Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Verksamhetsberättelse / Toimintakertomus 2016

Styrelsen / Hallitus 2016

Ordförande / puheenjohtaja: Jussi Laaksonlaita Vice ordförande / varapuheenjohtaja: Oili Pyysalo Sekreterare / sihteeri: Sanna Autio
Kassör / taloudenhoitaja: Henrik Wrede

Övriga medlemmar / muut jäsenet

Tom Fredriksson
Solveig Jarlund-Sandström Asta Laiho
Ann-Maj Laurén
Maritta Laukkanen

Suppleanter/varajäsenet

Charlotta Hagman Milka Keihäs Helena Särkijärvi Tea Sundqvist

Verksamhetsgranskare / toiminnantarkastajat

Kari Penttinen
Marcus Duncker (varalla)

Medlemmar

7.3.2017

Föreningen är via Egentliga-Finlands naturskyddsdistrikt en medlemsorganisation underställd Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) och riksorganisationen Natur och Miljö (NoM). I slutet av året hade föreningen medlemmar 171, varav 108 tillhörde SLL och 63 NoM.

Verksamheten under år 2016

Föreningens huvudsyfte är att befrämja naturskyddet och naturkännedomen, och att anordna begivenheter för medlemmarna och ortens invånare för att stödja denna verksamhet. Under året ordnades flera sådana tillfällen. Föreningens talko- och utfärdsverksamhet har varit livlig. Vi har samarbetat med Skärgårdens nationalpark och vänsällskapet Arkipelagia-sällskapet. Våra ansträngningar att förbättra informationen har burit frukt. Detta syns i ett ökat deltagande i föreningens begivenheter. Föreningen har noga följt med händelser gällande verksamhetsområdets naturskydd och planläggningsärenden. I samband med kompletteringen av Natura 2000 har föreningen delgett Egentliga-Finlands NTM-central sina synpunkter.

Administration

Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger. Dessutom har styrelsen via e-post diskuterat aktuella frågor. Ansvarig för föreningens info-verksamhet har varit Asta Laiho, och förplägnadssidan har skötts av Tea Sundqvist. Ansvarig för talko-arbetena har varit Kaj-Ove Pettersson tillsammans med Maritta Laukkanen och Jussi Laaksonlaita.

Pargas naturskyddsförening rf
Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry. 7.3.2017

Föreningen har på basis av sitt medlemsantal rätt till tre representanter vid Varsinais-Suomen luonnon- suojelupiiri:s vår- och höstmöten.

Nämnda distrikts vårmöte hölls 13.3 i Pargas. Föreningen deltog tillsammans med distriktet i anordnandet av mötet. Föreningen representerades på mötet av Solveig Jarlund-Sandström, Jussi Laaksonlaita, Oili Pyysalo och Henrik Wrede. Efter mötet berättade föreningens ordförande Jussi Laaksonlaita om apollo- fjärilen. För de intresserade ordnades ett besök i kalkbrottet där Lennart Laurèn var guide.

Till NoM:s årsmöte i Karleby 10.4. sände föreningen ingen representant.
Föreningen deltog inte heller i Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri:s höstmöte i Nystad 19.11.2016.

Jussi Laaksonlaita har verkat som styrelsemedlem i Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, och som medlem i koordinationsgruppen i Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri:s vattensektion. Dessutom deltog han som representant för Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri i Förbundsmötet som ordnades i Åbo 3.-4.9 2016.
Asta Laiho har varit info-ansvarig i naturskyddsföreningarna både i Åbo och Pargas. Dessutom är hon styrelsemedlem (sekreterare) i Turun LSY.

Föreningens stadgeenliga möten

Föreningens vårmöte anordnades 14.3 i Livias yrkesinstituts (Fiskeriskolan) auditorium. Efter mötesförhandlingarna berättade chefen för Skärgårdshavets forskningsinstitut, Ilppo Vuorinen om Östersjöforskningen och om eutrofieringens och saltvattenspulsernas inverkan.

Höstmötet 22.11 hölls som vanligt i Livia-institutets lokaliteter. Saara Kankaanrinta berättade om utvecklandet av ett självförsörjande jordbruk när det gäller energi och näringsämnen, samt om framtidsplanerna för Qvidja gård.

Exkursioner

Stjärnkvällarna, som blivit en tradition, måste den 12.2 och den 15.2 inhiberas p.g.a. otjänlig väderlek. Torsdag 17.3. och 19.3. 2 personer deltog.

Utfärden ”Spår i vinternatur” 13.3 gick till Lemlax. På en ca 5 km lång runda bekantade sig ca 20 deltagare under ledning av Kaj-Ove Pettersson och Jussi Laaksonlaita med vinterns djurspår.

Vårutfärden 7.5. gick till Hyyppärä åsområde och Kultalähde i Salo, Kiikala. Som guide verkade Jarmo Markkanen från naturskyddsföreningen i Salo. 13 personer deltog. Föreningen ordnade buss- transporten med Henrik Wrdes veteranbuss.

Sedvanlig bergsutfärd, denna gång till Våno, Bålberget 1.6. Deltagarantal 20.
De vilda blommornas dag 19.6. Under Henrik Wredes ledning besökte 5 deltagare Lenholmens

naturskyddsområde.

Höstutfärd till Yyteri (Ytterö) i Björneborg 1.10. Vi gjorde med Oili Pyysalo som infödd guide, en
exkursion längs vasstränderna, de mäktiga flygsanddynerna och sandstranden. Föreningen ordnade för 30 deltagare varav 17 icke medlemmar, busstransport med Henrik Wredes Scania.

Pargas naturskyddsförening rf
Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry. 7.3.2017

Mörkerutfärd för familjen till Sandvikens naturskyddsområde 29.11. Vi lyssnade bl.a. till inspelade fågelläten. Guider var Jussi Laaksonlaita, Kaj-Ove Pettersson och Henrik Wrede. De 16 deltagarna bjöds på korv och varma drycker efter skogsvandringen.

Talko-arbeten

Föreningen anordnade tre talkon (5.7 , 6.7 , 12.7) på Lenholmens naturskyddsområde under Kaj-Ove Petterssons ledning. Det planerade talkot 13.7 inhiberades då man vid de föregående tillfällena redan hunnit slå all vass och gräset på strandängen på området framför fågeltornet. Flera års vasslåtter har tydligt börjat märkas i landskapet. 4 – 6 personer deltog i arbetet.

Talko-arbetena på Sandvikens naturskyddsområde framskrider. Tre talko-tillfällen anordnades, nämligen 18.4. , 20.6. och 15.8. Deltagare 10 – 15 personer. Man har räfsat, slagit gräs och bränt rishögar. Rundvandringar i området har anordnats för deltagarna.

Annan verksamhet

Under året har privatpersoner och media tagit kontakt med föreningen angående naturskydds- och naturvårdsfrågor. Vi har försökt ge råd och närmare upplysningar angående dessa.

Projektet att skydda apollofjärilen (Parnassius apollo)
Tillsammans med Arkipelagia-seura har föreningen fortsatt kartläggningen och iordningställandet av apollofjärilens förekomstplatser. Målet är att förbättra fjärilens livsmöjligheter, och att utreda risk- faktorer i samband med fjärilarnas förekomst. Vi har år 2016 insamlat observationsuppgifter om apollofjärilar bl.a. via Facebook och e-post. Turun Sanomat publicerade dessutom i augusti en intervju med föreningens ordförande Jussi Laaksonlaita.

Biblioteksveckan ”Natur till låns” ordnades under v.7. Föreningen bidrog med material (broschyrer och tidskrifter) till bibliotekets utställning

Skärgårdens miljömässa 10.-11.6. Föreningen presenterade sin verksamhet, och anordnade en växt- kännedomstävling med bilder under Pargas-dagarna.

Kartläggning av naturstigarna

Föreningen har samarbetat med Pargas stad. En grupp aktiva i föreningen har genomströvat naturstigarna på Nagu, och gett förslag om förbättringar. Föreningen underhåller också Munkvikens naturstig. Några informationstavlor har förnyats, och i stigens sträckning har små förändringar gjorts. Arbetet kommer att fortsätta under år 2017, och en rapport ges till staden under vintern 2017.

Besvär och ställningstaganden.

Föreningen inlämnade 19.9 till Egentliga-Finlands NTM-central besvär angående Miljöministeriets förslag tillkomplettering av Natura 2000 – områdena. I besvärsskriften understödde föreningen ministeriets förslag, och poängterade vikten av att skydda undervattensmiljöerna, samt vikten av behovet att komplettera skyddsområdena. Föreningen följer därtill noga med projekt som rör naturskydd och planering inom sitt verksamhetsområde.

Pargas naturskyddsförening rf
Paraisten luonnonsuojeluyhdistys ry. 7.3.2017

Information

Föreningen utvecklar fortgående sin informationsverksamhet. Exkursioner och talko-arbeten annonseras på föreningens Internet- och Facebooksidor, i lokalpressen och i tidningen Luonnonsuojelija, samt på anslagstavlorna. Till medlemmarna går också meddelanden via e-post. Medlemsbrev som också innehåller möteskallelser skickas inför vår- och höstmötena. Det märks tydligt att nya deltagare och medlemmar tackvare aktiv information kommit med i föreningens verksamhet.

Jussi Laaksonlaita intervjuades i Turun Sanomat i samband med skyddsprojektet gällande apollofjärilen.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och stabil. Årets utgifter var rätt små, och gällde närmast exkursioner, utställningar, och publika tillställningar. De största enskilda utgiftsposterna har varit utfärdernas och mötenas rese- och förplägnadskostnader. Föreningen strävar till att i fortsättningen minska utgifterna genom att än mer satsa på IT-information.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2019 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2019:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Lue lisää