Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirillä on suojelurahasto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan. Lahjoitusten tuotolla hankitaan piirin omistukseen luonnonmuistomerkkejä, luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita, myönnetään taloudellista tukea luonnonsuojelualueiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitamiseen.

Rahasto on tukenut useiden satakuntalaisten luonnosuojelualueiden hankintaa yhteistyössä Luonnonperintösäätiön kanssa.

Luonnonsuojelurahaston hallituksen jäseninä vuosina 2022-23 toimivat: Pentti Forstén, Ilona Hankonen, Kimmo Nuotio, Anne Savola, Tuomo Hurme ja Markku Suominen.

2020 Suomen luonnonsuojelululiitto Rauman seutu ry lahjoitti 12 000 euroa satakuntalaisen luonnonsuojelualueen ostoon. 2013 Rauman Seudun luonnonystävät lahjoitti 50 000 euroa satakuntalaisen luonnonsuojelualueen ostoon.
2008 luonnonsuojelurahasto sai testamenttilahjoituksen Eija ja Arvi Laaksoselta luonnonsuojelualueen perustamiseksi Satakuntaan.
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin luonnonsuojelurahaston hallitus päätti 2007 lahjoittaa 10 000 euroa luonnonperintösäätiölle satakuntalaisen kohteen hankintaan.

Rahaston säännöt

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin luonnonsuojelurahaston säännöt
1§ Rahaston nimi

Rahaston nimi on Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin luonnonsuojelurahasto. Rahastosta voi soveltuvissa yhteyksissä käyttää myös nimeä Satakunnan luonnonsuojelurahasto.

2§ Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua

hankkimalla piirin omistukseen luonnonmuistomerkkejä ja luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita
myöntämällä taloudellista tukea luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja näiden sekä muiden luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden kunnostamiseen ja hoitamiseen,
myöntämällä palkkioita ja huomionosoituksia  hyvästä luonnon- ja ympäristönhoidosta
sekä avustamalla viranomaisia suojelukohteiden rauhoittamistyössä.
Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Rahaston varat käytetään 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen lyhentämättömänä.

3§ Rahaston peruspääoma

Rahaston peruspääoma on viisituhatta (5000) markkaa, joka 28.10.1987 pidetyn piirihallituksen ja 21.11.1987 piirikokouksen hyväksymällä päätöksellä siirretään piirin varoista Rahaston   peruspääomaksi.

4§ Rahaston hallitus ja sen tehtävät

Rahaston asiainhoitoa valvoo ja sitä edustaa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin syyskokous kutsuu korkeintaan 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä enintään 2 saa olla piirihallituksen jäseniä.  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin hallitus tai tilintarkastajat tätä esittävät.

5§ Rahaston kokoukset

Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Sääntöjen muutos

Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kokouksen päätöksellä.

Rahaston lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

7§ Rahaston purkaminen

Jos rahasto lakkautetaan, käytetään sen varat Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin kokouksen päättämällä tavalla jonkin maakunnallisen suojeluhankkeen tukemiseen.