Sijainti: Pääsivu / Kannanotot / Kannanotot ja tiedotteet 2018 / * Mielipide Pakilanpuiston ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

* Mielipide Pakilanpuiston ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt nähtävillä olevaan aineistoon ja lisäksi järjestön asiantuntijat ovat tehneet kaava-alueelle maastokatselmuksen helmikuussa 2018.

Kaava-alueen luontotietopohjasta

Pakilanpuiston (noin 9 ha) luontoarvot tunnetaan huonosti. Alueen länsiosan lahopuustoinen korpialue on ainoa luontotietojärjestelmässä tunnistettu luontokohde. Yhdistyksen kaavaryhmän maastokäynnin perusteella Pakilanpuiston alueella on useita melko runsaslahopuustoisia kangas- ja kalliometsäkuvioita, joista edustavin osa täyttää METSO-elinympäristöinä luokan I METSO-kuvion kriteerit, loput ovat hyviä luokan II kohteita. Lähinnä vain Pakilan ala-asteen länsipuolella on pienialaisesti luontolaadultaan heikompia metsiä.

Pakilanpuiston metsistä merkittävä osa sopii kohtalaisesti tai osin jopa hyvin liito-oravalle. Metsäalue on edelleen (liito-oravan liikkumisen näkökulmasta) kytkeytynyt lännessä Pakilantien ylitse liito-oravan tärkeimpään Helsingin ydinalueeseen eli Keskuspuistoon, mikä lisää todennäköisyyttä liito-oravan leviämiselle alueelle. Näin on saattanut hyvin kevään 2016 liito-oravaselvityksen jälkeen jo tapahtuakin.

Mikäli nykyisiin Pakilanpuiston metsiin esitetään muuttavaa maankäyttöä, on mahdollinen liito-oravatilanne syytä selvittää. Asiallista on myös saattaa riittävälle tasolle tiedot alueen metsien merkityksestä Metso-kriteerien ja lahopuulajiston kannalta. Mm. alueen länsiosan korpi lienee potentiaalinen lahokaviosammalbiotooppi.

Kaavaillusta maankäytöstä

Pakilanpuiston metsien luontoarvojen ja virkistyskäyttöarvojen kannalta on erittäin suotavaa keskittää mahdollinen lisärakentaminen kokonaan alueen nykyisille, rakennetuille tonteille.

Helsinki 16.3.2018

Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry
      Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
050 3011 633

helsy@sll.fi

Muut yhteystiedot

Rekisterinumero 130.861
Y-tunnus 0276051-3


Helsyviesti    

Lue ympäristöön ja kaupunkiin liittyvistä tapahtumista ja uutisista