Sijainti: Pääsivu / Melu merellä Hiljan päivänä 8.10.2018

Melu merellä Hiljan päivänä 8.10.2018

Melu merellä Hiljan päivänä 8.10.2018

Olli Loisa vastaanotti palkinnon

Hiljan päivän merimeluseminaari 8.10.2018

Suomen luonnonsuojeluliitto on viettänyt Hiljaisuuden teemapäivää (8.10.) jo 2000-luvun alusta lähtien. Melu on ongelma ihmisille ja eläimille niin maalla kuin merelläkin. Siksi Uudenmaan piirin perinteinen Hiljan päivän seminaari järjestettiin nyt merimelusta.

 

Hiljainen haavanlehti -palkinto pyöriäishankkeelle

Hiljainen haavanlehti -palkinto ansiokkaasta työstä luonnonhiljaisuuden hyväksi myönnettiin tänä vuonna SAMBAH-hankkeelle, joka on selvittänyt pyöriäisten esiintymistä mereen asennettujen hydrofonien avulla. Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen johdosta esimerkiksi Ruotsi on perustanut yli miljoona hehtaaria uusia suojelualueita pyöriäisten lisääntymisalueelle Gotlannin eteläpuoliselle matalikoille.

SAMBAH (Static acoustic monitoring of the Baltic Sea harbour porpoise) toteutettiin vuosina 2010 - 2015. Hankkeen päätarkoituksena oli kartoittaa Itämeren äärimmäisen uhanalaisen pyöriäiskannan levinneisyys ja selvittää kannan koko. Hankkeeseen osallistuivat kaikki Itämeren alueen EU-valtiot. Hanketta rahoitti EU:n LIFE+ -rahoitusohjelma ja kansalliset rahoittajat osallistujamaissa. Suomesta toteutukseen ja rahoitukseen osallistui Turun ammattikorkeakoulu, Ympäristöministeriö, Tampereen Särkänniemi Oy ja WWF Suomi.

”Päämenetelmänä käytettiin akustista seurantaa, jossa pyöriäisten tuottamia kaikuluotausääniä tallennettiin meren pohjaan sijoitetuilla hydrofoneilla noin kolmessasadassa tutkimuspisteessä ympäri Itämerta. Hanke tuotti runsaasti uutta tietoa Itämeren pyöriäispopulaatiosta: Gotlannin eteläpuolisilta avomerimatalikoilta löydettiin uusi tärkeä lisääntymisalue ja kannan kooksi arvioitiin noin 500 yksilöä”, kertoi Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Olli Loisa.

Loisa iloitsee, koska hankkeen tulokset ovat jo vaikuttaneet päätöksentekoon: ”Tuloksien perusteella Ruotsiin perustettiin 1,3 miljoonaa hehtaaria uusia Natura 2000 –suojelualueita pyöriäisen suojelemiseksi ja useissa maissa ja kansainvälisellä tasolla suojelusuunnitelmat on nyt päivitetty pyöriäisen suojelun tehostamiseksi. Suomessa ympäristöministeriön asettama työryhmä julkaisi vuonna 2016 päivitetyn ehdotuksen pyöriäisen suojelun edistämiseksi Suomen vesillä (Pyöriäinen Suomessa, toim. Olli Loisa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4619-0). Seuraavan kanta-arviotutkimuksen valmistelu on jo aloitettu ja se pyritään käynnistämään vuoden 2020 aikana.”

Olli Loisa: Pyöriäinen Itämerellä ja merimelu (PDF)

Olli Loisan esitys videona

 

Yleisö voi edelleen ilmoittaa mahdollisista pyöriäishavainnoista:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Yksittaisten_lajien_suojelu/Pyoriaisen_suojelu/Pyoriaishavainnot

 

Ajankohtaisia säädöksiä ja ohjelmia

 

Piiri seuraa tiivisti myös meluun liittyviä säädösmuutoksia, joista kertoi ympäristöneuvos Ari Saarinen ympäristöministeriöstä. Merimeluun vaikuttaa paljon muun muassa alusten tekninen kehittyminen. Tähän meluun on hankala vaikuttaa, kun laivaliikenne lisääntyy jatkuvasti. Mutta toisaalta esimerkiksi huviveneiden osalta äänieristystä olisi mahdollista parantaa ja näin hillitä rannikolla lisääntyvän veneilyn melua.

- Ari Saarinen: Ajankohtaiskatsaus meluun liittyvistä säädöksistä (PDF)

 

Ympäristöasiantuntija Simo HaanpääUudenmaan liitosta kertoi alkavasta merialuesuunnittelusta, johon piirikin aikoo osallistua aktiivisesti.  Merialuesuunnittelulla on kaksi päätavoitetta: sininen kasvu ja meren hyvä tila. Suomenlahden suunnittelualueelle luodaan myöhemmin omat tavoitteet, mutta se työ ei ole vielä alkanut. Kasvutavoite voi olla ristiriidassa meren hyvän kanssa: kun toisaalta halutaan kasvattaa esimerkiksi matkailua ja toisaalta ottaa huomioon luontoarvot ja hiljaisuuskin! Suunnitelma ei myöskään tule olemaan oikeusvaikutteinen, joten sen vaikuttavuus riippuu siitä, miten eri toimijat saadaan sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.

- Simo Haanpää: Melu merialueiden käytön suunnittelussa  (PDF)

 

Uudenmaan piiri seuraa ja osallistuu keskusteluun monissa verkostoissa

 

Luonnonsuojeluliiton ja Uudenmaan piirissä vesityö on olennainen osa suojelutoimintaa niin Itämeren kuin sen valuma-alueen osalta. Liitto seuraa kansainvälisiä prosesseja Coalition Clean Balticin kautta ja piiri osallistuu alueellaan mm. merenhoidon, vesienhoidon ja tulvasuojelun suunnitelmiin. Viime vuosina menestystä on saatu myös maamme kalastuspolitiikan muuttamisessa kestävämmäksi. Marraskuussa julkaistaan Luonnonsuojeluliiton uusi sisävesiohjelma ja ensi vuonna Suomi on Itämeren vesipolitiikan suurvalta toimiessaan puheenjohtajana EU:ssa, HELCOMissa ja kala-asioiden BALTFISHissä. Ajankohtaista on vesipuitedirektiivin toimivuusarviontiin osallistuminen, josta tulee vinkkejä jäsenille lokakuun aikana.

- Piirin vesityöstä kertoi Ursula Immonen Tapani Veistolan tekstin pohjalta (PDF)

 

Sinä voit vaikuttaa nyt!

 

Ajankohtaisin vesiasia on nyt vesipuitedirektiivin pelastuskampanja, joka avattiin 9.10.2018. Vesiä suojelevaa EU-lainsäädäntöä ei saa heikentää!

Kerro se komissiolle helposti ja nopeasti netissä: https://bit.ly/2yrRdho

Näin olet mukana ympäristöjärjestöjen EU:n laajuisessa kampanjassa. Suomessa siinä ovat mukana BirdLife Suomi, Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö SVK, WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Kampanja jatkuu 4.3.2019 saakka.

 

Tule mukaan piirin Itämeri-ryhmään

Ryhmässä ovat mukana myös Luonto-Liiton Itämeritoimijat. Ryhmän tavoitteena on eri tavoin osallistua ja edistää Itämeren suojelua.

Ota yhteyttä Tapani Veistolaan, joka koordinoi piirin vesiensuojelutyötä ja Itämeri-ryhmää

tapani.veistola(a)sll.fi tai 0400 615 530.

 

 

Ursula Immonen

ursula.immonen(a)sll.fi