään oikeuttaman henkilön kanssa.

8§ yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on hallituksen jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kahta päivää ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille yhdistyksen internet- ja facebook-sivuilla tai paikallisessa lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat.

5) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

2) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.

3) Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.

4) Määritetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

5) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

7) Vahvistetaan tulo-, ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.

8) Päätetään tavasta (sääntöjen puitteissa), jolla kokouksiin kutsutaan.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut hallituksen tai jäsenten ehdottomat asiat.

10§ Ylimääräinen kokous

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytämällä.

11§ Ilmoitusvelvollisuus piirille

Yhdistyksen sihteerin on jätettävä piirille sen pyytämät tiedot.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavissa kokouksissa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle tai yhdistysrekisteriviranomaisille.

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Tule mukaan – Liity jäseneksi

https://www.sll.fi/tule-mukaan/liity/

Lue lisää

Toimintaa Kotkassa ja Pyhtäällä

Yhteystiedot

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri Meri-Kymen Luonto ry

Lue lisää

Terveisiä yhdistykseltä

9.4.2024

Lue lisää