Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ja Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys jättivät 7.9.2006 yhdessä lausunnon Äijälänrannan asemakaavaehdotuksesta.

Yhdistykset toivat julki alueen merkityksen merkittävänä virkistysalueena monille kaupungin asukkaille sekä yhtenä Jyväskylän tärkeimmistä kevät- ja syysmuuton tarkkailukohteista lintuharrastajille. Ensisijaisena ehdotuksena lausunnon antajilla on kaavoitushankkeen peruuttaminen ja alueen säästämistä nykyisellään virkistysalueena, jossa luonnontilaiset rannat ja rantalehto yhdistyvät häviävään kulttuurimaisemaan.

Äijälänranta on esimerkiksi Jyväskylän ainoa paikka, jossa Suomesta hävinneeksi luokiteltu heinäkurppa on tavattu viime vuosina useampaan otteeseen levähtämästä muuttomatkalla. Kevättulvien aikaan kohteella tavataan säännöllisesti muun muassa alueellisesti uhanalaista (Eteläboreaalinen vyöhyke; Järvi-Suomi) taivaanvuohta. Euroopan unionin lintudirektiivin I-liitteen mukaisista lajeista, muun muassa sinirinta levähtää muuttoaikoina Äijälänrannan alueella. Direktiivilajien pesimä- ja muutonaikaisten elinympäristöjä on luonnonsuojelulain mukaan säilytettävä riittävä määrä ko. lajeille elinkelpoisina. Yhdenkin alueen tuhoaminen suistaa pitkällä aikavälillä lajien elinympäristöjen määrän epäsuotuisalle tasolle. Paikallisella tasolla tämä voi tapahtua vielä nopeammin. Alueella tavataan myös Jyväskylän nimikkolintua eli pikkutikkaa, joka kuuluu valtiohallinnon luokittelemiin valtakunnallisesti vaarantuneisiin lintulajeihin. Vuosina 2005-2006 toteutetussa Jyväskylän pesimälinnustokartoituksessa Äijälänranta kuuluu Jyväskylän lajirikkaimpaan alueeseen. Rehevän rantakasvillisuuden ympäröimä peltoalue on linnustoltaan Jyväskylässä ainutlaatuinen. Valtakunnallisesti huomattavista taantuneista lajeista kiurua ja töyhtöhyyppää tavataan Jyväskylässä ainoastaan kaavoitetulla alueella pesivänä. Alueella pesii myös Jyväskylän vankin kottaraiskanta ja se on myös pikkutyllin harvoja pesimisalueita Jyväskylässä. Valtakunnallisesti silmälläpidettävistä lintulajeista tavataan pesivinä kottaraisen lisäksi myös pensastaskua sekä kivitaskua.

Jos kuitenkin alue tulee rakennettavaksi, ehdotamme Äijälänrannan luontoarvojen säilyttämiseksi seuraavia muutoksia asemakaavamuutosehdotukseen. Ensinnäkin tulisi koko luonnontilainen tai luonnontilaisenkaltainen rantaviiva jättää koskemattomaksi. Tällöin rannassa kulkeva rantaraitti laiturille tulisi poistaa kaavasta. Tälle alueelle ei tulisi sallia minkäänlaisia laitureita tai venepaikkoja. Laiturit tulisi sijoittaa PV-alueelle. Lisäksi ehdotamme, että kaikki kerrostalot poistetaan Rekoolikadusta rantaan päin tai edes korkeat tornitalot, jotka sijaitsevat lähimpänä rantaa, siirretään Rekoolinkadun varteen. Näin saataisiin jätettyä pesimä- sekä muuttolinnustolle linnustolle pieni osa peltoalueesta yhtenäisenä jatkeena rannan luhta-alueelle.

Tällä hetkellä Äijälänrannan ranta ruovikkoineen ja lehtoineen suunnittelualueen eteläosassa tukee erinomaisesti Pitkäruohon suojelualuetta. Olemmekin huolissamme rakentamisen aiheuttamasta käyttöpaineen lisääntymisestä alueelle. Etenkin pientalojen puutarhoista on helppo kuljettaa alueelle puutarhajätettä tai käydä omatoimisesti harventamassa pensaslajistolle tärkeitä ”pusikoita”. Luontoarvojen kannalta näemme ainoaksi vaihtoehdoksi VL/s alueen muuttamisen SL- eli luonnonsuojelualueeksi, ja sinne kaavaillun ulkoilureitin poistamisen. Kaavaan merkitty VL/s alue on hyvin kapea ja sen keskeltä menevä ulkoilureitti häiritsisi lajistoa kohtuuttomasti aiheuttaen alueella käyttöpainetta ja sitä kautta ympäristön kulumista. Etenkin lintujen pesimäaikaan alueella ulkoilutettavat koirat häiritsisivät pesintöjä. Luontoselvityksessä arvokkaaksi luontokohteeksi merkityn lehtoalueen luonnontilaisena säilymiseen tulisi myös kiinnittää huomiota. VL/s-merkinnän muuttaminen SL-merkinnäksi turvaisi tätäkin aluetta.

VL/s-alueen poikki rakennettavan jätevesiputken rakentamisen haittavaikutukset ympäristölle on pyrittävä minimoimaan. Rauhanniementien rannanpuoleisen pään tienoilla tällä hetkellä VP-merkityllä alueella sijaitsevien maisemapuiden säilyminen on turvattava.

Luontoarvoiltaan tärkeiden, lähellä tiheää asutusta sijaitsevien alueiden säilyminen mahdollisimman luonnontilaisina on haasteellista. Tämän vuoksi onkin mielestämme tärkeää, että näiden alueiden kaavamerkinnät ovat riittävän tiukat.