Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Suot

Uudenmaan piirin suot

Suot ovat Suomen alkuperäisluontoa, joka on Uudellamaalla uhanalaistunut. Tälle sivustolle kootaan tietoa Uudenmaan soista ja niiden suojelusta.

Uudenmaan piirin soiden nykytilaRastilan nevan pitkospuut

 

Uudenmaan alueen luonnontilaiset ja ennallistamiskelpoiset suot ovat vähentyneet huomattavasti alkuperäisestä määrästä. Niiden säilyminen onkin uhattuna. Suon tila on riippuvainen sen vesitalouden häiriöttömyydestä, johon vaikuttaa ihmisen toiminta sekä suolla ja sen koko valuma-alueella. Kauempanakin suosta tehty ojitus, vesienrakentaminen, metsätaloustoimet, teiden rakennus tai pohjaveden otto voivat vaikuttaa suolle tulevan veden laatuun ja määrään ja näin esimerkiksi normaalin kevättulvan pääsy suolle saattaa estyä. Tiheään rakennetulla Uudellamaalla ovat suoalueet pirstoutuneet maankäytön seurauksena ja näin suolajiston elinolosuhteet ovat heikentyneet.

Kuva: Rastilan nevan pitkospuut / Kai Juura

Metsäojitukset

 

Suoluontoa uhkaa maankäytön eri muodot ja erityisesti metsäojitukset, jotka olivat voimakkaimmillaan 1960- ja 1970 -luvuilla. Ojituksen myötä suon vesitalous ja turpeenmuodostus häiriintyvät, mikä vaikuttaa haitallisesti suon tyypilliseen ekosysteemiin. Suolla tapahtuvien ojitusten lisäksi luonnontilaisuutta uhkaa lähialueiden ojitukset ja muu maankäyttö. Ojittamattomia soita on enää noin  40 % alkuperäisestä suoalasta (4,1 milj. ha), josta 1,7 milj. ha sijaitsee Etelä-Suomessa. Hemi- ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä ojittamattomia soita on vain 0,35 milj. ha.

 

Turpeenotto

 

Nykyään suurimpana uhkana suoluonnon säilymiselle on turpeenotto. Turpeenotolla on vaikutuksia suon vesitasapainoon ja sitä kautta muuhun eliöstöön. Lisäksi toiminnalla on haitallisia vesistö- ja pölyämisvaikutuksia. Ojitusten seurauksena suuri osa soistamme on muuttunut hiilinieluista tai kasvihuonekaasutaseeltaan neutraaleista ekosysteemeistä huomattaviksi hiilen lähteiksi. Luonnonsuojeluliitto sijoittaakin energiaturpeen fossiilisten polttoaineiden sarjaan. Turvetta käytetään energiaturpeen lisäksi kuiviketurpeena ja kasvuturpeena.

 

Retkeily suollaPitkospuut Rastilan nevalla

 

Suot ovat hyviä luontoretkikohteita. Retkeilemällä pääsee tutustumaan suoluonnon monimuotoiseen lajistoon ja kauniiseen maisemaan. Uudenmaan alueellakin löytyy hyviä suoretkikohteita, joihin voi tutustua itsenäisesti tai ohjatuilla retkillä. Uudenmaan piirin paikallisyhdistykset  järjestävät opastettuja suoretkiä ja kasvikursseja lähialueiden soille.

Kuva: Pitkospuut Rastilan nevalla / Kai Juura

 

Vaikuttaminen

 

Uudenmaan piiri ja paikallisyhdistykset pyrkivät vaikuttamaan suoluontokohteiden säilymiseen Uudellamaalla. Piiri ja yhdistykset ovat muun muassa lausuneet turpeenoton yva-selvityksistä ja ympäristöluvista. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla on lisäksi käynnistynyt keväällä 2009 maakuntakaavojen uudistukset, joissa käsitellään soita sekä suojelu- että turpeenottomielessä. Nyt onkin panostettava siihen, että maakuntakaavoituksessa säilytetään luonnontilaisia ja ennallistamiskelpoisia soita myös Uudellamaalla.

 

 

Lisätietoja:

 

Päivitetty 24.9.2012 /KJ