Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

(6.7.2017)

 

Uudenmaan ELY-keskukselle

 

Viitaten kuulutukseenne UUDELY/6518/2016

 

 

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Nurmijärven Luonto ry

toteavat hankkeesta seuraavaa:

 

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan. Sen itäpuolella on valtion omistama Kivelän luonnonsuojelualue. Etäisyys Nuuksion kansallispuistoon on noin 1 kilometri. Hankealueen haitat erityisesti lähialueen asukkaille, Kivelän luonnonsuojelualueelle sekä alueen lähiympäristölle tulisivat olemaan merkittävät.

 

 

Kivelän luonnonsuojelualue ja hankealueen kalliot

 

Kivelän luonnonsuojelualue on kooltaan 14,7 ha (YSA205377). Sen suojeluarvot ovat metsien monimuotoisuus (METSO), lahopuusto, pienvedet sekä lehdot. Olosuhteiden muuttumisen kuvaaminen ja eliöstön vasteiden arvioiminen on oleellinen osa YVA-prosessia, jossa suojellaan lähiympäristöä muutoksilta ja pilaantumiselta. Vaikutusten arvioinnissa on tehtävä tarkempi kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys Kivelän luonnonsuojelualueen häiriöherkkyyden perusteella. Luonnonsuojelualueella on myös luontodirektiivi lajin liito-oravan elinalue. Lisäksi vaikutusten suuruutta ja todennäköisyyttä on tarpeen arvioida myös hankealueen kallioiden osalta. Vähäpuustoiselta kallioalueelta tulisi selvittää luontodirektiivin suojaamien perhosten mahdollinen esiintyminen. Lisäksi hankealueella sijaitsevan isovarpurämeen tila tulisi selvittää.

 

Ekologinen yhteys

 

Suunnittelualueen etäisyys Nuuksion kansallispuistoon on 1 kilometri. Paikallinen pohjois-eteläsuuntainen ekologinen yhteys kulkee Kivelän luonnonsuojelualueen kautta (Klaukkalan osayleiskaava). Lisäksi maakunnallinen viheryhteystarve on merkitty kulkevaksi Klaukkalan Isosuon länsipuolelta yhtyen ulkolureittiin. Ulkoilureitti/viheryhteys kulkee Lepsämänjoen vartta Nuuksion kansallispuistoon. Ekologisten yhteyksien säilymistä ja toimivuutta suhteessa Nuuksion kansallispuistoon tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti YVA-selostuksessa. Katsomme, että hankealueen kautta kulkeva pohjois-eteläsuuntainen metsäekologinen yhteys edustaa todellisuudessa vähintään seudullista ja käytännössä maakunnallisesti merkittävää viheryhteystasoa.

 

Betonijätteen käyttäminen maanrakennuksessa ja sen vaikutus pohjaveteen, sekä hulevesien vaikutus Lepsämänjokeen (Vantaanjoen Natura-arvioinnin tarve, LSL 65 §)

 

Hankkeessa aiotaan käyttää betonimursketta kenttäpohjan rakentamisessa. Murskeista rakennettavan kenttäpohjakerroksen paksuus olisi max. 6 metriä, sekä meluvallien korkeus 15-20 metriä. Yhteensä betoni- ja tiilimursketta käytettäisiin 1-1,1 milj. tonnia. Lisäksi kenttäkerroksen rakenteissa aiotaan hyödyntää asfalttijätettä. Hulevesivaikutusten arvioinnissa tulee huomioida betonimurskeen korkea alkalisuus (pH 11), haitta-aineet sekä niiden vaikutus vesistöihin ja pohjaveteen.

 

Muut arvioitavat haitat

 

Pölyn leviämistä tulisi arvioida mallin kautta, sillä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alle 100 metrin päässä. Pölyn leviäminen Kivelän luonnonsuojelualueelle tulisi arvioida myös. Korostamme, että hankkeesta ja sen liikenteestä aiheutuu pölyn ohella myös merkittävää meluhaittaa. Meluhaitan arviointi on tehtävä yhteisvaikutuksessa Lahnuksen ampumaradan kanssa. Vaikutuksia on arvioitava myös luontodirektiivilajien osalta sekä miltä osin ne heikentävät lajien elinolosuhteita. Lisäksi hankealueen valaiseminen ja sen vaikutusten arvioiminen tulee ottaa huomioon.

 

 

Lisätietoja

 

metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola at sll.fi

 

 

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

 

Laura Räsänen Ursula Immonen

puheenjohtaja toiminnanjohtaja

 

 

 

NURMIJÄRVEN LUONTO RY

 

Selen Raiskila Petri Puolakka

puheenjohtaja taloudenhoitaja

selen.raiskilaat sll.fi

puhelin: 050 3727078