Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Yliopistonkatu 30 C 3. Krs 40100 Jyväskylä
Yhteyshenkilö Heikki Susiluoma
heikki.susiluoma@ekoportti.fi
0405504944

Valitus maa-aines- ja ympäristölupaan D/889/2018
Jyväskylän kaupunki, Vaajakosken kylä, Vanha-Luhtalan tila (179-407-4-1199).
Valitusosoite ja taho:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Toimitamme valituksen sähköisenä

Valitus maa-aines- ja ympäristölupaan D/889/2018

Morenia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kiven louhinnalle ja murskaukselle sekä pilaantumattomien maa- ja kiviainesten vastaanotolle ja loppusijoittamiselle sekä kalliokiviaineksen otolle Jyväskylän kaupungin Vaajakosken kylän lähellä sijaitsevan
Savumäen Luhtalan alueelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seutu ry:n toimivaltaisuus

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seutu ry on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen ja toimii liiton paikallisjärjestönä Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan alueella pois lukien Korpilahden alue. Yhdistyksen rajat vahvistaa Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri. Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan”.

Perustelut vaatimukseen lupapäätöksen kumoamisesta

Luontoselvitys, johon lupapäätös nojaa on monelta osin puutteellinen. Luontoselvityksessä oli puutteita kuvioiden 3 ja 6 luontoarvioinnissa, noron luonnontilaa uhkaavan tien arvioinnissa, liito-oravan elinolosuhteiden arvioinnissa, sekä virkistysalueen ja Laukaan maa- ja metsätalouden arvioinnin huomioimisessa.

Vaikutukset kaavassa olevaan virkistysalueeseen ja sen kaavassa varattuun laajentumissuuntaan

Louhimisalue rajautuu eteläreunaltaan voimassa olevassa yleiskaavassa kaupungin virkistysalueeseen, joka on tärkeä laajenevan Jyväskylän ja erityisesti asukasmäärältään kasvavan Vaajakosken asukkaille virkistäytymis- ja rauhoittumistarpeeseen. Useat tutkimukset osoittavat luonnon ja luonnonrauhan positiivisen merkityksen ihmisen terveydelle. Louhinta-alue tekisi virkistysalueesta käyttökelvotonta sekä estäisi virkistysalueen laajentumissuunnan pohjoiseen. Laukaan yleiskaavassa Savumäki on merkitty kaavamääräyksellä MY, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueen käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon ympäristöön liittyvät erityisarvot. Savumäki on molempien kuntien alueelle sijoittuva luonnonkokonaisuus, jolloin louhimisalue vaikuttaa koko mäen ympäristöarvoihin. Suunniteltu murskausalue vaikuttaa siten laajemmin Savumäen-Luhtalan maisemakokonaisuuteen.

Vaikutukset läheiseen suojelun arvoiseen puronotkoon

Ramboll Oy:n tekemässä luontoselvityksessä todetaan:

“Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan noron varressa on kaksi vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamaa arvokasta pienvettä, jotka ovat myös mahdollisia metsälain 10 §:n tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Nämä edustavat vesitaloudeltaan luonnontilaisen noron varressa lehtokorpea (EN, erittäin uhanalainen luontotyyppi Etelä-Suomessa) sekä tuoretta keskiravinteista lehtoa. Noronvarren luonnontila suositellaan säilytettävän nykyisenlaisena, eikä ottoalueen hakkuita tule ulottaa noron varteen saakka. Luonnontilaisen noron osien välinen alue toimii liito-oravan kulkuyhteytenä.”

Luontoselvityksen mukaan noron luonnontilaisuutta ei tule heikentää. Tästä huolimatta suunnittelualueen läntinen varastoalue sijoittuu käytännössä kiinni noron varteen, mikä heikentäisi noron luonnontilaisuutta. Vaikka suunniteltu varastoalue sijaitsee taimikkoalueella, ei sitä saa sijoittaa kiinni noron varteen. Taimikkoalue säilyttää mikroilmaston noron alueella lähempänä luonnontilaista, joten suojavyöhyke noroon on oltava. Lisäksi uusi suunniteltu tie kulkisi 100 metrin matkan vain 20-30 metrin päässä norosta. Noron toisella puolen on jo olemassa toinen tie. Uuden tien läheisyys heikentäisi noron luonnontilaisuutta merkittävästi, sillä silloin molemmin puolin kulkisi tie ja jäljelle jäisi vain hyvin kapea-alainen kaistale metsää noron ympärille. Suunnitellun murskaamon ja uuden tien aiheuttamat pöly- ja meluhaitat ovat myös merkittävät alueen eliöstölle. Tie katkaisee alueen eliöstön kulkuyhteyden itäisiin nuoriin ja vanhempiin metsiin, mikä heikentää merkittävästi alueen eliöstön elinolosuhteita. Uusi tie käytännössä tuhoaisi noron varren luontoarvot.

Vaikutukset liito-oravan liikkumisalueeseen ja potentiaaliseen pesintäalueeseen

Ramboll Oy:n tekemän liito-oravaselvityksen mukaan alueella on havaittu seitsemän puuta, joiden tyvillä on ollut liito-oravan papanoita, näistä viisi sijaitsee suunnittelualueella. Selvityksen mukaan:

“Selvitysalueelle ei havaintojen perusteellla sijoitu luonnonsuojelulain mukaista liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. Havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että selvitysalueelle sijoittuu liito-oravan kulkuyhteys. Kulkuyhteydet on suositeltavaa huomioida maankäytössä. Toisaalta alueelle sijoittuva kulkuyhteys ei liene liito-oravalle soveltuvin mahdollinen, sillä oletetulle kulkuyhteydelle sijoittuu myös taimikoita ja nuoria kasvatusmetsäaloja.”

Mielestämme olettamus heikentyneestä kulkuyhteydestä ei saa viedä painoarvoa Rambollin selvityksessä olevalta havainnolta, että alueella esiintyy liito-orava ja että alueella on sille elinympäristöksi ja ruokailu-alueeksi soveltuvaa metsää (kuviot 3 ja 6). Tuoreet papanahavainnot kertovat, että kulkuyhteys on olemassa. Alueelle suunniteltu murskaamo tuhoaisi liito-oravan kulkuyhteyden ja sen myötä heikentäisi merkittävästi alueen liito-oravapopulaation elinvoimaisuutta. Alueella on tehty jo hakkuita, joten liitooravalle sopivan elinympäristön heikentämistä ei tule lisätä.

Puutteellinen luontoselvitys

Tehty luontoselvitys ei myöskään herätä meissä luottamusta. Yhdistyksemme teki retken kohteelle ja huomasimme luontoselvityksessä puutteita. Kuvion 3 kuvaus luontoselvityksessä:

“Nuori raudus/hieskoivikko, jossa sekapuuna kasvaa jonkin verran harmaaleppää. Kenttäkerroksen kasvillisuus on heinävaltaista ja kuvio on todennäköisesti entistä peltoa.”

Kuviolla on kuitenkin hyvin runsaasti myös haapoja ja kuusta jonkin verran. Liito-orava suosii haapoja pesäpuinaan, joten mielestämme on puutteellista jättää näin runsas haapapuiden esiintymä kertomatta. Lisäksi kuvio ei ole entistä peltoa runsaskivisyyden ja rinteen vuoksi, kenties vanhaa metsälaidunta. Kuvion 6 kuvaus on myös puutteellinen:

“Hakkuukypsä kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa rauduskoivua ja vähän mäntyä. Metsätyypiltään käenkaali-mustikkatyyppiä ja ylempänä rinteessä mustikkatyyppiä. Liito-oravalle elinympäristöksi soveltuvaa metsää.”

Kuvauksesta saa vaikutelman, että puusto olisi normaalia tasa-ikäistä talousmetsää. Puusto on kuitenkin luonnontilaisen kaltaista. Puusto on eri-ikäistä, kuusten joukossa kasvaa vanhoja mäntyjä ja koivua, sekä lahopuuta on jonkin verran.

VAATIMUKSET

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys vaatii, että maa-aines- ja ympäristölupa Vaajakosken Luhtalan tilalle (179-407-4-119) hylätään kokonaan.

LIITTEET

Luontoselvitys
Kuvaliite
Päätös luvasta

Ilmoitus päätöksestä

Jyväskylässä 17.10.2018
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Heikki Susiluoma, pj
Anne Pennanen, sihteeri