Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 5.6.2020 päätöksellään perustanut uuden luonnonsuojelualueen Kuusankosken Niivermäkeen. Suojeltu alue on kooltaan 15,2 hehtaaria. Alue täyttää luontoarvoiltaan Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn valintaperusteet ja alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Maanomistaja Kouvolan kaupunki on hyväksynyt luonnonsuojelualueen perustamisen ja siitä maksettavan korvauksen.

Nyt tehdyllä päätöksellä siis vain osa aloitteen alasta suojeltiin. Saadaanko loputkin Niivermäen suojeluun kelpaavasta alueesta vielä rauhoitettua? Tämä on Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson tavoitteena.

Niivermäen lyhyt suojeluhistoria

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry on toiminut Kuusankosken Niivermäen suojelun puolesta jo runsaan vuosikymmenen ajan. Kun pääosa aluetta oli vielä yksityisomistuksessa, piiri järjesti alueelle retken, seurasi tilannetta aktiivisesti sekä oli yhteydessä metsäkeskukseen ja Kouvolan kaupunkiin. Osallistuimme myös kaavavalmisteluun, jonka seurauksena Niivermäen alueen maankäyttö muuttui merkittävästi. Kuntaliitoksen myötä Niivermäki nähtiin uuden Kouvolan keskusalueena. Tällöin Niivermäen merkitys maisemana sekä kuntalaisten virkistysalueena alkoi korostua.

Kun pääosa Niivermäen alueesta siirtyi 2010-luvun alussa kaupungin omistukseen, tilanne alkoi kehittyä myönteiseen suuntaan. Kouvola teetti Niivermäen alueella luontoselvityksen, joka osoitti, että alueella oli noin 70 hehtaarin verran Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn laatuvaatimukset täyttävää metsää. Kouvolan kaupunki haki lopulta suojelua 30 hehtaarin alalle, joka käsitti lähinnä Niivermäen mäkialueen.

Tämän vuoden kesäkuussa perustettu uusi noin 15 hehtaarin kokoinen suojelualue sijoittuu Niivermäen länsipuolelle. Sen suojeluhistoria on varsin monivaiheinen. Osa nyt suojellusta alueesta oli tarkoitus suojella jo Niivermäen mäen kanssa samaan aikaan, mutta naapurimaanomistajien vastustus johti siihen, että kaupungin omistamia maita mäen länsipuolelta ei suojeltu tässä yhteydessä. Syy vastustukseen oli pelko kirjanpainajan leviämisestä. Kaarnakuoriaista oli tuolloin tavattu Niivermäellä ja hätäisimmät uskoivat, että koko mäen puusto menetetään. Toisin kuitenkin kävi ja sen jälkeen kirjanpainajapelkojen lietsonnassa onkin kunnostautunut lähinnä kaupunki itse, josta lisää tuonnempana.

Niivermäen länsipuolella sijaitsevan Vähämäen omistajat aikoivat tehdä viime vuosikymmenen alussa peräti viiden hehtaarin kokoisen avohakkuun. Hakkuu olisi sijoittunut mm. ulkoilureitin varteen. Kesken olevan kaavavalmistelun takia alueella oli kuitenkin voimassa toimenpidekielto. Tämän perusteella maisematyöluvasta valittivat sekä Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys Pohjois-Kymen Luonto ry sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hallinto-oikeus hyväksyi valitukset, eikä maanomistaja saanut päätöstä muutettua Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hieman tämän jälkeen Kouvolan kaupunki osti Vähämäen alueen itselleen.

Niivermäen 30 hehtaarin suojelualueen laajentaminen luontoselvityksessä osoitettuun kokoon ei kuitenkaan tästä edennyt. Sen sijaan Kouvolan kaupunki laati Niivermäen lounaispuolelle kaavan, jossa Niivermäen lounaispuolelta lohkaistiin hieman metsää pientalorakentamiselle. Kaupunki myös teki harvennushakkuita seudulla sekä aikoi tehdä hakkuita Niivermäen koillispuolella vedoten kirjanpainajariskiin. Osa näistä kirjanpainajahakkuista toteutuikin sittemmin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry ja Pohjois-Kymen Luonto ry olivat yhteydessä kaupunkiin sekä osallistuivat Facebook-aktiivien järjestämään tilaisuuteen mäen koillispuolella. Tämä antoi tärkeää lisäaikaa, kunnes loppukeväästä 2018 piiri laati Kouvolan kaupungille suojelualoitteita, joista yksi koski Niivermäkeä.

Esittämämme rajaus oli huomattavasti suurempi kuin nyt toteutunut suojelu. Ehdotuksemme sisälsi kaikkiaan noin 40 hehtaaria, kun toteutunut suojelu on reilu kolmannes tästä. Hyvä tietysti näinkin, mutta Niivermäellä riittää siis edelleen suojeltavaa. Suojelun ulottaminen selkeämmin mäen itäpuolelle palvelisi myös virkistyskäyttöä. Luontopolku kulkee nykyisin kapeaa käytävää pitkin, vaikka vieressä on suojelukelpoista metsää.

Suojelun etenemiseen vaikuttaa osaltaan alueen kaavatilanne, mutta mikä huolestuttavampaa, kaupunki on aikeissa tehdä hakkuita Niivermäen itäpuolella metsäkuvioilla, jotka on osoitettu jo kohta kymmenen vuotta sitten suojelunarvoisiksi. Syynä hakkuuaikeisiin on kirjanpainajien esiintyminen. Näin, vaikka kirjanpainajan käymät puut vain lisäävät alueen jo todettuja suojeluperusteita.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri pyrkiikin vahvasti siihen, että tarpeettomia hakkuita ei tehdä ja myös Niivermäen itä- ja koillispuoli lopulta suojellaan. Lausuimme viime syksynä kaupungin maisematyölupahakemussuunnitelmaan, joka koski mm. Niivermäen itä- ja koillispuolen kuvioita. Keskustelu Kouvolan kaupungin kanssa jatkuu.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Niivermäen luonnonsuojelualueen perustamisesta 5.6.2020

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson suojelualoite luonnonsuojelualueen laajentamisesta Niivermäellä.

Päätös luonnonsuojelualueen laajentamisesta Niivermäellä.

Kartta paikkatietoikkuna