Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

Katso ehdokkaiden vastaukset: Hyysy vaalikyselyn vastaukset kooste

(Katso myös Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen kuntavaalipaneeli 2021)

 

Esitimme seuraavat kysymykset puolueille:

 

Sveitsiä tulee kehittää luonto-, virkistys- ja matkailualueena. Ei kerrostaloja Sveitsiin.

Kaupunki on mahdollistanut osayleiskaavalla massiivisen kerrostalokeskittymän rakentamisen Sveitsin luonnonsuojelualueen viereen Sveitsin puiston eteläiseen osaan hotellin ja Aleksis Kivenkadun välillä. MeidänSveitsi liike keräsi nopealla aikataululla n. 3300 nimeä adressiin, missä vastustettiin rakentamista ja toivottiin Sveitsiä kehitettävän alueen luontoa ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Sveitsin virkistys-, matkailu- ja luontoarvot ovat Hyvinkään vetovoimatekijä ja luovat puitteet moninaisille ekologisesti kestäville toimille myös tuleville sukupolville. Valtuusto voi vielä vaikuttaa rakentamiseen alueen asemakaavoituksen ratkaisujen kautta. Rakentaminen on peruttamatonta.

 

Kaupungin metsiä on hoidettava jatkuvan kasvatuksen menetelmillä, ei avohakkuilla

Kaupungin metsänhoidossa on otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston suojelu sekä virkistyskäytön vaatimukset. Hakkuutavoilla ja -määrällä on tässä keskeinen merkitys. Kaupungin metsänhoitoa on tarkasteltava kokonaisuutena. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoito on otettava huomioon tulostavoitetta asetettaessa. Tavoitteena tulee olla edistää jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta, jossa ei tehdä erikseen kasvatus- ja uudistushakkuita. Jatkuvan kasvatuksen metsät vastaavat monessa tapauksessa rahalliselta tuotoltaan kasvatus- ja uudistushakattua metsää.

 

Luontokoulu takaisin Hyvinkäälle

Kestävän elämäntavan omaksuminen edellyttää vahvaa panosta yhteiskunnalta. Ympäristökasvatus on vaativaa ammattilaisen työtä. Luontokoulu PikkuTikan alasajo kaupungin säästösyistä oli erittäin lyhytnäköistä päätöksentekoa. Koulut, päiväkodit, yhdistykset ja yritykset voisivat tehdä paljon yhteistyötä tällä alueella, mutta työn organisointi edellyttää koordinointia. Ympäristökasvatuksen koordinaattorin palkkaaminen olisi ensimmäinen askel tässä tärkeässä kulttuurisessa muutostyössä.

 

Kaupunkiin on saatava lisää niittyjä pölyttäjille

Kaupunkiympäristössä luonnon monimuotoisuus on huvennut huolestuttavasti. Hyvinkäälle tarvitaan lisää luonnonkukkaniittyjä. Ne tarjoavat pölyttäjille ravintoa ja ilahduttavat kaupunkilaisia. Niittyjen perustaminen ja hoito vaatii työtä. Kaupungin on perustettava lisää niittyjä ja huolehdittava niittyjen hoidosta. Kaupungin myös syytä työskennellä niittyhankkeissa yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden hyvinkääläisten yhdistysten kanssa

 

Hyvinkäälle kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuisto säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Se on kaupunkiympäristössä sijaitseva kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden kokonaisuus. Kaupunki sitoutuu puiston suojeluun ja hoitoon. Kaupunkipuiston perustamiseksi on Hyvinkäällä tehty jo aikaisemmin valtuustoaloite. Se on nostettava esiin, päivitettävä ja kaupungin on tehtävä perustamishakemus ympäristöministeriölle.

 

Kaupungin hankinnoissa ilmasto- ja ympäristökysymykset määrääviksi

Kaupungin hankinnoissa tulee soveltaa sellaisia valintaperusteita, jotka takaavat ympäristön kannalta kestävämmät valinnat ja edistävät kiertotaloutta. Tämä edesauttaa kaupungin ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista sekä samalla tuottaa laadukkaita palveluita kaupunkilaisille taloudellisesti fiksuilla toimintatavoilla. Pelkkä rahalla mitattu hankintapäätös ei useinkaan johda ympäristön ja kaupunkilaisten kannalta parhaaseen hankintaratkaisuun.

 

Kytäjälle rakennettava kevyenliikenteen väylä

Mutkainen kylätie, jolla on raskasta liikennettä, on vaarallinen pyöräilijöille. Kytäjän-Usmin luonto tarjoaa hyvinkääläisille upean pyöräilymatkan päässä olevan lähiluontokohteen. Myös Kytäjän uudelta asuntoalueelta turvallisella pyörätiellä kulkeminen vähentäisi autoilua ja lisäisi asukkaiden hyvinvointia.

 

Ruokahävikin vähentämiseen on panostettava

Suomessa kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan koko elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia. Hyria Ruokahävikkiterminaali on hieno innovaatio ruoka-apua tarvitseville ja tarjoaa samalla kuntouttavaa työtoimintaa tätä tarvitseville.  Kaupungin tulee jatkaa ruokalaoissa, ravintoloissa ja kaupoissa syntyvän ylijäämäruuan käyttömahdollisuuksien selvittämistä ja tukea tähän liittyvän uuden liiketoiminnan syntymistä.

 

Kouluihin ja päiväkoteihin tarvitaan ilmasto- ja luontoystävälliseen ruokailukulttuuriin kasvattamista.

Tarvitaan määrätietoista työtä hyvinkääläisten ruokavalion muuttamiseksi ympäristöä säästäväksi, kasvispainotteiseksi. Lasten tietoisuutta ruuan ympäristövaikutuksista on lisättävä. Kaupunki voisi mahdollistaa tätä esim. kouluttamalla opetus- ja keittiöhenkilökuntaa.

 

Hyvinkää tarvitsee strategian omien luonnonvarojensa käyttämisessä

Hyvinkäältä murskataan kallioita ja metsiin halutaan perustaa jätealueita. Hyvinkään on tehtävä suunnitelma, missä tällaista toimintaa voidaan muuta ympäristöä kuormittamatta harjoittaa. Kyse on osaltaan maakunnallisesta maankäytön suunnittelusta, missä Hyvinkään pitää olla aktiivinen ja suojella mm. laajojen metsäalueiden säilymistä hiilen sitojina ja kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Viime kädessä tärkeät valinnat voidaan tehdä kaupungin yleiskaavoissa, joita tulisi tarpeen mukaan päivittää ja täsmentää laajoilla maaseutumaisilla alueilla.

 

Kaupunkilaisten osallisuusmahdollisuuksia alueensa maankäyttöön ja ympäristöasioihin on lisättävä.

On päästävä nykyisestä näennäiskuulemisesta aitoon keskusteluun ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Keinot eivät vaadi rahaa vaan tahtotilan. Tällaisia voisivat olla esim. kaupunkisuunnittelun työpajat, missä myös koululaisilla ja nuorilla voisi olla mielenkiintoista sanottavaa.

 

Hyvinkäälle suunniteltua ns. ”itäistä ohikulkutietä”  tulee tarkastella laajasti eri ympäristönäkökulmista.

Hyvinkäälle on suunniteltu jo pitkään ns. ”itäistä ohikulkutietä”. Ehdotettu tie kulkisi kaupunkitaajaman välittömässä läheisyydessä sekä tuhoaisi monen kilometrin matkalta monille asukkaille merkittäviä luonto- ja ympäristöarvoja. Liikenteen ilmastopäästöjen pitäisi puolittua vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittanee myös autoilun vähentymistä, joten tällaisen tien rakentaminen voi olla lyhytnäköistä ja kallista toimintaa. Toisaalta raskas kuljetusliikenne voi lisääntyä ja aiheuttaa kasvavia häiriöitä Ridasjärven kylälle, ellei uutta ohitustietä toteuteta. Toimivien viheryhteyksien turvaaminen on tiehankkeessa suuri haaste.

 

Kaupungin tulee olla aktiivinen toimija kiertotalouden ja siihen liittyvän yrittäjyyden edistämisessä.

Kiertotalous tarjoaa valtavan potentiaalin uudelle työlle ja työllistämiselle. Uudet yritysideat ja yrittämisen muodot edellyttävät yhteistä ideointia ja mahdollisuuksien avaamista. Kaupungin tulee olla tässä proaktiivinen toimija, koota kiinnostuneita ihmisiä asian äärelle ja edistää uutta yrittäjyyttä myös esim. tila- ja hankintaratkaisuin.