Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri Kaakkois-Kymen yhdistys

Kaakkois-Kymi
Navigaatio päälle/pois

Seuraamme paikallisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua koskettavia suunnitelmia, kaavoituksia ja hankkeita. Vaikutamme niihin mahdollisuuksiemme mukaisesti. Aloitteiden, kannanottojen ja vetoomusten laadinta tehdään pääasiallisesti piiritasolla, mutta teemme yhteistyötä piirin kanssa.

Jatkamme taistelua elinympäristömme ja vesiluontomme säilymisen puolesta – Tule tukemaan suojelutyötä  ja liity Suomen Luonnonsuojeluliiton jäseneksi.

Tervetuloa mukaan: https://www.sll.fi/liity

🦭💙💙💙💙💙🐟

Lisätietoja muistutuksista ja valituksista: Raija Seppälä, varapuheenjohtaja p. 050 5294938 sähköposti: raija@mehilaispesa.net tai kaakkois-kymi@sll.fi


 • Tuike Finland Oy tekee ympäristövaikutusten arviointia palvelinkeskusten rakentamisen ja toiminnan tiimoilta, osin jälkikäteen. Yhdistyksemme jätti muistutuksen YVA:n ohjelmavaiheessa ja jätimme lausunnon ELYlle toukokuussa 2024 myös YVA:n selostusvaiheessa. Lausunto on luettavissa täältä: Tuike lausunto 5:2024 YVA-selostus.

Jos Tuike (Google) toteuttaa hankkeen täysimääräisenä, se edellyttää koko Savilahdenvuoren alueen louhintaa ja tasausta louhekentäksi Petkelvuoren jatkoksi. Tuolloin menetetään myös nykyinen kulkuyhteys Matinsaareen. Palvelinkeskusten lisärakentminen ei ole varmaa eikä ajankohtaista ja yhdistyksemme toivoo YVA vaihtoehdon V0 noudattamista, joka säästää vielä olemassa olevan luonnon sekä kulkuyhteyden Matinsaareen. Alueella on moninaisia merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja. Jos toistaiseksi täysin epävarmat hankkeet eivät koskaan toteudu, alueiden tasaaminen louhekentiksi on täysin turhaa ja menetämme arvokkaat luonnonympäristöt lopullisesti. Laajan alueen louhinnasta seuraa myös vuosia kestävä melu ja pölyäminen.


 • Yhdistyksemme luovutti yhdessä Puhtaan meren puolesta -järjestön kanssa 20.3.2024 adressin Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka ympäristöministeri Mykkäselle ja omistajaohjausministeri Adlercreuzille Pikkuparlamentissa Helsingissä.

https://yle.fi/a/74-20080089

Adressi keräsi reilussa neljässä viikossa 67 421 allekirjoitusta ja yli 1200 sivua kommentteja. Adressin näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli huikea, josta suuri kiitos mm. toimittaja Noora Shinglerin adressista tekemälle ja jakamalle videoklipille, joka sai yli miljoona katselukertaa.

Ministereiden puheenvuorot tilaisuudessa eivät valitettavasti luoneet uskoa parempaan, ympäristön ja kansalaiset huomioivaan lainkäyttöön tehtaita luvitettaessa.  Ministereillä ei myöskään ollut omaa mielipidettä Itämerestä ja sen saastuttamisesta🤔

Adressi on netissä vielä auki ja sen voi allekirjoittaa, mutta uusia allekirjoituksia ei toimiteta eteenpäin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Adressin viesti ja vaatimukset ovat edelleen ajankohtaisia ja niitä mm. Vaasan hallinto-oikeudessa käsitellään sekä ne ovat relevantteja muiden akkuteollisuuden hankkeiden osalta.

Syy adressin avoinna olemiseen on se, että harkitsemme, että teemmekö aiheeseen liittyvän kansalaisaloitteen. Vastausta tähän ei vielä ole ja selvitämme asiaa rauhassa tarkemmin. Kansalaisaloite tähtää tarkasti määritellyn lainkohdan muuttamiseen. Tiedotamme teille, kun ratkaisu kansalaisaloitteen osalta on tehty.

https://www.adressit.com/a/431444

KIITOS 💙 KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE 🦭🌊


 • 12.2.2024 tuli Etelä-Suomen aluehallintovirastolta CNGR Finlandin ympäristö- ja vesilupapäätös. Akkukemiantehtaan jätevesiä ei tarvitse lupamääräysten mukaan puhdistaa.  AVI antoi luvan saastuttaa ja pilata rannikkovetemme. Päästön rajusti vesientilaa heikentävä vaikutus on kiistaton.

AVI:n päätös on täysin teollisuuden eli hakijan hakemuksen mukainen, mikä on aivan ennenkuulumatonta, kun kysymyksessä on mittava hanke ja valtavat jätevesipäästöt matalaan sisäsaaristoon. Yhdistyksemme jätti AVIn päätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen yhdessä yhdessä PuhtaanMerenPuolesta-järjestön kanssa 19.3.2024. Päätöksellä tehdään tyhjäksi kaikki vesiensuojelutyö ja kävellään ympäristölainsäädännön, vesilainsäädännön ja kansainvälisten Itämeren suojelusopimusten yli. Päätöksestä jätettiin huikeat 12 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen jätti myös mm. valtion ylin kalatalousviranomainen Varsinais-Suomen ELY-keskus ! Alla olevan linkin takaa löytyvät kaikki valitukset:

https://oikeus.fi/material/sites/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/kuulutukset/valituskuulutukset/4yoiuo08t/VHaO_179_2024_ym_-_Valitus_tiedoksi_julkisella_kuulutuksella_3.4.2024.pdf

Tekniikka jätevesien puhdistamiseksi on olemassa, mutta sitä ei vaadita käytettäväksi. Basf Harjavallan pCAM-tehtaalta puhdistustekniikan käyttöä edellytettiin viimeisessä ympäristöluvassa, joka tosin kävi ensin Vaasan hallinto-oikeudessa ja Basfin valituksen myötä edelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kiinalais-suomalaiselta CNGR Finlandilta puhdistustekniikan käyttöä ei edellytetä. Mikä syynä ? Meillä on asiasta ennakkotapaus Basf. Miksi aluehallintovirasto ei tehnyt tasapuolista päätöstä vedoten ennakkotapaukseen ?  Miksi lähes 500:aa  mielipidettä koskien jätevesien puhdistuksen vaatimusta ei otettu huomioon ? Miksi tieteellistä näyttöä jätevesicoctailin vaarallisuudesta ei otettu huomioon lupapäätöksessä ?


 • CNGR Finland Oy:n lupahakemus on uudelleenkuulutettiin 25.10.2023, Huom! CNGR on edelleen laskemassa jätevedet mereen !
  Yhdistyksemme jätti oheisen uuden muistutuksen:

Muistutus 2 ESAVI 22.11.2023,

Ohessa suora linkki 21.11.2023 pidetyn webinaarin leikattuun versioon:

Puhujina webinaarissa:

 • Outi Lankia (FM): Akkumateriaalitehtaat ja päästöt Itämereen / Kooste ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausunnosta
 • Kaj Jansson (Senior director, Plant Solutions, Metso-Outotec): Kohti suljettuja vesikiertoja
 • Leif Ramm-Schmidt (DI, konsultointi, teollisuuden vaativien jätevesien käsittely): Natriumsulfaatin laimeneminen meressä ja kiteytystekniikat
 • Jakob Liedberg (Toimitusjohtaja, Cinis Fertilizer AB): Bringing waste back to life through innovative upcycling
 • Teemu Helistekangas, Industry Lead, Chemical & Process Industry, Adven: Keinot natriumsulfaatin käsittelyyn ja poistamiseen jätevesistä

Paljon tietoa jätevesistä, niiden puhdistuksesta sekä jätteen uudelleenkäytöstä esim.lannoitteena. Kannattaa kuunnella muistutuksen tueksi.


Yhdistyksemme jätti muistutuksen Haminan kaupungin Lupavaliokunnalle 19.1.2024 Tuike Finland Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta koskien mittavaa louhintaa palvelinkeskusalueella.

Muistukssen ansiosta lupahakemus vedettiin pois, täydennettiin asiaankuuluvilla liitteillä ja kuulutettiin uudelleen. Lupa-aika louhinnalle ja murskaukselle lyheni 10:stä yhteen vuoteen ja hakemus täydentyi.  Alkuperäisen hakemuksen mukainen ympäristölupa olisi oikeuttanut yli 1 miljoonan kuution louhintaan merenrannalla maisematyöluvalla, jota hämmästelimme. Lupahakemuksen kuulutuksesta puuttui myös oleelliset liitteet ja ympäristönsuojelusuunnitelma.


Jätimme valituksen Petkelvuoren aluetta koskevasta ympäristö- ja maa-ainesottolupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle 18.10.2023. Valituksessa vaadimme lupapäätöksen kumoamista kaikilta osin.

Valitus VaasaHao Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus Haminan kaupunki


Teimme 16.10.2023 oikaisuvaatimuksen Haminan kilpailukykyvaliokunnalle Haminan kaupungingeodeetin tekemästä viranhaltijapäätöksestä koskien CNGR Finlandin jäteveden purkuputken uutta sijoituspaikkaa. Kaupungingeodeetti ei ole yksin toimivaltainen asiassa ja päätös oli täysin asukkaiden ja ympäristön etujen vastainen.

Oikaisuvaatimus purkuputken sijoituslupa kilpailukykyvaliokunta


Jätimme muistutuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 19.6.2023 koskien CNGR Finland Oy:n ympäristölupahakemusta akkukemiantehtaan rakentamiseksi Haminan Hilloon:

ESAVI muistutus CNGR Ympäristölupahakemus 16.6.2023


Jätimme muistutuksen 21.6.2023 Haminan lupavaliokunnalle koskien Haminan kaupungin maa-aines- ja ympäristölupahakemusta Petkelvuoren alueen louhimiseksi:

Muistutus Hamina maa-aines- ja ympäristölupahakemus 21.6.2023


Yhdistyksemme jätti 23.2.2023 lausunnon koskien Tuike Finland Oy:n (Google) ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmaluonnosta:

Tuike Finland YVA-ohjelma lausunto 2023


Yhdistyksemme teki 31.5.2021 muistuksen Haminan kaupungille koskien  Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutosta (vaihe II)

Hillon asemakaavaehdotus muistutus 31.5.2021


Akkumateriaalitehtaan jätevesipäästöillä rannikkovesien pilaantuminen ja lähiluonnon tuhoutuminen väistämätöntä

Yhdityksemme on ottanut kantaa Haminaan suunnitteilla olevan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutuksiin. Pyynnöstä olemme lähettäneet lausuntomme Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle joka myöntää ympäristöluvan valtio-omisteiselle Finnish Battery Chemicalsille. Katsomme, että mikäli tehdas toteutetaan aiotun mukaisesti se aiheuttaa vakavan uhan rannikkovesille ja lähiluonnolle.

YVA-selostus lausunto valmis RS


Hillonlahden asemakaava herättää vakavia huolenaiheita

Yhdistyksemme otti kantaa Haminan kaupungin Hillonlahdenpohjoispuolisten alueiden asemakaavamuutokseen. Mielestämme kaavaluonnos rikkoo räikeästi luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita. Asemakaavan toteutuminen esitetyn kaltaisena tuhoaa lopullisesti luontoarvoiltaan
korvaamattoman Hillonlahden rantoineen. Lue alla koko kannanottomme, jonka lähetimme kaupungille 8.4.2021:

Hillon asemakaava mielipide 8.4.2021


Yhdistyksemme lähetti  alla olevan mielipidekirjoituksen Reimari -lehteen 9.3 2021.
Voit lukea myös jutun asiasta Reimarista  lehti 9.3.2021 sivulla 5.

Luonnonsuojelualueella eivät jokamiehenoikeudet päde
Pakuria viety luvatta luonnonsuojelualueelta

Haminan ns. Lehmäsaaren eli Etu-Pappilansaaren luonnonsuojelualueella on tullut ilmi pakurin luvaton irroitus koivun rungolta. Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys haluaa muistuttaa, että luonnonsuojelualueella tavalliset jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa, eikä luonnonsuojelualueelta saa poimia mukaansa kasveja. Kasvien ja kasvinosien kerääminen luonnonsuojelualueelta ei ole sallittua kuin erikoisluvalla. Myöskään maa-aineksia ei saa ottaa eikä maa- tai kallioperää vahingoittaa eikä muutoinkaan tehdä mitään mikä vahingoittaisi luonnon monimuotoisuutta alueella.

Jokamiehenoikeuksia kannattaa aina ajoittain tarkistaa ja muistella. Esim. marjojen ja sienien kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin ja myös käävät lasketaan sieniksi, joten niitä voi poimia puun rungolta puuta vahingoittamatta. Pakurikääpä on kuitenkin poikkeus, koska pakuri ei itseasiassa ole kääpä sillä näkyvä kääpämäinen osa ei ole käävän itiöemä (kuten esimerkiksi kantarellin keltainen näkyvä osa on sen itiöemä) vaan sienen aiheuttama kasvannainen, eikä sen kerääminen metsästä kuulu jokamiehenoikeuksiin. Siihen vaaditaan aina maanomistajan lupa.

Etu-Pappilansaaren luonnonsuojelualue käsittää koko saaren eteläpään ja siellä kulkee luontopolku. Alue on säilyttänyt hyvin luonnon monimuotoisuutensa ja siellä kulkiessaan pitää muistaa vaalia myös herkkää rantaluontoa, saaren tarjoamaa rauhaa, vesilintuja ja kesälampaita…

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jäällä
 • ottaa maahan pudonneita irrallisia risuja, lehtiä, neulasia, tuota tai kaarnaa.

Et saa

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa eläviä tai kuolleita puita.
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta. Myös maahan kaatuneen puun
 • ottamiseen tarvitaan maanomistajan lupa.
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Lisää tietoa jokamiehenoikeuksista:  www.ymparisto.fi

Kuva: Vanhan koivun rungossa on ollut iso pakurikääpä. Luonnonsuojelualueella kaikenlainen kasvinosien kerääminen vaatii poikkeusluvan. Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Katja Räsänen tutkii pakurin irroituskohtaa.

Akkumateriaalitehdas

Olemme jättäneet  ELY-keskukselle lausuntomme  Suomen Malminjalostuksen akkumateriaalitehdashankkeen YVA-esitykseen huolestuneina tehtaan ympäristövaikutuksista. Seuraamme tilannetta. Yhdistyksemme kommentoi  paikallislehti Reimarissa  5.8.2020 lehden aiempaa kirjoitusta Haminan mahdollisesta akkumateriaalitehtaasta seuraavasti:

”Akkumateriaalitehdas uhka vai mahdollisuus?
Reimarin jutussa 22.7.2020 ”Hamina ja Kotka yhä akkutehtaan vaihtoehtoina” kirjoitetaan akkutehtaasta. Kyseessä on kuitenkin akkumateriaalitehdas eli kemian prosessiteollisuuden laitos, jossa ei valmisteta akkuja eikä niiden kennoja.
Haminaan ehdolla olevassa prekursoritehtaassa (pCAM) käsiteltäisiin mm.nikkelisulfaattia, kobolttisulfaattia ja mangaanisulfaattia,
natriumhydroksidiliuosta, ammoniumliuosta ja rikkihappoa. Valmis tuote siirrettäisiin jatkokäsittelyyn katodiaktiivimateriaalitehtaaseen (CAM), jollaista Kotkaan suunnitellaan. Sieltä valmistuva tuote myytäisiin
ulkomaille. Suomessa ei litium akuissa käytettävien kennojen valmistusta ole.
Prekursiotehtaan toimintaan liittyy merkittäviä ympäristöuhkia. Niistä suurin on jätevesi, jonka mukana Itämereen Haminan edustalle
laskettaisiin natriumsulfaattia jopa 120 000 tonnia per vuosi.  Meren pohjassa vähähappisissa oloissa sulfaatti pelkistyy rikkivedyksi
(vetysulfidiksi), joka on myrkyllistä kaloille ja melkein kaikille muillekin eliöille. Sulfaattipatja voi aiheuttaa hapettomuutta
matalampien alueiden pohjilla, koska vesi ei pääse sekoittumaan eikä alusvesi saa happitäydennystä. Näin on käynyt mm. surullisen kuuluisissa Terrafamen alapuolisissa järvissä.
Akkumateriaalitehtaiden ympäristölupa on parhaillaan ELY-keskuksen käsittelyssä ja siihen ovat eri tahot tehneet huomautuksia. Toivoa sopii, että ne luetaan huolella ja hakemus ei sellaisenaan mene läpi. Mikäli tehdas tulee Haminaan, pitäisi asukkaiden vaatia tarkkaa jätevesien puhdistamista eikä vain tyytyä siihen, että kaikki lasketaan mereen. Itämeren tilaa ei tulisi tarkoituksella entisestään huonontaa.
Anne Nisula pj.
Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys
Hamina”