Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Kittilän yhdistys

Kittilä
Navigaatio päälle/pois
Kittilän kultakaivosaluetta 2020                                                                    (Agnico Eagle)

YVA-prosessi

Yhteytemme kaivokseen alkoi 2010, kun kaivos laajensi toimintaansa. Laajennuksen ympäristövaikutusten arviointitoimien  (YVA) yhteydessä Agnico Eagle perusti YVA-ohjelman ohjaustyöryhmän, johon kutsuttiin kaivoksesen vaikutuksista kiinnostuneita ja riippuvia toimijoita. Työryhmän kokouksissa tarkasteltiin vaikutuksia:  ilman laatuun ja ilmastoon, vesistöihin ja veden laatuun, kalastoon ja kalastukseen, maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen, kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen, eläimistöön, luonnonsuojelualueisiin ja Natura 2000 alueisiin, maisemaan, liikenteeseen, meluun ja tärinään, ja ihmisiin ja yhteiskuntaan. YVA-ohjelmaa oli laatimassa Agnico Eaglelle suunnitteluyritys Pöyry Oyj.  Ohjelmassa tarkateltiin kolmea laajentumisvaihtoehtoa: pysytään nykyisellään, laajennetaan puolitoistakertaiseksi ja laajennetaan kaksinkertaiseksi.

Ohjausryhmä piti monia kokouksia, joissa käsiteltiin selvityskohteita yksityiskohtaisesti.  Esitetyt huomiot ja muutosesitykset kirjattiin ja huomioitiin jatkossa. YVA-ohjelmaa esiteltiin yleisölle Kittilän kunnantalolla ja Kiistalan koululla.

Kaivoksen yhteistyöryhmä

Vuonna 2014 Agnico Eaglen kittilän kaivos päätti perustaa yhteistyöryhmän, jonka tarkoitus määriteltiin seuraavasti:   Yhteistyöryhmän tarkoituksena on mahdollistaa tiedonvaihto sekä rakentaa ja ylläpitää keskusteluyhteys kaivoksen ja Kittilän alueen sidosryhmien välillä.

Yhteistyöryhmän kokoonpanoon kuuluvat: Kaivoksen johto ja työntekijöiden edustus, Kittilän kunta, elinkeinotoimi Kideve, koulutoimi, Kittilän yrittäjät, koulutuskeskus Redu, Kittilän seurakunta, Levin matkailu, Kuivasalmen Paliskunta, Lintulan ja Kiistalan kylät ja Kittilän Luonto ry.

Kokouksia pidetään 3-4 kertaa vuodessa, etupäässä kaivoksella. Kokouksissa käsitellään kaivoksen ajankohtaisia asioita: turvallisuutta, ympäristöä, tuotantoa, henkilöstöä, sidosryhmäyhteistyötä, taloutta, erilaisia projekteja ym.

Yhteistyöryhmälle on esitelty paikanpäällä kaivoksen toimintoja: rikastamoa, kaivosaltaita, vanhoja avokaivoskuoppia, vedenpuhdistamoa ja maanalaista kaivostoimintaa.

Yhteistyöryhmäläisiä on pidetty informoituina kaivoksen tapahtumista sähköpostein mm. allasvuodosta ja kaivostapaturmasta.

Näin kaivos hoitaa yhteiskuntasuhteita ja yhteyksiä alueen sidosryhmiin.

Tämän hetken ( talvi 2020 ) projekteja ovat nostokuilun rakentaminen  yli 1000 m:n syvyyteen, jolloin saadaan vähennettyä maanalaista kuljetusta kuorma-autoilla.  Rimmin pastalaitos ja keskuspumppaamo ovat valmistuneet. Rikastamon laajennus on edennyt suunnitellusti. Rikastushiekka-altaan NP3 sulkemissuunnitelmia tehdään ( tulee täyteen ) ja rikastushiekka-altaan NP4 rakentaminen on menossa. Loukisen purkuputken ympäristölupaa odotellaan. Putki on yli 20 kilometrinen ja sitä pitkin johdetaan vedenpuhdistamolta ( sulfaatinpoistolaitos ) kaivosvedet Loukisjokeen, jossa on monin kerroin suurempi virtaama kuin Seurujoessa. Näin saadaan Seurujoki puhtaammaksi.