Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Nurmijärven Kissanojan alueella

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Nurmijärven Kissanojan alueella

(23.11.2017)

 

Uudenmaan ELY-keskukselle

 

Aloite lahokaviosammalen suojelurajauksen tekemiseksi Nurmijärven Kissanojan alueella

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää, että Uudenmaan ELY-keskus tekee luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisen suojelurajauksen erityisesti suojeltavalle lahokaviosammaleelle (Buxbaumia viridis) Nurmijärven Kissanojan alueella. Lajin esiintymismetsää uhkaa kaavaehdotukseen sisältyvä tievaraus sekä EV-varauksen voimakkaankin metsänkäsittelyn salliva kaavamääräys.

 

Saamiemme tietojen (puhelinkeskustelu Selen Raiskila/Nurmijärven luonto ry ja Juha Lumme/Uudenmaan ELY-keskus 15.11. 2017) mukaan suojelurajauksen tekoa ei ole tähän mennessä katsottu tarpeelliseksi. Perusteluna menettelylle on kerrottu se, että alueelta tähän mennessä havaittu esiintymä on sivummalla suunnitellusta tiestä. Mahdollisesti asiaan vaikuttaa myös se, että alueelta on havaittu vain yksi esiintymä.

 

Luontoharrastajien keväällä 2017 alueelle tekemä maastokäynti oli luonteeltaan esiselvitys. Sen yhteydessä ei riittävällä tarkkuudella käyty läpi muun muassa kaikkia tielinjauksella ja sen vaikutuspiirissä olevia, lahokaviosammalelle sopivia lahopuita. Muistiossa (Savola 22.5.2017), jonka yhteydessä tieto lahokaviosammalen esiintymisestä toimitettiin kaavoittajalle sekä Uudenmaan ELY-keskukselle, on useaan kertaan todettu alueella tehty järjestöselvitys epäkattavaksi:

 

"Yhdelläkään osa-alueella selvitys ei ollut kattava eli potentiaalisesti ja todetusti arvokkaita alueita jäi selvitysalueiden ulkopuolelle. Myöskään kaikkia vaateliaan ja uhanalaisen lahopuulajiston kannalta lupaavia lahopuita ei inventointiajan puitteissa ollut mahdollista inventoida kattavasti (s. 2).

 

Alueelta havaituista lajeista merkittävin on puron eteläpuolen vanhalta kuusimaapuulta havaittu lahokaviosammal (Buxbaumia viridis). Kyseessä on äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltu luontodirektiivin liitteen II laji, joka kuuluu myös luonnonsuojelulain 47 § mukaisiin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Kissanojan ympäristön vanhan metsän alue on lajille hyvin sopivaa elinympäristöä. On todennäköistä että selvitysalueella tai sen itäpuolisella, tämän selvityksen ulkopuolelle jääneellä Kissanojan varren lehtovaltaisella alueella on lisää lajin esiintymiä (s. 8).

 

Kummankin kaava-alueen osalta nykyinen kaavojen luontotietopohja on ilmeisen riittämätön muun muassa METSO-elinympäristöjen, uhanalaisille ja vaateliaille lahottajalajeille ilmeisen merkittävien metsien sekä lahokaviosammalen esiintymisen osalta. Myös osin tunnistettujen luontokohteiden arvottamisessa ja arvojen riittävässä kaavallisessa huomioinnissa on kehittämistarvetta (s. 10).”

 

Nykyinen asemakaavaehdotus ei takaa lajin ydinalueen riittävää säilymistä

 

Ilveskallio pohjoisen asemakaavaehdotus ei nykymuodossaan turvaa lajille optimaalisen metsäalueen riittävää säilymistä. Vain puron läheinen osa edustavasta vanhan metsän alueesta on osoitettu suojelevalla merkinnällä (EV/s-4).

 

Vanhan metsän alueen itäosan poikki esitetty uusi tielinjaus tuhoaa suoraan osan arvokkaasta metsästä ja lisäksi muuttaa pienilmastoa tien lähialueella. Vanhan metsän alueen pohjoisosa on esitetty pelkästään suojaviheralueena (EV), jonka kaavamääräystä ("Alueella säilytetään olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta") ei voi pitää riittävänä lahokaviosammalen vaatiman suojaisan pienilmaston sekä lahopuujatkumon kannalta.

 

Rajauksen tekeminen on perustelua myös siksi, että kevätaikaisenkin lajistoesiselvityksen perusteella kyseessä on Nurmijärven oloissa poikkeuksellisen arvokas vanha metsä. Huomattavan hyvästä kuusilahopuujatkumosta kertovat muun muassa alueelta havaitut alueellisesti uhanalaiset tai valtakunnallisesti silmälläpidettävät kääpä-, orvakka- ja sammallajit (yhteensä 8 lajia) sekä useat muut arvokkaita metsäelinympäristöjä indikoivat lajit.

 

Toissijainen ratkaisu

 

Mikäli ELY-keskus ei tee suojelurajausta, toivomme sen vaativan kuntaa selvittämään ja turvaamaan kaavoituksella lajin mahdollisen esiintymisen esitetyn tien vaikutuspiirissä sekä vanhan metsän alueen pohjoisosassa (alueella, joka on jätetty s-4-merkinnän ulkopuolelle) nykyistä tarkemmin.

 

Lisätietoja: Keijo Savola, suojeluasiantuntija, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com


LIITE Keijo Savola: Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan sekä Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista. 22.5.2017.

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

 

 

 

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja     luonnonsuojeluasiantuntija