Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigaatio päälle/pois

Grankulla miljöförening-Kauniaisten ympäristöyhdistys r.f:n säännöt 1.8.2013. Epävirallinen suomennos: Margarita Hidén (2016).

Kuva: Jonund, Wikimedia Commons/ CC-BY-SA

§ 1

Yhdistyksen nimi on Grankulla Miljöförening – Kauniaisten ympäristöyhdistys r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniainen. Yhdistyksen kielet ovat ruotsi ja suomi. Pöytäkirjakirjakieli on ruotsi tai suomi, rekisteröintikieli on kuitenkin ruotsi.

§ 2

Yhdistyksen tarkoitus on toiminta-alueellaan vaalia luontoa ja ympäristöä ja herättää kiinnostusta niihin. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa, järjestää tilaisuuksia ja esitelmiä, tiedottaa, tekee esityksiä viranomaisille ja muille tahoille. Lisäksi yhdistys ottaa tarpeen mukaan kantaa kysymyksiin, jotka koskevat sen toiminta-aluetta, edistää monipuolista luonnontuntemusta järjestämällä retkiä ja antaa opetusta luonnosta, harjoittaa nuorisotoimintaa ja edistää luontoa koskevaa tutkimusta.

§ 3

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi hankkimaan varoja jäsenmaksuilla, keräyksillä, tuilla ja muilla vastaavilla tavoilla sekä hankkimaan ja pitämään yllä irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§ 4

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet.

§ 5

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa toimimaan seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus valitsee joukostaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus valitsee joukostaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi valita työryhmiä ja kutsua niihin myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

§ 6

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

§ 7

Yhdistyksen kirjanpito ja toiminta hoidetaan kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 8

Vuosikokous järjestetään joka vuosi viimeistään maaliskuussa. Vuosikokouskutsun on oltava paikallislehdessä vähintään viikko ennen kokousta. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 4. Esitellään selostus yhdistyksen talouden hoitamisesta edellisenä kalenterivuonna sekä tilintarkastajien kertomus ja päätetään taseen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 6.  Päätetään jäsenmaksun suuruus.
 7. Tehdään ja päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8.  Hallituksen puheenjohtajan valinta
 9. Hallituksen 5-7 varsinaisen jäsenen ja 1-2 varajäsenen valinta.
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 11. Päätetään kokouskutsujen ilmoituslehdistä.
 12.  Muut hallituksen tai yksittäisten jäsenien esittämät asiat

§ 9

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää, jolloin kutsu hoidetaan § 8:ssa mainitulla tavalla. Ylimääräinen kokous pidetään, jos vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä pyytää sitä kirjallisesti. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kutsussa mainittuja asioita.

§ 10

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen pitää kirjallisesti ilmoittaa siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta vuodelta. Jos jäsenmaksu jätetään maksamatta, voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.

§ 11

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa (vuosikokouksissa tai § 8:n mukaan kutsutuissa kokouksissa), joiden välillä on ollut vähintään 14 vuorokautta, sen jälkeen kun hallitus on käsitellyt asian. Päätös tulee voimaan, jos vähintään kolme neljäsosaa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä hyväksyy ehdotuksen.

§ 12

Jos yhdistys puretaan, sen omaisuus on käytettävä tavalla, joka edistää yhdistyksen tavoitteita, mistä päätetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee voimaan vain jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä tukee ehdotusta kahdessa toisiaan seuraavassa, § 8:n mukaan kutsutussa kokouksessa, joiden välillä on ollut vähintään 14 vuorokautta. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriin.

§ 13

Muutoin seurataan yhdistyslakia.