Sijainti: Pääsivu / Metsät / Sipoonkorpi

Sipoonkorven kansallispuisto

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kannattama ja toiminnallaan edistämä Sipoonkorven kansallispuisto perustettiin 1.5.2011. Alkuvaiheessa kansallispuisto perustettiin 1857 hehtaarin laajuisena. Työ jatkuu nyt kansallispuiston laajentamiseksi ja ekoyhteyksien turvaamiseksi.

Helsingin itäpuolella sijaitseva Sipoonkorpi on Uudenmaan ja Etelä-Suomen mittakaavassa merkittävä alue, sillä toistaiseksi tämä noin 4600 hehtaarin kokoinen metsämanner on säilynyt suhteellisen yhtenäisenä. Sipoonkorpi II -työryhmän määrittelemä alue sisältää yhtenäisemmän metsäalueen lisäksi myös alueen sisällä olevat pellot ja asutukset sekä Hindsbyn ja Sotungin laajat peltoalueet. Tällöin aluekokonaisuuden pinta-ala nousee 7170 hehtaariin.

Sipoonkorven alue on luontoarvoiltaan ja retkeilymielessä Nuuksion kansallispuiston veroinen kohde. Metsäalueena Sipoonkorpi on erittäin tärkeä ja osa pääkaupunkiseudun viherkehää. Sipoonkorven metsät ovat olleet mukana muun muassa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Alueella on myös linnustollisesti tärkeitä FINIBA-alueita. Sipoonkorven alueelta on havaintoja yhteensä noin sadasta uhanalaisesta ja silmälläpidettävästä lajista.

Sipoonkorpi on myös ulkoilijoiden ahkerasti käyttämä virkistysalue. Alueella vierailee marjastajia, sienestäjiä, retkeilijöitä ja suunnistajia. Alueen pohjoisosaan on Metsähallituksen toimesta toteutettu luontopolkuverkosto, ja tulevaisuus tuo uusia reittejä taukopaikkoineen. Helsy järjestää retkiä Sipoonkorpeen vuosittain.

Hindsby lehtomainen kangas      Polku luontoon Hindsby

Lintulahdilta sisämaan metsiin

Helsy vaatii Sipoonkorven kansallispuiston laajentamista, sen ulottamista merelle sekä ekologisten käytävien turvaamista. Helsy pitää tärkeänä, että kansallispuistoa täydennetään mahdollisimman pian valtion Östersundomissa omistamilla luonnonsuojelualueilla. Kansallispuistoa tulee laajentaa myös Helsingin kanssa tehtävillä maanvaihdoilla ja muilla vapaaehtoisilla kaupoilla. Lisäksi kansallispuistoon tulee pikaisesti sisällyttää Itämeren rannikon suojelualueet Metsähallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Luonnonsuojelualueet tarvitsevat myös riittävät puskurivyöhykkeet. Sipoonkorven eteläpuolella on varmistettava, ettei kaavailtu rakentaminen johda kansallispuiston eteläosiin suuntautuvaan kohtuuttomaan virkistyskäyttöpaineeseen. Käytännössä ainoa keino välttää tämä on korven eteläosan metsäalueiden jättäminen pääosin rakentamisen ulkopuolelle, jolloin ne voivat ottaa vastaan valtaosan tulevan asutuksen aiheuttamasta virkistyskäyttöpaineesta.

Helsyn koordinoima ja yhdessä muiden luontojärjestöjen sekä designtoimisto dadadotankin kanssa toteuttama, keväällä 2011 julkistettu Varjokaava pyrkii turvaamaan sekä nykyisen kansallispuiston että mahdollistamaan sen laajentumisen merelle.

 

Tiivistetty esitys kansallispuiston laajentamisen tarpeesta. Sipoonkorven suojelualueesta muodostettu kansallispuisto kattaa siitä vain osan.

Uudenmaan piirin Sipoonkorpi -sivut

Fiskträsk


Tutustu Sipoonkorven alueeseen:

Helsyn laatimat kartat (pdf), joita muutkin järjestöt tukevat:

Sipoonkorven Finiba-alueet

Sipoonkorven Natura-alueet

Sipoonkorven ulkoilureittisuunnitelma ja luontoselvitys (2007)

Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven kansallispuistosta (2010)

Sipoonkorpi - Pieni retkiopas 2011

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista