Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vastaa kyselyyn ja auta kartoittamaan vesien nousuesteitä!

Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuosi ”Vapauta virrat” käynnistyy maaliskuussa. Liiton tavoitteena on saada huomio virtavesiluontoon, sillä luonnontilaisia virtavesiä on jäljellä enää vain muutama prosentti alkuperäisestä määrästä; vesirakentaminen, kuivatus ja muu maankäyttö on tuhonnut tai heikentänyt virtavesien tilaa. Tänä päivänä esimerkiksi kaikki Etelä-Suomen purotyypit ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Vesivoima on Suomessa padonnut lähes kaikki joet. On kohtuullista, että korjaamme vanhoja virheitä ja palautamme uhanalaiselle vesiluonnolle vuoteen 2050 mennessä ainakin kymmenyksen padotuista vesistä. Monen joen osalta olisi tarvetta päivittää ja tarkistaa kalatalousvelvoitteita ja edistää ratkaisuja ympäristöhaittojen lieventämiseksi.

Viestinnällisesti haluamme kiinnittää huomiota myös virtavesien merkitykseen virkistyskäytölle, maisemalle sekä merkitykseen hyvin monille lajeille kaloista vesihyönteisiin ja saukoista simpukoihin saakka. Uhanalainen jokirapu sinnittelee vielä vesistöissämme, mutta sekin hyötyisi virtojen vapauttamisesta ja elinympäristöjen kunnostamisista. Virtavedet ovat myös ihmisen kotiseutuhistorian lähteitä ja tuhansien tarinoiden innoittajia.

Virtavesi-teeman rinnalla vaikutamme vesienhoitosuunnitelmiin, vesilain uudistamiseen, merenhoitoon sekä kuntavaalien teemoihin. Kesällä tuomme esille puhtaiden uimavesien tärkeyttä kaikille suomalaisille.

Varsinais-Suomi on varsin alavaa, mutta meilläkin on suurimpien jokien koskissa useita pien- ja minivoimaloita. Lisäksi monet vanhat mylly- ja sahapadot estävät kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista. Kosket ja joet voisivat olla runsaiden virtaamien aikoina kohisevia ja kuohuvia elinympäristöjä monille lajeille. Myös itse jokiluonnon luontotyypit tulvaniityistä tulvametsiin ovat hyvin harvinaisia. Patojen lisäksi pienemmät nousuesteet kuten tie- ja siltarummut estävät eri lajien liikkumista ja esimerkiksi taimenen ja monen kevätkutuisen kalalajin nousua kutupaikoilleen. Varsinais-Suomen vesiluonnon erityispiirteitä ovat myös Saaristomeren matalat merenlahdet, mereen laskevat pienet purot, fladat ja kluuvijärvet, jotka ovat tärkeitä sekä kaloille että laajemmin luonnon monimuotoisuudelle.  Näiden tärkeiden elinympäristön suojeluun ja kunnostukseen olisi syytä kiinnittää erityistä huomioita.

Luonnonsuojelupiiri kerää vinkkejä yleisöltä vesiemme nousuesteistä. Havainnot voi ilmoittaa kartalle alla näkyvän linkin kautta ja mukaan voi liittää valokuvia.  Kartalla ovat jo SYKE:n tietokannasta saadut nousuesteet.

Linkki kyselyyn: http://pato.apomikti.fi/