Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / Uudenmaan metsien käyttöön kaivataan kestävyyttä lisääviä muutoksia

Uudenmaan metsien käyttöön kaivataan kestävyyttä lisääviä muutoksia

Uudenmaan metsät ovat tärkeitä luonnolle ja kasvavan väestön virkistykselle. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt kymmenen esitystä maakunnan metsien suojelun ja hoidon parantamiseksi.

"Suuri ja koko ajan kasvava asukasmäärä korostaa virkistyskäyttöön sopivien monipuolisten metsien säilyttämisen tärkeyttä. Tämä on tärkeää kansanterveydenkin kannalta", sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin puheenjohtaja Laura Räsänen. "Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä on Suomessa eniten metsissä ja perinnebiotoopeissa."

Uudenmaan metsien käytön saaminen kestäväksi vaatii merkittävää metsien lisäsuojelua kaikkien omistajaryhmien mailla, metsätalouskäytäntöjen monipuolistamista sekä hakkuumäärien pitämistä maltillisina", sanoo luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola. "Kaikki tämä on hyödyksi myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät tulisi jatkossa nähdä kaavoituksessa mahdollisen rakennusmaan sijasta säilytettävänä rikkautena. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin kasvavilla kaupunkialueilla, jossa metsämaan kiivas rakentaminen on uhka luonnon lisäksi ihmisten elinympäristön viihtyisyydelle ja terveellisyydelle.

"Suomen luonnonsuojeluliiton 80-juhlavuoden pääteema on metsät", kertoo erityisasiantuntija Tapani Veistola. "Uudenmaan piirin metsätavoitteet jalkauttavat myös Luonnonsuojeluliiton valtakunnallisia metsätavoitteita Uudellemaalle. Toivomme, että metsätavoitteet otettaisiin huomioon metsäsektorin lisäksi kunnissa ja mahdollisessa uudessa maakunnassa, jonka tehtäviin kuuluisi luonnonsuojelun edistäminen. Lisäksi jokainen metsänomistaja voi aina itse toimia metsälain minimiä kestävämmällä tavalla."

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kevätkokouksen hyväksymät metsätavoitteet:

1. Uudenmaan metsiä on hoidettava kestävästi ja moniarvoisesti.

2. Metsiä on suojeltava hiilivarastoina ja -nieluina.

3. Kaikkien omistajaryhmien, erityisesti kuntien ja valtion, on lisättävä metsien suojelua.

4. Uudenmaan metsien hakkuumääriä ei voi kestävästi lisätä.

5. Talousmetsien hoidossa on tarjottava vaihtoehtoja avohakkuille.

6. Kuntien on otettava metsien käsittelyssään huomioon luontoarvot, maisema, virkistyskäyttö ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet.

7. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt tulee turvata lain edellyttämällä tavalla.

8. Suometsien ojituksista ja avohakkuista tulee luonto-, ilmasto- ja vesiensuojelusyistä luopua.

9. Kaavoituksella on turvattava laajat metsäalueet, tärkeät ekologiset yhteydet, muut luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävät metsät, kuten pääkaupunkiseudun Viherkehä.

10. Päivittäiseen virkistyskäyttöön sopivia lähimetsiä tulee olla kävelymatkan päässä.

 

Lisätietoja

- suojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974

- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

- puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795

- Uudenmaan piirin tavoitteiden pitkä versio verkossa: https://bit.ly/2wibEj1

- Luonnonsuojeluliiton metsätavoitteet: https://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/tavoitteemme


Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote 7.5.2018

Kuva: Laura Räsänen: LInlon metsä, Kirkkonummi