Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Lausunto Salon Näsen tuulivoimapuiston yva-ohjelmasta 22.10.2010

Lausunto Salon Näsen tuulivoimapuiston yva-ohjelmasta 22.10.2010

                                                                                                                        22.12.2010
Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lausunto Salon Näsen tuulivoimapuiston yva-ohjelmasta

Hankkeen vaikutukset voivat ulottua Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin alueelle, joten piiri
lausuu asiasta seuraavaa.

Yleisesti ottaen kannatamme tuulivoimaa. Tämä arviointiohjelma on kuitenkin hyvin yleinen. Siitä
ei valitettavasti oikein selviä kuka tekee mitä missä ja milloin. Aikataulun perusteella (s. 42)
nähtävästi ei mitään uutta aiotakaan tehdä ainakaan maastossa. Itse asiassa arviointiohjelmasta
ilmenee, että maastotyöt on jo tehty ennen ohjelman jättämistä ja lausuntokierrosta. Tällainen
lähtökohta ei sovi arviointiohjelmalle.

Huoltotiet ja sähkölinjat tulee sisällyttää hankekokonaisuuteen. On hyvä, jos voimajohtona
olemassa olevaa 110 kV-linjaa, mutta teiden ja tuulivoimaloiden sijoittelusta tulee esittää kaksi
erilaista vaihtoehtoa. 0 ja 1 ei ole tässä riittävä vaihtoehtovertailu.

Selvityksiä vaativat
- liito-oravien lisäksi lepakot tulee selvittää luonnonsuojelulain 49 §:n takia ja EUROBATS-
ohjeistuksen mukaisesti
- uhanalaiset luontotyypit tulee selvittää (Suomen ympäristö 8/2008), samoin METSO-luontotyypit
- uuden uhanalaisluettelon (2010) mukaiset lajit myös maastossa, koska Hertta-tietokannassa ei ole
vielä edes kaikkien uhanalaisten lajien työryhmien keräämiä havaintoja
- muuttolintuselvityksen havaintopäivien määrä on aivan liian pieni. Vuosivaihtelun takia
tarvittaisiin vähintään kahden vuoden vertailua ja yömuuton seurantaa.
- Natura-selvitys (mukaan lukien Natura-alueiden välinen ekologinen käytävä, vrt. luontodirektiivin
artikla 10)
- vaikutukset muihin ekologisiin yhteyksiin (alue on osa Uudenmaan puolella maakuntakaavassa
MLY-alueena olevaa laajaa yhtenäistä metsäaluetta, hirvieläinten yhteydet)
- hankkeen ja sen huoltoteiden vaikutukset vesistöihin

Tämä merkitsee myös lisäselvityksiä maastossa. Siksi selostusta ei todellakaan voi jättää tammi-
helmikuussa 2011 (s. 42).

Ellei arviointiohjelman puutteita korjata, on ilmeistä, että yva jää puutteelliseksi yva-lain 17 §:ssa
tarkoitetulla tavalla.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry

Pertti Sundqvist               Tapani Veistola
varapuheenjohtaja            luonnonsuojeluasiantuntija