Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on kaksikielinen Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka jäseniä pääsääntöisesti ovat liittojärjestöjen Paraisilla asuvat jäsenet. Yhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä ja -tapahtumia sekä edistää luonnonsuojelua Paraisten alueella.

1. Retket

Yhdistys järjestää retkiä, joilla tutustutaan Paraisten sekä sen lähialueen arvokkaisiin ja monipuolisiin luontokohteisiin. Viikonloppuisin järjestettävät kevät- ja syysretket suuntautuvat yleensä hieman kauemmas, kuten esimerkiksi lähialueen kansallispuistoihin.

Vuodelle 2019 suunniteltuja retkiä ovat:
Tähtiretkiä helmi-maaliskuussa sekä mahdollinen pöllöretki
Kallioretki viime vuoden tapaan jollekin Paraisten kallioalueelle loppukeväällä tai
alkukesällä, arki-iltana.

Viikonloppuretket keväällä ja syksyllä
Lapsille suunnattu pimeäretki loppusyksyllä
Retkiin liitetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaopastuksia ja yleisöluentoja.

2. Muita luontoaiheisia tilaisuuksia

Osallistutaan kirjastojen Luonto lainassa -viikkoon mahdollisuuksien mukaan
Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista ja
kiinnostavista luontoaiheista. Esityksien aiheet tarkentuvat myöhemmin.

Kesäkuussa järjestettävä Luonnonkukkien päivä huomioidaan (mahdollinen retki)

3. Talkoot

Lenholmenin ruovikon ja rantaniityn niittotalkoita jatketaan kesällä 2019
Sandvikenin luonnonsuojelualueella järjestetään talkoita
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Arkipelagia-seuran kanssa apolloperhosten esiintymisen
kartoittamisessa sekä kohteiden kunnostamisessa. Asiassa tehdään yhteistyötä myös
maanomistajien kanssa.

Yhdistys järjestää vieraslajien torjuntatalkoot yhteistyössä kaupungin kanssa
mahdollisuuksien mukaan

4. Muu toiminta

Yhdistys seuraa kaupungin ja lähiympäristön alueen tapahtumia ja ottaa tarvittaessa kantaa ympäristöä ja luontoa koskeviin suunnitelmiin, ajankohtaisiin kaavoihin sekä muihin hankkeisiin. Yhdistys kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomioita myös Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön alueisiin.

Kannanotoissa ja muussa toiminnassa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin sekä muiden toimijoiden kanssa toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdistys jatkaa Munkvikin luontopolun ylläpitämistä. Yhdistys täyttää ensi vuonna 40-vuotta, syntymäpäivät huomioidaan yhdistyksen toiminnassa.

5. Jäsenhankinta ja viestinnän kehittäminen

Yhdistys kehittää keinoja etenkin lapsien ja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistys jakaa tietoa järjestämistään tilaisuuksista sekä ajankohtaisista luontoasioista netti- ja Facebook-sivuillaan, kauppojen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdessä ja Luonnonsuojelija -lehdessä.

 

Verksamhetsplan för år 2019

Pargas naturskyddsförening är en tvåspråkig lokalförening underställd Suomen luonnonsuojeluliitto och Natur och Miljö. Medlemmar är i huvudsak i Pargas bosatta medlemmar i förbundsorganisationerna. Föreningen anordnar för alla öppna, naturexkursioner och evenemang, samt främjer naturskyddet i Pargas-området.

1. Exkursioner

Föreningen anordnar i Pargastrakten utfärder under vilka man bekantar sig med värdefulla naturobjekt av varierande slag. Höst- och vårexkursioner som anordnas under veckosluten riktar sig i allmänhet litet längre bort, som t.ex. till nationalparker i närområdet.
Utfärder som planeras under år 2019 är:

Stjärn- och ugglekvällar i februari – mars

Bergsexkursion (liksom senaste år) i Pargastrakten en vardagskväll under senvåren eller
försommaren

Vår- och höstexkursioner under några veckoslut

På senhösten en mörkerexkursion avsedd främst för barn
I mån av möjlighet föregås exkursionerna av informationstillfällen under sakkunnig ledning.

2. Andra naturnära evenemang

Vi deltar i ” Natur till låns” – veckan som anordnas av, och i, biblioteken
I samband med vår- och höstmötena anordnas sakkunnigföreläsningar om aktuella och
intressanta ämnen rörande naturen.
Vi uppmärksammar ”De vilda blommornas dag” i juni. (Exkursion planeras)

3. Talko-arbeten

Vi fortsätter med slåttertalkona på Lenholmens strandängar
Röjningstalkon på Sandvikens naturskyddsområde
Samarbetet med Arkipelagia-seura och markägarna fortsätter. Det gäller kartläggning av
Apollo-fjärilens förekomst, samt iståndsättande av dess livsmiljöer.
Föreningen anordnar tillsammans med staden röjningstalko gällanse främmande, invasiva
arter.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2019 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2019:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse / Toimintakertomus 2016

Lue lisää