Sijainti: Pääsivu / Yhdistys / Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma

vuodelle 2018


Toiminnan lyhyt kuvaus

 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry: n toiminta keskittyy luonnon-, ympäristön-, ja maisemansuojeluun Turun alueella. Yhdistys pitää tärkeänä kaupunkilaisten luontosuhteen ja ympäristötuntemuksen vahvistamista. Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin kampanjoihin ja tapahtumiin. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat jäsenistölle ja yleisölle tarkoitetut tapahtumat, kirjalliset kannanotot viranomaisten hankkeisiin sekä viestinnän kautta tapahtuva luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen.  Toiminta on erilaista eri vuodenaikoina, mikä havainnollistuu ideapankin tavoin toimivassa vuosikellossa.1. Luonnonsuojelu


Yhdistys toteuttaa käytännön luonnonsuojelutyötä toiminta-alueellaan mm. luonnonhoitotalkoiden, aloitteiden ja kannanottojen muodossa. Talkootoiminnalla yhdistys haluaa voimistaa talkooperinnettä tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin ympäristönsuojelun ja muiden yhdistysten kanssa. Talkoiden yhteydessä yhdistys antaa tietoa esimerkiksi jättiputken, jättipalsamin ja muiden vieraslajien haitallisuudesta ja torjunnasta sekä perinnemaisemien hoidosta.


Luonnonsuojelun edistämiseksi hallitus voi tehdä tarvittaessa aloitteita tai antaa kannanottoja Turun kaupungille.

 

Yhdistys on Ikimetsän Ystävät ry:n lahjoittajajäsen.2. Toimintaryhmät

 

Yhdistyksellä on toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on saada luonnonsuojelun eri osa-alueista kiinnostuneita henkilöitä mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistys tukee ryhmien toimintaa ja mainostaa niitä jäsenistölle varsinaista järjestötyötä kevyempänä osallistumismahdollisuutena.


Yhdistyksellä on ollut vuosien varrella useita erilaisia toimintaryhmiä ja hyviä uusia ehdotuksia tulee usein. Hallitus tekee arvion toimintaryhmien tarpeellisuudesta ja päättää niiden jatkamisesta ja perustamisesta. Ryhmän toiminnan on oltava linjassa yhdistyksen muun toiminnan ja arvomaailman kanssa. Ryhmän toiminnassa on mukana  hallituksen jäsen. Lisäksi ryhmä tarvitsee toimiakseen vähintään neljä muuta kiinnostunutta. Ryhmien tilanne käydään vähintään vuosittain lävitse ja toimimattomien ryhmien mainostaminen lopetetaan.

 

Tulevana toimintavuonna  toimintaansa jatkaa kaksi toimintaryhmää: kaava-, ja roskaryhmä. Retkiryhmä aktivoituu parin vuoden hiljaiselon jälkeen ja uutena aloittaa talkooryhmä. Kaavaryhmä ottaa kantaa kaupungin kaavoitus-, maankäyttö-, energia- ja jätehuoltoratkaisuihin. Roskaryhmä pyrkii vaikuttamaan turkulaisiin siten, että luonnon ja kaupungin roskaaminen vähenee ja tekee käytännön luonnonsuojelutyötä järjestämällä roskienkeruutalkoita eri puolilla Turkua. Retkiryhmä järjestää erilaisia retkiä yhdistyksen nimissä ja talkooryhmä järjestää perinnemaisemanhoito- ja vieraslajintorjuntatalkoita eri puolilla kaupunkia.

3. Ympäristökasvatus ja luontotietoisuus


Yhdistys järjestää erilaisia luontoretkiä, joilla halutaan lisätä osallistujien lajintuntemusta ja rohkaista kehittämään läheistä suhdetta ympäröivään luontoon. Oppaina retkillä voivat toimia yhdistyksen jäsenet tai ulkopuolelta palkatut tai vapaaehtoiset asiantuntijat. Yhdistys huomioi toiminnassaan myös lapset ja perheet ja järjestää silloin tällöin erityisesti näille suunnattua toimintaa, kuten Kevätseuranta -retkiä, tai osallistuu perheille tarkoitettuihin tapahtumiin. Yhdistys on mukana tukemassa Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin lasten luontokerhon toimintaa antamalla tilat kerhon käyttöön (mikäli kerho järjestetään vuonna 2018).

 

Yhdistys osallistuu Suomen luonnon päivän, Luonnonkukkien päivän ja kirjastojen Luonto- ja ympäristöviikon viettoon. Hiljaisuuden päivänä (8.10.) kiinnitetään erityistä huomiota hiljaisten alueiden säilymiseen. Valosaasteen vaikutuksia tuodaan esille WWF:n Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Myös muihin teemapäiviin, kuten Mahdollisuuksien Torille Turun päivänä, Maailman vesipäivään, Auton vapaapäivään, Älä osta mitään -päivään sekä erilaisille messuille, seminaareihin ja mielenilmauksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen


TLSY haluaa olla positiivinen ja rakentava toimija sekä alueen hallinnon että muiden kaupunkilaisten suuntaan. Yhdistys muistuttaa turkulaisten oikeudesta puhtaaseen ja monimuotoiseen luontoon tempauksilla, lausunnoilla ja mielipidekirjoituksilla.

 

Ympäristöhallinnon suuntaan yhdistys toimii mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lausuntojen ja muistutusten muodossa. Suurten hankkeiden YVA-menettelyt ovat erityinen painopiste. Tarvittaessa lausuntoja valmistellaan yhdessä muiden luonto- ja ympäristöjärjestöjen sekä asiantuntijoiden kanssa.

 

Kansalaisille tiedotetaan luontoa ja ympäristöä uhkaavista hankkeista, mutta toisaalta annetaan myös aktiivisesti tietoa positiivisista muutoksista asenteissa ja käytännöissä. Yhdistys keskittyy kertomaan kaupunkilaisille luontorakkauden ja luonnonsuojelutyön iloisista ja hauskoista puolista velvollisuudentuntoa herättelevän viestinnän lisäksi. Yhdistys järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia vuorovaikutuksen lisäämiseksi.


5. Muu toiminta


Vuonna 2018 Luonnonsuojeluliitto viettää 80-vuotisjuhlavuottaan, mikä huomioidaan myös TLSY:n toiminnassa. Liiton pääjuhlaa on kaavailtu Turkuun ja yhdistyksellä on siten keskeinen rooli tapahtuman järjestelyissä.


6. Viestintä


Yhdistys ylläpitää, kehittää ja päivittää säännöllisesti internetsivujaan, joilta löytyy tietoa yhdistyksestä, sen tapahtumista ja toiminnasta ja Turun luonnon erityispiirteistä. Internetsivuilla jäsenistölle tarjotaan myös tietoa yhdistyksen saavutuksista luonnon- ja ympäristönsuojelun saralla.

 

Yhdistys lähettää jäsenistölleen ja muille listan tilanneille sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa ja kaksi kertaa vuodessa jäsentiedotteen, joka postitetaan myös paperiversiona niille jäsenille, joille ei ole tiedossa toimivaa sähköpostiosoitetta, tai jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

 

Jäsenistöllä sekä muilla halukkailla on mahdollisuus liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle tai seurata yhdistyksen Facebook-sivua ja Twitter- ja Instagram-tiliä, joiden kautta muistutetaan ajankohtaisista asioista, tiedotetaan tulevista tapahtumista ja käydään keskustelua yhdistyksen toiminnasta. Liiton Luonnonsuojelija-jäsenlehteä käytetään tapahtumista ilmoittamiseen aina kun se on lehden ilmestymisaikataulun huomioiden mahdollista. Paikallinen medianäkyvyys on yhdistykselle aina pieni voitto ja näkyvyyttä pidetäänkin yllä sopivien tilaisuuksien tullen. Myös luonnonsuojelun positiivisista saavutuksista muistetaan viestiä.

 

Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jakamalla julkaistuja materiaaleja tapahtumissa ja sopivissa jakelupisteissä, kuten kirjastoissa. Viestinnässä korostetaan yhdistyksen roolia Suomen luonnonsuojeluliittoon kuuluvana paikallisyhdistyksenä.

 

Yhdistys kehittää aktiivisesti viestintäänsä ja jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sähköisen osallistumisen kautta.


Yhdistys panostaa myös hallituksen sisäisen ja aktiivien välisen viestinnän kehittämiseen. Halukkaat voivat esimerkiksi liittyä TLSY-aktiivien suljettuun Facebook-ryhmään.
7. Yhteistyö

 

Oleellinen osa yhdistyksen toimintaa on yhteistyö muiden paikallisten ympäristö- ja luontoalan järjestöjen, harrastusyhdistysten, opiskelijajärjestöjen ja mahdollisuuksien mukaan myös kaupallisten toimijoiden kanssa. Viime aikoina tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin hallitus ja Metsäjaos sekä muut luonnonsuojeluyhdistykset, Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri, Turun lintutieteellinen yhdistys ry (TLY), Turun Sieniseura ry, Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura ry (TEKS), Varsinais-Suomen Perinnemaisemayhdistys, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia) sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.8. Talous ja jäsenhankinta


Yhdistyksen jäsenmaksu tulevalle toimintavuodelle noudattaa Suomen luonnonsuojeluliiton suositusta. Jäsenmaksutuloilla yhdistys mm. kustantaa Luonnonsuojelukeskuksen vuokran, jäsenkirjeiden kulut, tapahtumien järjestämisen ja tukee retkien järjestämistä. Yhdistys voi hankkia varoja mm. hakemalla erilaisia avustuksia, järjestämällä hyväntekeväisyystapahtumia ja myymällä liiton luontokaupan tuotteita.

 

Yhdistys tekee aktiivista jäsenhankintaa messuilla, retkillä ja muissa tapahtumissa. Erilliseen jäsenhankintakampanjaan voidaan hakea liiton avustusta. Yhdistys osallistuu valtakunnallisiin liiton jäsenhankintakampanjoihin, kuten Norppahaasteeseen. Yhdistyksen asemaa liittoon kuuluvana paikallisyhdistyksenä tuodaan kaupunkilaisille selvemmin esille. Jäsenhankinnan kannalta myös liiton näkyvyys kaupungissa on tärkeää.


9. Harjoittelijat ja vapaaehtoiset


Viime vuosien tavoin yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja sopiville harjoittelijaksi hakeville opiskelijoille. Myös opinnäytetyön tekijöille pyritään järjestämään sopivia projekteja. Yhdistys voi toimintavuoden aikana ohjata n. 1-3 harjoittelijaa ja opinnäytetyöntekijää, tarjoten näille työskentelymahdollisuuksia mm. talkoiden, Luonnonkukkien päivän ja Suomen luonnon päivän tai muiden tapahtumien toteuttamisen parissa. Harjoittelun ja opinnäytetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus ja projektien tarkempi kuvaus löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

 

Ennen kaikkea yhdistys haluaa löytää luonnonsuojelusta kiinnostuneita henkilöitä ja saada heidät mukaan kehittämään yhdistyksen toimintaa. Apuna tässä toimii myös liiton vapaaehtoispankki, jonka kautta ilmoittautuneille etsitään mielekästä tekemistä yhdistyksessä. Yhdistys innostaa jäsenistöä ja vapaaehtoisia mukaan aktiivien tapaamisiin, jotta toiminta säilyisi inspiroivana ja monipuolisena.10. Jäsenten ja aktiivien hyvinvointi


Yhdistyksen sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kevennykseksi kutsutaan puhuja pitämään esitelmä ajankohtaisesta ja kiinnostavasta aiheesta. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksen aktiivit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa kaikille jäsenille avoimiin jäseniltoihin. Jäsenilloissa on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa, ja erityinen teema tai alustus jostakin luonnonsuojeluun tai luontoon liittyvästä aiheesta. Myös yhdistyksen eri toimintaryhmät kokoontuvat tarvittaessa.

 

Aktiivien tapaamiset (jäsenillat) ja vuosikokoukset pidetään useimmiten Luonnonsuojelukeskuksessa (Martinkatu 5). Yhdistyksen tilat ovat muiden järjestöjen vuokrattavissa, jolloin tiloille saadaan mahdollisimman suuri käyttöaste. Luonnonsuojelukeskuksessa on kaikille avoin luonto- ja ympäristöaiheinen kirjasto, jonka kirjaluettelo löytyy yhdistyksen nettisivuilta.


Syksyllä pyritään järjestämään jokin tilaisuus erityisesti uusille jäsenille ja vapaaehtoisille, joko erikseen tai jäsenillan yhteydessä, jossa tarkoituksena on antaa kiinnostuneille kuva siitä, miten luonnonsuojelua voi yhdistyksen kautta edistää ja millaista apua uusilta aktiiveilta toivottaisiin.


Joskus kokoonnutaan myös pitämään hauskaa ja keräämään energiaa muissa kuin luonnonsuojelullisissa merkeissä. Esimerkiksi toimintavuoden kruunaa pikkujoulujuhla, jossa syödään hyvin ja tutustutaan paremmin muihin aktiiveihin.

« syyskuu 2018 »
syyskuu
matiketopelasu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930