Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Ylä-Karjalan yhdistys

Ylä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Ylä-Karjalan Luonnonystävät ry

SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ylä-Karjalan luonnonystävät ry ja kotikunta Nurmeksen kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Nurmeksen ja Valtimon kunnat. Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat:
– edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan
– seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
– antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
– valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa viestimällä ja järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja.
– elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä.
– edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
– perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

3§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet. Perhe- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen jäsenen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksamalla vuotuisen Luonnonsuojeluliiton päättämän jäsenmaksun.

Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen maksamalla vuotuisen, Luonnonsuojeluliiton päättämän perhejäsenmaksun. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen, Luonnonsuojeluliiton päättämän jäsenmaksun. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Jäsenmaksut ja jäsenmaksuosuudet jäsenyhdistyksille päättää Luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksut määrää yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksestä eroaminen
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta jäsenmaksukaudelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua joulukuun loppuun mennessä.

Mikäli jäsen toimii Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä ja sääntöjä vastaan, voidaan yhdistyksen jäsen erottaa yhdistyksestä sen jälkeen, kun hänelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 varsinaista ja 0-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja toimikausi alkaa vuosikokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan kahden vuoden ajan vuosikokouksen päättymiseen asti. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro määräytyy arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9§Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi—maaliskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla, sähköpostilla tai ilmoituksella yhdistyksen internetsivuilla tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla-, perhe- ja opiskelijajäsenillä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2) Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5) Hyväksytään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
6) Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle.
8) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle.
9) Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
10) Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosikokouksesta alkavalle kaksivuotiskaudelle.
11) Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa kalenterivuodeksi.
12) Valitaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
13) Päätetään tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
14) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11§ Ilmoittamisvelvollisuus piirille
Yhdistyksen on lähetettävä piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle huhtikuun loppuun mennessä kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen kalenterivuoden toimintakertomus sekä tiedot yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuosuuksien saamiseksi. Tiedot voidaan lähettää sähköisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus ja piirihallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä ja piirihallitus on sen hyväksynyt. Muuttuneet säännöt on toimitettava piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle niiden hyväksymisen jälkeen.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Nurmeksessa 27.2.2017

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi liitytään paikallisyhdistykseen. Ylä-Karjalan luonnonystävät ry on SLL:n paikallisyhdistys Nurmeksessa…

Lue lisää