Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toiminnan lyhyt kuvaus

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: n toiminta keskittyy luonnon-, ympäristön-, ja maisemansuojeluun Turun alueella. Yhdistys pitää tärkeänä kaupunkilaisten luontosuhteen ja ympäristötuntemuksen vahvistamista. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kampanjoihin ja tapahtumiin. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat jäsenistölle ja yleisölle tarkoitetut tapahtumat, kirjalliset kannanotot viranomaisten hankkeisiin sekä viestinnän kautta tapahtuva luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen.  Toiminta on erilaista eri vuodenaikoina, mikä havainnollistuu ideapankin tavoin toimivassa vuosikellossa.

  1. Luonnonsuojelu

Yhdistys toteuttaa käytännön luonnonsuojelutyötä toiminta-alueellaan mm. luonnonhoitotalkoiden, aloitteiden ja kannanottojen muodossa. Talkootoiminnalla yhdistys haluaa voimistaa talkooperinnettä tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin ympäristönsuojelun ja muiden yhdistysten kanssa. Talkoiden yhteydessä yhdistys antaa tietoa esimerkiksi jättiputken, jättipalsamin ja muiden vieraslajien haitallisuudesta ja torjunnasta sekä perinnemaisemien hoidosta.

Luonnonsuojelun edistämiseksi hallitus voi tehdä tarvittaessa aloitteita tai antaa kannanottoja Turun kaupungille.

Yhdistys on Ikimetsän Ystävät ry:n lahjoittajajäsen.

  1. Toimintaryhmät

Yhdistys seuraa luonnonsuojelun tilannetta ja tarvittaessa käynnistää uutta toimintaa. Aktiivien mahdollisesti toivomia toimintamuotoja voidaan kokeilla, jos vastuuhenkilö ja muita vapaaehtoisia löytyy. Vastuuhenkilön tärkein tehtävä on pitää TLSY:n hallitus tietoisena toiminnan kehittymisestä. Toiminnan vakiintuessa voidaan muodollisesti perustaa toimintaryhmä.

Toimintaryhmien tarkoituksena on tarjota luonnonsuojelun eri osa-alueista kiinnostuneille henkilöille mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistys tukee ryhmien toimintaa ja mainostaa niitä jäsenistölle varsinaista järjestötyötä kevyempänä osallistumismahdollisuutena.

Yhdistyksellä on ollut vuosien varrella useita erilaisia toimintaryhmiä ja hyviä uusia ehdotuksia tulee usein. Hallitus tekee arvion toimintaryhmien tarpeellisuudesta ja päättää niiden jatkamisesta ja perustamisesta. Ryhmän toiminnan on oltava linjassa yhdistyksen muun toiminnan ja arvomaailman kanssa. Ryhmän toiminnassa on mukana  hallituksen jäsen. Lisäksi ryhmä tarvitsee toimiakseen vähintään neljä muuta kiinnostunutta. Ryhmien tilanne käydään vähintään vuosittain lävitse ja toimimattomien ryhmien mainostaminen lopetetaan.

Tulevana toimintavuonna toimintaansa jatkaa neljä toimintaryhmää: kaava-, retki-, talkoo- ja roskaryhmä. Kaavaryhmä ottaa kantaa kaupungin kaavoitus-, maankäyttö-, energia- ja jätehuoltoratkaisuihin. Roskaryhmä pyrkii vaikuttamaan turkulaisiin siten, että luonnon ja kaupungin roskaaminen vähenee ja tekee käytännön luonnonsuojelutyötä järjestämällä roskienkeruutalkoita eri puolilla Turkua. Retkiryhmä järjestää erilaisia retkiä yhdistyksen nimissä ja talkooryhmä järjestää perinnemaisemanhoito- ja vieraslajintorjuntatalkoita eri puolilla kaupunkia.

  1. Ympäristökasvatus ja luontotietoisuus

Yhdistys järjestää erilaisia luontoretkiä, joilla halutaan lisätä osallistujien lajintuntemusta ja rohkaista kehittämään läheistä suhdetta ympäröivään luontoon. Oppaina retkillä voivat toimia yhdistyksen jäsenet tai ulkopuolelta palkatut tai vapaaehtoiset asiantuntijat. Yhdistys huomioi toiminnassaan myös lapset ja perheet ja järjestää silloin tällöin erityisesti näille suunnattua toimintaa, kuten Kevätseuranta -retkiä, tai osallistuu perheille tarkoitettuihin tapahtumiin. Yhdistys on mukana tukemassa Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin lasten luontokerhon toimintaa antamalla tilat kerhon käyttöön (mikäli kerho järjestetään tulevana toimintavuonna).

Yhdistys osallistuu Suomen luonnon päivän, Luonnonkukkien päivän ja kirjastojen Luonto- ja ympäristöviikon viettoon. Hiljaisuuden päivänä (8.10.) kiinnitetään erityistä huomiota hiljaisten alueiden säilymiseen. Valosaasteen vaikutuksia tuodaan esille WWF:n Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Myös muihin teemapäiviin, kuten Mahdollisuuksien Torille Turun päivänä, Maailman vesipäivään, Auton vapaapäivään, Älä osta mitään -päivään sekä erilaisille messuille, seminaareihin ja mielenilmauksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

  1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

TLSY haluaa olla positiivinen ja rakentava toimija sekä alueen hallinnon että muiden kaupunkilaisten suuntaan. Yhdistys muistuttaa turkulaisten oikeudesta puhtaaseen ja monimuotoiseen luontoon tempauksilla, lausunnoilla ja mielipidekirjoituksilla.

Ympäristöhallinnon suuntaan yhdistys toimii mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lausuntojen ja muistutusten muodossa. Suurten hankkeiden YVA-menettelyt ovat erityinen painopiste. Tarvittaessa lausuntoja valmistellaan yhdessä muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä asiantuntijoiden kanssa.

Kansalaisille tiedotetaan luontoa ja ympäristöä uhkaavista hankkeista, mutta toisaalta annetaan myös aktiivisesti tietoa positiivisista muutoksista asenteissa ja käytännöissä. Yhdistys keskittyy kertomaan kaupunkilaisille luontorakkauden ja luonnonsuojelutyön iloisista ja hauskoista puolista velvollisuudentuntoa herättelevän viestinnän lisäksi. Yhdistys järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

  1. Viestintä

Yhdistys ylläpitää, kehittää ja päivittää säännöllisesti internetsivujaan, joilta löytyy tietoa yhdistyksestä, sen tapahtumista ja toiminnasta ja Turun luonnon erityispiirteistä. Internetsivuilla jäsenistölle tarjotaan myös tietoa yhdistyksen saavutuksista luonnon- ja ympäristönsuojelun saralla.

Yhdistyksen nettisivut noudattavat SLL:n nettisivujen tyyliä. SLL:n nettisivu-uudistuksen jäljiltä vuodeksi 2019 jää TLSY:n uusien nettisivujen sisällön kehittämistä ja sivuston viimeistelyä.

Yhdistys lähettää jäsenistölleen ja muille listan tilanneille sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa ja kaksi kertaa vuodessa jäsentiedotteen, joka postitetaan myös paperiversiona niille jäsenille, joille ei ole tiedossa toimivaa sähköpostiosoitetta, tai jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Jäsenistöllä sekä muilla halukkailla on mahdollisuus liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle tai seurata yhdistyksen Facebook-sivua ja Twitter- ja Instagram-tiliä, joiden kautta muistutetaan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan tulevista tapahtumista ja käydään keskustelua yhdistyksen toiminnasta. Liiton Luonnonsuojelija-jäsenlehteä käytetään tapahtumista ilmoittamiseen aina kun se on lehden ilmestymisaikataulun huomioiden mahdollista. Paikallinen medianäkyvyys on yhdistykselle aina pieni voitto ja näkyvyyttä pidetäänkin yllä sopivien tilaisuuksien tullen. Myös luonnonsuojelun positiivisista saavutuksista muistetaan viestiä.

Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jakamalla julkaistuja materiaaleja tapahtumissa ja sopivissa jakelupisteissä, kuten kirjastoissa. Viestinnässä korostetaan yhdistyksen roolia Suomen luonnonsuojeluliittoon kuuluvana paikallisyhdistyksenä.

Yhdistys kehittää aktiivisesti viestintäänsä ja jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sähköisen osallistumisen kautta.

Yhdistys panostaa myös hallituksen sisäisen ja aktiivien välisen viestinnän kehittämiseen. Halukkaat voivat esimerkiksi liittyä TLSY-aktiivien suljettuun Facebook-ryhmään.

  1. Yhteistyö

TLSY osallistuu mahdollisuuksien mukaan SLL:n ja sen Varsinais-Suomen piirin järjestämään toimintaan.

Oleellinen osa yhdistyksen toimintaa on yhteistyö muiden paikallisten ympäristö- ja luontoalan järjestöjen, harrastusyhdistysten, opiskelijajärjestöjen ja mahdollisuuksien mukaan myös kaupallisten toimijoiden kanssa. Viime aikoina tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin hallitus ja metsäjaos sekä muut luonnonsuojeluyhdistykset, Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri, Turun lintutieteellinen yhdistys ry (TLY), Turun Sieniseura ry, Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura ry (TEKS), Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia) sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

  1. Talous ja jäsenhankinta

Yhdistyksen jäsenmaksu tulevalle toimintavuodelle noudattaa Suomen luonnonsuojeluliiton suositusta. Jäsenmaksutuloilla yhdistys mm. kustantaa Luonnonsuojelukeskuksen vuokran, jäsenkirjeiden kulut, tapahtumien järjestämisen ja tukee retkien järjestämistä. Yhdistys voi hankkia varoja mm. hakemalla erilaisia avustuksia, järjestämällä hyväntekeväisyystapahtumia ja myymällä liiton luontokaupan tuotteita.

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa messuilla, retkillä ja muissa tapahtumissa. Erilliseen jäsenhankintakampanjaan voidaan hakea liiton avustusta. Yhdistys osallistuu valtakunnallisiin liiton jäsenhankintakampanjoihin, kuten Norppahaasteeseen. Yhdistyksen asemaa liittoon kuuluvana paikallisyhdistyksenä tuodaan kaupunkilaisille selvemmin esille. Jäsenhankinnan kannalta myös liiton näkyvyys kaupungissa on tärkeää.

  1. Harjoittelijat ja vapaaehtoiset

Yhdistys voi tarjota harjoittelupaikkoja sopiville harjoittelijaksi hakeville opiskelijoille tai ohjata opinnäytetöitä, mikäli hallituksesta löytyy halukkaita ohjaajia.

Ennen kaikkea yhdistys haluaa löytää luonnonsuojelusta kiinnostuneita henkilöitä ja saada heidät mukaan kehittämään yhdistyksen toimintaa. Apuna tässä toimii myös liiton vapaaehtoispankki, jonka kautta ilmoittautuneille etsitään mielekästä tekemistä yhdistyksessä. Yhdistys innostaa jäsenistöä ja vapaaehtoisia mukaan aktiivien tapaamisiin, jotta toiminta säilyisi inspiroivana ja monipuolisena.

  1. Toimitilat

Yhdistyksellä on toimitila, Luonnonsuojelukeskus Martinkatu 5:ssä. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirillä on tiloissa kokopäiväinen työntekijä (aluepäällikkö), ja piiri maksaa yhdistykselle vuokraa tilan käytöstä. Yhdistyksen tilat ovat myös muiden järjestöjen vuokrattavissa. Luonnonsuojelukeskuksessa on kaikille avoin luonto- ja ympäristöaiheinen kirjasto, jonka kirjaluettelo löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Toimiston vuokrakustannus muodostaa merkittävän osan yhdistyksen vuotuisista menoista ja toisaaltaan toimiston kokonaiskäyttöaste yhdistyksen osalta on melko matala. Vuoden 2019 aikana selvitetään voisiko yhdistys löytää nykyistä toimintaa paremmin tukevan tilan, tai jopa luopua kokonaan omasta tilasta.

  1. Jäsenten ja aktiivien hyvinvointi

Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kevennykseksi kutsutaan puhuja pitämään esitelmä ajankohtaisesta ja kiinnostavasta aiheesta. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksen aktiivit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa kaikille jäsenille avoimiin tapaamisiin. Tapaamisissa on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa, ja erityinen teema tai alustus jostakin luonnonsuojeluun tai luontoon liittyvästä aiheesta. Myös yhdistyksen eri toimintaryhmät kokoontuvat tarvittaessa.

Syksyllä pyritään järjestämään jokin tilaisuus erityisesti uusille jäsenille ja vapaaehtoisille, joko erikseen tai jäsenillan yhteydessä, jossa tarkoituksena on antaa kiinnostuneille kuva siitä, miten luonnonsuojelua voi yhdistyksen kautta edistää ja millaista apua uusilta aktiiveilta toivottaisiin.

Joskus kokoonnutaan myös pitämään hauskaa ja keräämään energiaa muissa kuin luonnonsuojelullisissa merkeissä. Esimerkiksi toimintavuoden kruunaa pikkujoulujuhla, jossa syödään hyvin ja tutustutaan paremmin muihin aktiiveihin.

Yhdistys

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen historia ulottuu vuoteen 1969, jolloin se aloitti toimintansa nimellä 'Varsinais-Suomen Luonnonsuojeluyhdistys…

Lue lisää

Visio

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen visio 2030 Visioon kerättiin näkemyksiä viideltä osa-alueelta, jotka olivat: tärkeimmät tehtävät, yhdistyksen…

Lue lisää

Historiaa

Yli 30 vuotta luonnonsuojelua Turussa!

Lue lisää

Toimintakertomus

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintakertomus 2016

Lue lisää

Säännöt

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen säännöt 1§ Nimi ja kotipaikka

Lue lisää

Kirjasto

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kirjasto löytyy Martinkadun toimipisteestämme ja on myös jäsenien käytettävissä. Turun luonnonsuojeluyhdistyksen…

Lue lisää

Toimitila

TLSY:n toimisto (Luonnonsuojelukeskus, Martinkatu 5, Turku) on luonto- ja ympäristötoimijoiden vuokrattavissa hintaan 35 euroa/ilta. Tiedustelut:…

Lue lisää