Sijainti: Pääsivu / Metsät / Pohjois-Espoon metsät / Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys

Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys

Espoon kaupunki omistaa Pohjois-Espoossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita. Pohjoiset arvometsät -esitys (19.6.2014) ehdottaa alueiden jättämistä metsänhoitotoimien ulkopuolelle tai niiden suojelua. Näin turvattaisiin metsien luonto-virkistys-, ja maisema-arvot.

Katso myös: Näin kohteita esitetään hakattavaksi Pohjois-Espoon metsäsuunnitelmaluonnoksessa.

Katso myös:  Esityksen täydennys, Gumböle-Mynttilän alue.

Kohdeluettelo ja yhteenvetokartat

KOHDE PINTA-ALA, hehtaaria
1 Herukkapuron länsipuolinen metsä 22
2 Solbacka 10
3 Kurkijärven luoteispuolen metsä 2
4 Odilampi-Kringelkärrin metsät 38
5 Kortesbergenin itäpuolen metsä 3
6 Tremanskärrin lounaispuolen ekoyhteys 10
7 Kalittoman ympäristön metsät 15
8 Päivärinne 3
9 Lahnuksen ampumaradan lähimetsät 9
10 Vesmäen metsät 7
11 Buusin metsät 11
12 Örkkiniitty-Långkärrin metsät 79
13 Juvanmalmin metsä 5
14 Karhusuo 28
15 Masskärrin metsä 51
16 Himmelberget 8
17 Gunnarsvikenin rantametsä 11
18 Punametsän korpi 13
19 Hepokorpi 5
20 Bembölen ulkoilualue 70
21 Rumpmossen 83
22 Selkäkallio 73
23 Hakjärvimossenin lähialueen metsät 29
24 Miilukorpi 41
25 Lakeasuon metsät 6
26 Hyppymossen 9
27 Myllyjärven ja Gillermossenin väliset metsät 63
28 Ryssänniitun metsä 19
29 Oittaan suojelualueen laajennukset 9
30 Kuusikodin metsä 19
31 Kauriskallio 10
32 Kotimäki 12
33 Pitkäsen metsä 10
34 Kiimasuon ympäristön metsät 25
35 Kinttumäki 19
YHTEENSÄ POHJOINEN 827
36 Rysshygget 17
37 Mynttilän metsä, Högaberget 91
38 Nupurinjärvi 57
39 Vitmossen-Teirmossen 66
40 Blominmäen pohjoispuolinen metsä 5
41 Mynttilän metsä 5
42 Vinkelkärr 16
43 Kakarlammen suojelualueen laajennus 52
44 Hirvisuon etelä- ja länsipuoliset metsät 8
45 Gumbölen metsä 6
46 Gumbölen golfkentän metsä 5
47 Blominmäen täyttömäen pohjoispuoliset metsät 3
48 Bolåkernin metsä 3
YHTEENSÄ GUMBÖLE-MYNTTILÄ 334

 

ALOITE 19.6.2014 lataa PDF-muodossa
Espoon kaupunki

Teknisen keskuksen viherpalvelut: Pekka Pakkala, Tiina Peippo
Ympäristökeskus: Kalevi Hiironniemi, Tia Lähteenmäki, Leena Sjöblom
Luonnonhoitoyksikkö: Kati Tuura
Alueen metsäsuunnitelmaa tekevä konsultti

Asia: Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa

Espoon ympäristöyhdistys, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat viime vuosina keränneet tietoja Nuuksion järviylängön suojelemattomien metsien luontoarvoista.

Liitteenä ovat rajaukset joukosta Espoon kaupungin omistamia metsäalueita, joilla on yksilöityjä, merkittäviä luontoarvoja. Osalla alueista on myös huomattavaa virkistys- ja maisema-arvoa. Koosteesta vastaa pitkän uran metsien luonnonarvojen kartoittamisen parissa tehnyt Keijo Savola, joka on omien viime vuosien maastohavaintojen ohella hyödyntänyt koosteessa myös muiden luontoharrastajien viime vuosien havaintoaineistoja.

Esitämme, että alueet jätetään tulevassa metsäsuunnitelmassa pääosin metsänhoitotoimien ulkopuolelle. Kohteiden kehittäminen jatkossa hallitun hoitamattomuuden periaatteiden mukaisesti turvaisi parhaiten niiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen säilymisen. Samalla kaupunki edistäisi merkittävällä tavalla Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelman
useiden tavoitteiden toteuttamista. Lähinnä metsänkäsittelyperusteita saattaa olla tontteihin, teihin ja
vilkkaimpiin ulkoilureitteihin rajoittuvilla metsikkökuvioilla.
Monet kohteista ovat luonteeltaan ja arvoltaan sellaisia, että kaupungin kannattaisi niiden osalta vakavasti miettiä METSO-suojelun mahdollisuuksia. Aluerajauksien metsät täyttävät pääosiltaan METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisten luokkien I, II ja III arvometsien kriteerit. Kohteissa ovat hyvin edustettuina kangas-, kallio- ja lehtometsät, jonkin verran löytyy myös korpia, rämeitä ja luhtia. Osa kohteista on hyvin merkittäviä luontoalueiden välisten ekologisten yhteyksien kannalta (mm. osa
Örkkiniityn-Långkärrin alueesta, Tremanskärrin lounaispuoleinen ekoyhteys). Monilta alueilta on myös tuoreita havaintoja liito-oravasta.

Selkeitä luontoarvoja omaavien kuvioiden lisäksi rajauksissa on mukana jonkin verran myös tavanomaisempia metsikkökuvioita, joiden pois kaivelua yhtenäisempien aluekokonaisuuksien sisältä ei ole koettu tarkoituksenmukaiseksi.

Helsingissä 19.6.2014

Stephen Venn, puheenjohtaja
Pasi Raipola, varapuheenjohtaja
Espoon ympäristöyhdistys Espoon ympäristöyhdistys

Pia Pässilä, puheenjohtaja
Leo Stranius, toiminnanjohtaja
Luonto-Liitto Luonto-Liitto

Sirkku Manninen, puheenjohtaja
Tapani Veistola vs. toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Lisätietoja kohteiden arvoista

Keijo Savola
suojeluasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
keijo.savola (at) gmail.com
045-652 1974

Liitteet:
- Listaus kohteista pinta-aloineen (excel-tiedosto)
- Koostekartat 1 ja 2 (png-tiedostot)
- Karttarajaukset GIS-ohjelmaan (shapefile)
- Karttarajukset Google Earth -ohjelmaan (kml-tiedosto)

Jakelu: Espoon teknisen keskuksen viherpalvelut, Espoon ympäristökeskus, metsäsuunnitelmaa tekevä konsultti