Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hollolan yhdistys

Hollola
Navigaatio päälle/pois

”Hollola-monta luontoa” sahaa omaa oksaansa.

Hollolan vetovoimatekijänä on ollut kautta aikain luonto. Nyt kunta kuitenkin toimii vastoin pari vuotta sitten keksittyä brändiään. Hollola on hakkauttamassa ekologisia käytäviä, joita pitkin metsien eläinlajit liikkuvat metsiköstä toiseen välttääkseen lajin sisäisen monimuotoisuuden häviämisen.

Hakkausuhan alla on Messilän eteläpuoleinen, Kintterönsuon luonnonsuojelualueen ja Pirunpesän luonnonsuojelualueen välinen, kapeimmillaan 50 m leveä metsäinen yhteys golfkentän ja teollisuusalueen välissä (PHKS:n terveysmetsä on osa Kintterönsuota).

Yhdistyksemme tavoitteena on tämän luonnonsuojelualueita yhdistävän kriittisen ekologisen käytävän, ”pullonkaulan” turvaaminen.

Ihmettelemme, miten Hollolassa voidaan tehdä näin huomattavia luontokatoa edistäviä päätöksiä, kun voimassa olevassa strategisessa yleiskaavassakin kohdetta pidetään kriittisenä itä-länsisuuntaisena ekologisena yhteytenä. Kaavaselitteessä todetaan seuraavaa:

“Ekologisen yhteyden jatkuvuus ja kytkeytyminen tulee turvata. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee huomioida reitin yhdistävät ja sille osuvat arvokkaat luontokohteet sekä varmistaa, että ekologinen yhteys säilyy yhtenäisenä, mahdollisimman leveänä, puustoisena ja luonnonolosuhteiltaan monipuolisena.”

Tällaista tarkastelua ekologisesti kestävine perusteluineen ei kuitenkaan ole tämän metsikön metsäsuunnitelman laadinnan yhteydessä tehty. Sen sijaan aiotaan tehdä lähes avohakkuu jättäen jäljelle vain harva puusto. Esitetyillä toimenpiteillä ei turvata yhteyden tarpeita, vaan heikennetään niitä merkittävästi. 

Ekologisia käytäviä tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen eri luonnonalueiden välillä, ja käytävien puuttuminen johtaa elinympäristöjen pirstoutumisen kautta lajiston tilan heikkenemiseen. Nykyisen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä saatavilla olevan tiedon valossa luonnon tilaa ei ole perusteltua heikentää esitetyillä toimilla. Kahden luonnonsuojelualueen välisen käytävän merkittävään häiritsemiseen tulee olla erityisen perusteltu syy, jollaista ei ole hakkuupäätöksiä tehtäessä esitetty. 

Tämänkaltaisen, kunnan strategisesta yleiskaavasta nousevan, luonnon monimuotoisuuden tilaan vaikuttavan merkittävän perusteen yli ei voida ajaa yksittäisillä, taloudellisiin ja puuntuotannollisiin perusteisiin keskittyvillä metsäsuunnitelmilla ilman riittävän laajaa arviointia ajantasaisin tiedoin. Kunnan lakisääteinen velvollisuus on edistää monimuotoisuuden suojelua alueellaan, ei heikentää sitä.

Kohdealueella on tavattu vanhan metsän indikaattorilajistoa ja sillä on jo runsaasti eri ikäistä lahopuuta. Tämä lajisto indikoi sen, että luonnolle arvokas pienilmasto on kehittynyt, ja lahopuujatkumo, vanhasta nuorempaan on olemassa. Esitetyt uudistushakkuut tuhoavat vaateliaan lajiston elinolosuhteet ja hakkuun reunavaikutus aiheuttaa Pirunpesän luonnonsuojelualueelle haittaa.

Nykyisin tunnetaan hyvin avohakkuiden aiheuttamat hyönteistuhot viereisille metsäkuvioille mm. kuivuuden lisääntymisen ja tuulenkaatojen takia. Kirjanpainajaa ei täten voida käyttää perusteluna hakkuulle.

Uskomme myös, että monet golfkentän käyttäjät arvostavat kentän viereisten metsien antamaa tuulensuojaa ja niiden luonnontilaisuutta.

Yhdistyksemme mielestä kunnan olisi syytä puunkaadon sijasta esittää ko. metsikköä METSO-kohteeksi johtuen sen merkittävästä roolista ekologisena käytävänä. 

Hollolan ympäristöyhdistys: Matti Laurila, pj