Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Raseborgs natur, Raaseporin luonto

Raasepori, Raseborg
Navigering på / av

Raseborgs stad äger sammanlagt ca 4200 ha skog och målet är att avverka med kalhuggning ca 40 ha skog årligen. Alltså 400 000 kvadratmeter!

Raseborgs skogar

Raseborgs stad har för uppgörandet av skogsbruksplanen (2013) låtit inventera 3777 ha skog . Av denna yta står utanför skogsbruksplanen 1210 ha, varav impediment 804 ha, lagstadgade skyddsobjekt 165 ha samt frivilliga restriktionsområden 261 ha.

Därtill har staden utöver de för skogsbruksplanen inventerade skogarna ca 400 ha skogsmark.

Nästa kalhygge kan vara din närskog!

Vi kommuninvånare är skogsägare. Vi har alla rätt att använda de kommunägda skogarna, njuta av naturens skönhet, återhämta oss från stress, rasta hunden, gå på växt-, fågel- eller svamputflykter eller plocka bär – alla på vårt eget vis. Den ekonomiska nyttan av skogarnas rekreationsanvändning borde inte underskattas. Trots att – och för att – dess ekonomiska värde är svårt att mäta, bör man ge det stor vikt vid planerandet av skogsåtgärder i de kommunägda skogarna. Effekterna av skogshanteringen är långtida – ett människoliv eller ännu längre, och åtgärderna kan inte ångras. Park- och rekreationsskogarna borde få en egen, detaljerad skötselplan, och man borde avhålla sig från alla åtgärder i dessa skogar framtill dess att planen är godkänd. Skötselplanen borde sikta på att park- och rekreationsskogarna skulle behandlas så lite som möjligt eller inte alls, då nyttan av dessa skogsområden även skulle sträcka sig till att bevara den ekologiska mångfalden.

 

Förlust av värden

Skogshantering – och speciellt kalhyggen – kan försämra till dessa avgränsade eller närliggande tomters värde. Därtill kan träden vid de intill kalhyggen liggande områdena vara extra känsliga för stormskador till följd av förändrade vindförhållanden. Efter kalhuggandet mister skogen sina rekreationsvärden för flera tiotals år. Detta har stor betydelse för en kommuninvånare som köper en fastighet antingen färdigt bebyggd eller för att hen själv skall bygga på tomten. Fastighetens återförsäljningsvärde kan försämras på grund av skogshantering på närliggande områden.

Landskap

Skogen och Miljön

Det förekommer en hel del segt förankrad, felaktig information om kontinuerlig beståndsvård som skogsbruksmetod; till exempel att kontinuerlig…

Läs mera

Kontinuerlig skogsvård

Det förekommer en hel del segt förankrad, felaktig information om kontinuerlig beståndsvård som skogsbruksmetod; till exempel att kontinuerlig…

Läs mera

Skogen och Hälsan

Det förekommer en hel del segt förankrad, felaktig information om kontinuerlig beståndsvård som skogsbruksmetod; till exempel att kontinuerlig…

Läs mera